DOKTORGRADER

Jordskjelv og bedre lokal kunnskap

Hvorfor øker sårbarheten for ødeleggelse etter jordskjelv på landsbygda i India og Nepal? Sivilarkitekt Rohit Jigyasu (30) fra Chandigarh i India undersøker dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Han tar lokalsamfunnenes tradisjonelle styrke og kapasitet som utgangspunkt når det gjelder eiendomsforhold, bosetting og bolig og ferdigheter.

Jordskjelv er en økende trussel for de fattige i utviklingslandene. Det er rapportert 2577 naturkatastrofer siden 1991. Av disse er mer enn halvparten i land med middels menneskelig utvikling, mens 2/3 av de som ble drept kom fra de fattigste landene.

Jigyasus feltarbeid har vært utført i Marathwada (Maharashtra state), i Kutch (Gujarat state) i India, og i Kathmandudalen i Nepal. De to første eksemplene viser korte og langsiktige konsekvenser av gjenoppbygging, det siste dokumenterer årsaker bak lokalsamfunnsendring og økende sårbarhet.

Forskningen er nyskapende og viktig for Sør-Asia. Den viser at lokalt forankret kunnskap hos alle aktører er avgjørende for redusert sårbarhet og vellykket gjenoppbygging.

Arbeidet har gitt viktig teori-, metode- og faktamateriale som grunnlag for å lære opp fagfolk. Det har også gitt grunnlagsmateriale for å bearbeide strategi for å være bedre forberedt ved jordskjelvkatastrofer. Dette skjer ved at en utnytter lokale ressurser og kapasitet blant myndigheter, lokale organisasjoner og fagfolk.

Avhandlingen har tittelen «Reducing Disaster Vulnerability through Local Knowledge and Capacity. The Case of Earthquake prone Rural Communities in India and Nepal / Lokal kunnskap og kapasitet som grunnlag for redusert sårbarhet ved naturkatastrofer. Eksempler fra landsbygdsamfunn i jordskjelvområder i India og Nepal».

Arbeidet er utført ved Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU, med professor Hans Christie Bjønness som hovedveileder. Medveiledere har vært professor Tore Haavaldsen og professor Nalini Thakur, School of Planning and Architecture, SPA, New Delhi. Arbeidet er finansiert av Statens lånekasse / kvoteprogrammet; Universitets- og høgskolerådet, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU); og NTNU.

Rohit Jigyasu har en «Masters in Architecture» (1996) fra School of Planning and Architecture, SPA, New Delhi.

Thomas Gorm Theting er sivilingeniør (1996) fra Fakultet for fysikk og matematikk, NTNU. Fra 1. september er han forsker ved Statoils forskningssenter i Trondheim.

Disputas: 28. august.