KOFA

Kofa: Bergen brøt reglene i konkurranse om gang- og sykkelvei

Bergen krevde korte redegjørelser i tilbudene. Men firmaet som fikk kontrakten, skrev flere sider enn kommunen  hadde bedt om.

Fra området ved Tranevatnet i Bergen hvor gang- og sykkelvei samt turvei er under bygging.
Fra området ved Tranevatnet i Bergen hvor gang- og sykkelvei samt turvei er under bygging. Foto: Google Maps
2. apr. 2020 - 12:35

Bergen kommune er nå felt for dette regelbruddet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Her er det kan hende slik at liten tue har veltet stort lass, men regler er regler, og Bergen kommune har faktisk brutt likebehandlingsprinsippet i denne saken.

Bakgrunnen er denne: Bergen kommune kunngjorde 12. august 2018 en åpen
anbudskonkurranse for entreprisen Tranevatnet turvei og gang- og sykkelvei. Tilbudsfrist var i kunngjøringen satt til 17. september 2018, og kontraktsvarigheten var på 14 måneder.

Kommunen tok forbehold om politisk godkjennelse samt forsinket eller endret
reguleringsplan i utlysingen.

I konkurransegrunnlaget var tildelingskriteriene slik:

 • Totalpris 60-70 %
 • Fremdrift og leveringssikkerhet 30-40 %
Entreprenøren skal bygge dette kompliserte tunnelområdet i fjellet under Kvitsøy.
Les også

Implenia/Stangeland: Skal bygge komplisert Rogfast-tunnel for seks milliarder

«Maks 4 A4-sider»

Entreprenørene skulle redegjøre for hvordan de tenkte å håndtere kriteriet «Fremdrift og leveringsikkerhet» i kontrakten. Dokumentasjonen på dette punktet skulle være på «maks 4 A4 sider», hette det i utlysingen fra kommunen.

Bergen kommune beskrev dokumentasjonskravet for «Fremdrift og leveringsikkerhet» slik:

«En redegjørelse (maks 4 A4 sider) hvor det legges vekt på:

 • Tilbyders forståelse av SHA og ivaretakelse av ytre miljø i gjennomføringsfasen
 • Gjennomførbarhet og gjennomføringstid
 • Detaljert fremdriftsplan som skal faseinndeles med tydelige milepæler. Fasene skal
  beskrives
 • Tilbyders beskrivelse av hvordan han vil møte kravet til fossilfri byggeplass
 • En kortfattet redegjøres av nøkkelpersonells erfaring, samarbeidsevne og hvordan de
  vil kunne bidra til gode prosesser i koordinering, samarbeid og gjennomføring av
  oppdraget. Dette gjelder følgende nøkkelpersoner som vil inneha følgende roller i
  prosjektet: Anleggsleder [,] Bas [,] HMS-ansvarlig [.] Det skal ikke leveres cv!»

Kommunen fikk 12 tilbud. Fire av firmaene leverte redegjørelser som var lengre enn fire sider. Et av disse firmaene, Drange Maskin, vant anbudet.

I oktober 2018 meldte kommunen at den hadde valgt Drange Maskin som leverandør. Vektingen av tildelingskriteriene: «Totalpris» 65 % og «Fremdrift og leveringssikkerhet» 35 %.

Fyllingen Maskin ble rangert som nummer to i konkurransen:

 • Vektet poengsum, pris: 6,5
 • Vektet poengsum, fremdrift og leveringssikkerhet: 2,45
 • Total poengsum for Fyllingen Maskin: 8,95

Drange Maskin ble rangert som nummer to på pris, og nummer én på fremdrift og leveringssikkerhet:

 • Vektet poengsum, pris: 6,4
 • Vektet poengsum, fremdrift og leveringssikkerhet: 3,5 (full uttelling)
 • Total poengsum for Drange Maskin: 9,9

Kommunen signerte kontrakt med Drange Maskin i midten av desember 2019. Kontraktsperioden var satt fra 23. april 2019 til 1. mai 2020, og det innebar at datoene for fristene i oppdraget var flyttet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling
Mandag gikk fristen ut for å melde inn nye kraftprosjekter i Finnmark. Planen er å øke kraftproduksjonen her tilsvarende forbruksøkningen fra den vedtatte elektrifiseringen av Melkøya.
Les også

Finnmark: 26 kraftplaner meldt inn

Men så ble det klage

Fyllingen Maskin brakte saken inn Klagenemnda for offentlige anskaffelser i begynnelsen av februar 2019.

Fyllingen Maskin mente at endringene i tidsfristene og tidspunktet for gjennomføringen av entreprisen innebar en vesentlig endring. De endrede premissene kunne påvirket deltakelsen og utfallet av konkurransen. Bergen kommune har dermed foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Fyllingen Maskin mente også at kommunen skulle avvist Drange Maskin i henhold til kravet til likebehandling i anskaffelsesloven. Årsak: Bruddet på konkurransens absolutte krav til antall A4-sider som kunne leveres som redegjørelse under tildelingskriteriet «fremdrift og leveringssikkerhet». Fyllingen Maskin mente at Drange Maskin fikk en konkurransefordel ved å bruke mer enn fire A4-sider i redegjørelsen.

Kommunen svarte blant annet slik:

«Behov for reguleringsendring er et forhold innklagede som aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse. Anskaffelsens overordnede karakter ble ikke endret, og det fører ikke til en økning av den opprinnelige kontraktsverdien.

Oppstart for arbeidet omfattet av kontrakten ble forskjøvet. Bakgrunnen var behov for
reguleringsendring før arbeidene kunne starte. Det skyldes forhold utenfor innklagede sin
kontroll.»

