Jernbanen blir ikke bedre

Store økninger i bevilgningene til jernbanen har ikke gitt de reisende et bedre togtilbud.

Jernbanen blir ikke bedre
Oslo S Bilde: NTB scanpix

RAPPORTEN

  • Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen ble forelagt Samferdselsdepartementet i januar i år. Dokumentet ble oversendt Stortinget og offentliggjort i dag, med departementets kommentarer innarbeidet.
  • Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om utbyggingen og fornyelsen av jernbaneinfrastrukturen bidrar til at hovedmålet for jernbanepolitikken om et godt jernbanetilbud til transportbrukerne nås.
  • Et godt jernbanetilbud innebærer blant annet en sikker og driftsstabil jernbaneinfrastruktur med økt kapasitet, redusert reisetid, bedre tilgjengelighet og flere godsterminaler.
  • Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket, dokumentanalyse, regnskapsanalyse og analyse av et utvalg investeringer.
  • Undersøkelsen omfatter perioden 2000–2011, med hovedvekt på perioden 2006–2010.
  • Bakgrunnen for undersøkelsen er at den tekniske tilstanden på jernbanenettet beskrives som ikke tilfredsstillende i Nasjonal transportplan 2010–2019.
  • I 2011 var det færre tog i rute, flere innstillinger og flere forsinkelsestimer enn for seks år siden.
  • Reisetiden på de prioriterte traseene til og fra Oslo har vært tilnærmet lik de siste 14 årene.

Det viser Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen, som ble overlevert Stortinget i dag.

De konkluderer dermed med at hovedmålene for utviklingen av jernbanettet – som redusert reisetid og færre forsinkelser – ikke er nådd.

Les også: Disse tunnelene skal redde Oslo

Tar lenger tid

På strekningen Oslo-Halden brukte togene i fjor ett minutt lengre tid enn fem år tidligere, ble det opplyst under fremleggingen av rapporten.

Riksrevisor Jørgen Kosmo sier til NTB at undersøkelsen korrigerer for planlagte eller varslede utbedringsarbeider som har medført innstilling er og forsinkelser.

Det gjelder for eksempel situasjonen i fjor vår da flere jernbanestrekninger var stengt i omtrent en måned på grunn av utbedringsarbeid.

– Det var en bedring fra 2010 til 2011, men samlet for perioden 2006 til 2011 finner vi at det har skjedd en forverring av jernbanetilbudet, ikke en forbedring, sier Kosmo.

Les også: – Jernbanen trenger bevilgninger utenfor statsbudsjettet

Uenig Kleppa

Bevilgningen til jernbanetiltak har i perioden 2000-2010 økt med 68 prosent, uten at det har bedret driftsstabiliteten og avviklingen av togtrafikken, ifølge rapporten.

– Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av jernbanetiltak, sier Kosmo.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier til NTB at Riksrevisjonen beskriver en toghverdag som svært få i dag vil kjenne seg igjen i. Hun sier Riksrevisjonen har rett i at Jernbaneverket ikke var rustet for det løftet regjeringen satte i gang i 2006.

– Men målet vårt om ni av ti tog i rute i 2013 er nådd nå i år. Det merker passasjerene, sier hun.

Statsråden sier det nå foregår et kompetanseløft i etaten, og at det er gjort endringer som gir langt bedre kontroll med investeringene enn for få år siden.

– Jeg mener bestemt at passasjerer i dag opplever en helt annen toghverdag enn for få år siden, sier Kleppa.

1200005644.jpgKleppa:

Planlegging skal gå raskere

Lite til samferdsel 

Mangler kompetanse

Riksrevisjonen påpeker flere kritikkverdige forhold i rapporten, blant annet at Jernbaneverket ikke har oversikt over status i gjennomføringen av den samlede prosjektporteføljen.

Det fører til at Samferdselsdepartementet ikke får tilstrekkelig styringsinformasjon.

Riksrevisjonen kritiserer også at det mangler dokumentasjon om effekter av investeringstiltak og at departementet ikke har etterspurt rapportering om dette.

– Mangel på kapasitet og kompetanse innen jernbanetekniske fag forsinker arbeidet med forbedring av jernbanenettet, er en av Riksrevisjonens konklusjoner i rapporten.

Les også:

Sponser Norges første jernbanestudium

Høy utdanning lønner seg ikke alltid

– Drift og vedlikehold må få topp prioritet 

Les mer om: