OFFSHORE

Investeringene opprettholdes

11. des. 2001 - 14:14

De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport for 2001, er nå anslått til 56,9 milliarder kroner. Dette representerer en økning i anslagene på 0,6 milliarder kroner, eller 1,1 prosent fra 3. kvartal i år. Anslagene for 2001 ligger nå 3,3 milliarder over de endelige investeringstallene for 2000. Signaler fra oljeselskapene indikerer at investeringsprogrammene ikke vil bli endret før oljeprisen eventuelt faller under 14 dollar per fat, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Investeringene til letevirksomhet i 2001 er nå anslått til 6,7 milliarder kroner. Anslaget er oppjustert med 0,1 milliarder fra forrige kvartal. Vi må tilbake til 1998 for å finne investeringer på samme nivå. De påløpte investeringene i 3. kvartal var 1,4 milliarder. Det er 13,2 prosent høyere enn i 3. kvartal 2000.

Investeringene til feltutbygging har til nå hatt en klart fallende tendens. For 2001 forventes nå investeringer i størrelsesorden 20,0 milliarder kroner. Sammenlignet med anslagene gitt i 3. kvartal er dette en nedjustering med 0,7 milliarder, eller 3,5 prosent. Dersom de endelige investeringene for 2001 skulle bli på dette nivået, er dette en nedgang på 12,1 prosent sammenlignet med endelige tall for 2000.

Investeringene til felt i drift for 2001 er nå anslått til 26,9 milliarder kroner. Dette er en svak oppjustering sammenlignet med anslagene for 2001 gitt i forrige kvartal. Nivået for investeringer til felt i drift er høyt sammenlignet med tidligere år. Det er en klar sammenheng mellom den generelle nedgangen i investeringer til feltutbygging, og økningen i investeringer til felt i drift. Nye felt bygges i større og større grad ut i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Dermed blir kostnadene ved utbygging lavere, og en større andel av investeringene påløper de allerede eksisterende feltene.

For landvirksomheten og rørtransport er investeringene anslått til henholdsvis 0,7 og 2,5 milliarder. Dette innebærer en svak oppjustering for landvirksomheten, og en økning på 0,7 milliarder for rørtransport. Dette skyldes delvis bedre rapportering, og delvis økte investeringer.

Anslag 2002

De totale investeringene for 2002 er nå oppgitt til 46,7 milliarder kroner. Dette anslaget ligger 8,7 milliarder over anslaget fra forrige kvartal. Anslaget for 2002 ligger 5,3 milliarder kroner over anslaget for 2001 gitt i 4. kvartal 2000. Dette understreker at investeringsstrategien er uendret. Ut fra tabell 4 ser vi at anslagene gitt på dette tidspunktet de siste årene har representert ca. 90 prosent av de endelige investeringene for året.

Investeringer til letevirksomheten i 2002 er nedjustert med 1,8 milliarder fra forrige kvartal, til 5,9 milliarder. Dette anslaget er imidlertid 0,4 milliarder høyere enn anslaget for 2001 gitt i 4. kvartal 2000. Sammenlignet med endelige tall for 2000 er dette en økning på 0,7 milliarder. Normalt er anslagene for letevirksomheten relativt like i 3. og 4. kvartal, for så å falle fra 4. kvartal til 1. kvartal. Dette skyldes budsjetteringsprosessen i næringen. Det er mulig at nedgangen fra 3. til 4. kvartal i år skyldes at budsjettprosessen har kommet lenger i år enn i tidligere år. Anslagene for letevirksomheten som blir gitt i 1. kvartal, vil ha stor betydning for å kunne si noe om utviklingen. I løpet av desember 2001 vil den 17. konsesjonsrunden bli utlyst. Tildelingene i denne runden skjer i mai 2002, og dette kan medføre økte investeringer til leteaktivitet mot slutten av 2002.

Investeringene til feltutbygging er anslått til 14,3 milliarder kroner i 2002. Sammenlignet med tall for 2001 fra 4. kvartal 2000 er dette en nedgang på 1,2 milliarder kroner. Anslaget er oppjustert noe fra forrige kvartal, da anslaget var på 13,2 milliarder kroner. Det er imidlertid mulig at investeringene øker noe, ettersom to store utbyggingsprosjekter har inne søknad om godkjenning av Plan for Utbygging og Drift (PUD). Det gjelder Kristin og Snøhvit. Det er forventet avklaring for Kristin-feltet i desember 2001, og en godkjenning vil kunne medføre noe økning i investeringene i 2002. Snøhvit skal opp til debatt i Stortinget til våren. En eventuell godkjenning av dette prosjektet vil neppe føre til store investeringer før i 2003.

Investeringer til felt i drift er nå anslått til hele 24,4 milliarder. Dette er en oppjustering fra forrige kvartal med hele 8,6 milliarder, eller 54,2 prosent. Sammenlignet med anslaget for 2001 gitt i 4. kvartal 2000 er dette anslaget hevet med 5,5 milliarder kroner. Økningen i anslagene skjer først og fremst på Haltenbanken, hvor både Kristin og Mikkel skal bygges, men også i andre områder oppjusteres anslagene.

For landvirksomheten og rørtransportsystemer er anslagene henholdsvis 1,1 og 0,9 milliarder kroner i 2002. Dette er en oppjustering for landvirksomheten som følge av byggingen av et nytt ekstraksjonsanlegg på Kårstø. Anlegget skal være klart til gassleveransene fra Mikkel starter i oktober 2003. For rørtransport er anslagene svakt oppjustert. Investeringsutviklingen her avhenger i stor grad av hva som blir vedtatt når det gjelder Snøhvit-feltet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.