Bergen kommune bestrider at Drange Maskins tilbud skulle ha vært avvist.

Entreprenørene fra Stjørdal ble lite fornøyd da de tapte et anbud i regi av Vegvesenet. Bildet ikke fra det aktuelle prosjektet og er kun ment som illustrasjon.
Les også

Mente de ble urettmessig avvist – klager på Vegvesenet

Kommunen: Vi brøt ikke reglene

Kommunen beskriver prosessen omkring de fire omtvistede A4-sidene: «Det ble opplyst at dokumentasjonskravet var en redegjørelse og i parentes var tilføyd «(maks 4 A4 sider)» for å synliggjøre at den skulle være kort. Av 12 tilbud leverte 4 flere enn 4 sider, men ingen mer enn 6 sider. Innklagede vurderte derfor samtlige redegjørelser til å være korte, selv om ikke alle var på eksakt fire A4 siders lengde eller mindre. Denne konklusjonen støttes av at det ikke stilles krav til skrifttype, avstand mellom linjer og avsnitt, samt at bruk av bilder og grafikk varierer. Klagers argument for at fremdriftsplanen ikke var en del av redegjørelsen har ikke hold i tildelingskriteriets ordlyd.»

Og videre: Bergen kommune «bestrider at evalueringen av tilbudene brøt regelverket. Ved evaluering av tilbudene er det ikke lagt til grunn uriktige faktiske forhold, og det innkjøpsfaglige skjønnet er ikke utøvd vilkårlig eller grovt urimelig. Klager omtaler kun tre av fem punkter tildelingskriteriet ba om beskrivelse av. Ut fra en naturlig språklig forståelse av tildelingskriteriet blir ikke fremstillingen til klager komplett når to punkter som skulle vektlegges, ikke inkluderes.»

Så langt Bergen kommune.

Kofa skriver i sin behandling av saken at det å forskyve en entreprise i tid vil kunne påvirke interessen fra deltagerne. Kapasiteten til entreprenørene vil jo kunne endre seg. Men Kofa mener at det er rom for å flytte på en entreprise i en situasjon som denne saken – uten at den overordnede karakteren av anskaffelsen endrer seg.

Klagenemnda konkluderer med at forskyvningen av tidspunktet for
gjennomføringen av oppdraget er en lovlig endring i medhold av forskriften.

Fyllingen Maskin får ikke medhold på dette punktet.

Men på et vis får firmaet også medhold på samme punkt, for etter forskriften skulle kommunen kunngjort endringen.

Så ifølge Kofa har altså Bergen kommune brutt plikten til å kunngjøre endringen, men kommunen har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Nede på kaien i Mo i Rana ligger pilotfabrikken til Freyr. Her utvikles Freyr-produktet. Bygget ligger ikke langt unna Giga Arctic.
Les også

Freyr-seier: – Oppnådd den viktigste tekniske milepælen

Sidetallsbegrensningen

Så er vi over på en annen kjerne i saken: Kommunens krav om en redegjørelse på «maks 4 A4 sider». Her snakker vi om det som heter semantikk, for både ordbruk og språkforståelse kommer inn i bildet.

Kommunen prøver seg med å si at den ikke stilte et absolutt sidetallskrav. Kravet på maksimalt 4 A4-sider var «oppstilt for å synliggjøre at tilbydernes redegjørelse skulle være kort», for å sitere kommunen.

Kofa skjærer tvert igjennom: «Dette er ikke klagenemnda enig i. Formuleringen åpner ikke for at leverandørenes redegjørelser kunne overstige fire sider.»

Redegjørelsen så slik ut fra de 12 tilbyderne:

 • Drange Maskin leverte en redegjørelse på 5 sider + fremdriftsplan.
 • 3 tilbydere inkludert Fyllingen Maskin leverte en redegjørelse på 4 sider + fremdriftsplan.
 • De andre 8 tilbyderne hadde totalt 4 eller færre sider.

De fleste leverte fremdriftsplan i et annet format enn redegjørelsen, hvor fremdriftsplanen var laget i et eget IT-verktøy.

Kofa sier det slik: «Tilbyderne synes å ha tolket konkurransegrunnlagets sidetallsbegrensning på ulike måter. Klagenemnda mener slik det fremgår ovenfor at fremdriftsplanen skulle være inkludert i sidetallsbegrensningen på 4 sider. Dette innebærer at i hvert fall valgte leverandør oversteg denne begrensningen med en redegjørelse på 5 sider + fremdriftsplan.»

Kofa kommer dermed til at kommunen har brutt likebehandlingsprinsippet
ved sin håndtering av overskridelsene av sidetallsbegrensningen i tilbudene.

Nemnda tar ikke stilling til om alle tilbudene som oversteg sidetallsbegrensningen skulle vært avvist, eller om det var mulig å håndtere dette på en annen måte ved evalueringen.

Kofas konklusjoner i saken:

 • Bergen kommune har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.
 • Bergen kommune har brutt plikten etter forskriften § 28-1 (3) til å kunngjøre endringen av kontrakten.
 • Bergen kommune har brutt likebehandlingsprinsippet ved sin håndtering av overskridelsene av sidetallsbegrensningen i tilbudene.

Avgjørelsen er fra 24. mars i år.

Velforeningen på Bjertnestunet ønsker ikke å overta ansvaret for uteområdene før de er utbedret.
Les også

Nekter å overta fellesarealer: – Vi rører ikke noe som ikke er bygd opp slik det skal

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.