PROSJEKTER

Fylkesmannen i Agder slakter Nye Veiers kommuneplan for E18 Dørdal - Grimstad

– Bestemmelsene er vage og upresise, og avgjørende elementer er kun markert med illustrasjonssymboler som ikke er juridisk bindende.

E18-traseen i østre Agder og Telemark.
E18-traseen i østre Agder og Telemark. Ill: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
6. juni 2019 - 16:43

E18-utbyggingen er ifølge fylkemannen et av de største byggeprosjektene i denne regionen noen sinne, og de har derfor ifølge høringsuttalelsen brukt svært mye ressurser på det aktuelle planarbeidet gjennom hele prosessen.

– Herunder har vi bl.a. deltatt i månedlige plankoordineringsmøter, i planforum, i diverse andre møter og ved skriftlige tilbakemeldinger, bl.a. jf. våre brev av 14.06.2018 og 14.12.2018, for å kunne gi tydelige signaler, så tidlige som mulig, om nasjonale krav og føringer. Fylkesmannen finner imidlertid at vår omfattende medvirkning i for liten grad reflekteres i høringsforslaget, skrives det innledningsvis som et forvarsel på det som kommer videre.

– Mangler vesentlige vurderinger

Sjelden er det å se så hard medfart som dette forslaget til kommunedelplan får av Statens forlengende arm i Agder.

Tilsammen 11 konkrete innsigelser kommer på rekke og rad i den 21 sider lange uttalelsen, og både Nye Veier og dets konsulentselskap Asplan Viak får det glatte lag av fylkesmannen som mener at det mangler vesentlige vurderinger av konsekvens for flere temaer som er beslutningsrelevant i denne fasen.

– Kravene gitt i kapittel 5 i KU-forskriften er ikke tilfredsstilt, realistiske alternativer er ikke vurdert og kravet til medvirkning fra barn og unge er ikke oppfylt, slik de skal i følge plan og bygningslovens paragraf 5. Dette illustreres blant annet ved at det fortsatt arbeides med andre kryssløsninger i Grimstad og Risør, og tunnelløsninger i Frivolldalen og Fevikmarka, etter at planen er lagt ut til offentlig ettersyn, heter det.

E18-traseen mellom Dørdal og Grimstad. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
E18-traseen mellom Dørdal og Grimstad. Illustrasjon:  Nye Veier

Følger ikke planprogrammet

Søkerne får også skikkelig refs for ikke å ha fulgt det politisk vedtatte planprogrammet, som ansees som samfunnets kontrakt med tiltakshaver om hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

– Utredninger som er angitt i planprogrammet skal gjennomføres, med mindre det i løpet av planprosessen blir åpenbart at noe er overflødig eller likevel ikke er relevant. Slike eventuelle unntak må begrunnes og gjøres rede for i planbeskrivelsen. Vi kan ikke se at forannevnte foreligger for de, til dels omfattende, unntakene som er gjort i denne saken, skriver fylkemannen.

«Gjennomgående vage og upresise»

Fylkesmannen påpeker også at den foreslåtte korridoren for veiprosjektet er stedvis svært bred. Imidlertid er veilinje og avgjørende elementer, som bro, tunnel og skjæringer/fyllinger, kun vist som illustrasjonssymboler, som ikke er juridisk bindende.

– Relevante tema er ikke utredet og vurdert for hele korridoren, men kun for den anbefalte eksempel-veilinja og mulige løsninger. Bestemmelsene er gjennomgående vage og upresise og lite konkrete, og bærer mer preg av å være retningslinjer enn bestemmelser. Bestemmelsene gir således ingen merverdi ut over gjeldende lover og forskrifter, heter det

Fylkesmannen i Agder har vært tydelig på at ny vei i størst mulig grad bør følge dagens E18. Og selv om de mener det er vesentlige mangler ved planforslaget, så understrekes det at store deler av den foreslåtte traseen, både i Arendal og Grimstad samt i Gjerstad, er lagt i den korridoren som best følger opp nasjonale mål om å samle naturinngrep, hindre nedbygging av natur og dyrka mark, og utnytte eksisterende infrastruktur.

Men Fylkesmannen føyer til: Både linjer over Dømmesmoen/Bringsvær og Klepp i Grimstad, og ytre linje i Risør og Gjerstad var slik sett lite ønskelig.

 Innsigelsene punkt for punkt

 • For mangelfull konsekvensutredning, og manglende beskrivelse av tiltak som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og eventuelt kompensere
  for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn i bygge- og driftsfasen, jf. KU-forskriftens paragraf 19 og 23
 • For mangelfull utredning av vannmiljøkvalitet. Det er ikke synliggjort om planforslaget kommer i konflikt med godkjent regional vannforvaltningsplan. Vurderingene av hvorvidt kravene i vannforskriftens paragraf 12 er oppfylt, er også ufullstendige
 • Til planforslaget, da det ikke er vist at dette kan gjennomføres på en måte som ikke innebærer risiko for nevneverdig negativ påvirkning på nasjonalt viktige forekomster av elvemusling og ål og deres leveområder i området Risør - Tvedestrand. Dette gjelder både anleggs- og driftsfase.
 • Til mangelfull ROS-analyse, og implementering av ROS-analysen i plankart og bestemmelser.
 • Til bredden på båndleggingssonen, og til manglende bestemmelser og retningslinjer, da de interesser vi er satt til å ivareta, ikke er tilstrekkelig utredet og ivaretatt i planforslaget.
 • Til manglende medvirkning fra barn og unge.
 • Til at fremkommelighet for kollektivtrafikk ikke er tilstrekkelig utredet eller vektlagt som premiss for planforslaget.
 • Til metodebruken for verdisetting av jordbruksarealene, fordi denne ikke får klart fram hvilken verdi disse arealene faktisk har.
 • Til planforslaget, fordi det mangler føringer for det videre planarbeidet som vil kunne minimere tapet av dyrka mark ved Sunde/Holtegrenda i Gjerstad kommune.
 • Til trasé 4A og 5B.
 • Til dagløsning i Grimstad.
 • Til kryss på Bie i Grimstad.
 • Til tross for revidert bevilging: E18-forsinkelsen i Bærum koster 100 millioner

Nye Veier: – Vi skal forbedre dokumentasjonen

Finn Aasmund Hobbesland er direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Finn Aasmund Hobbesland er direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier. Foto:  Nye Veier

Nye Veiers direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland, viser i en e-post til veier24 til at fylkesmannen i Agder mener at store deler av foreslått trasé er lagt i den korridoren som best følger opp nasjonale mål om å samle naturinngrep, hindre nedbygging av natur og dyrka mark, og utnytte eksisterende infrastruktur.

– Likevel har Fylkesmannen flere innsigelser til planen. Flere av innsigelsene knytter seg til behov for mer omfattende utredninger. Styret i det interkommunale samarbeidet og Nye Veier ser fram til en god og konstruktiv dialog med fylkesmannen for å løse innsigelsene, skriver Hobbesland.

– Kommer dere til å gjøre endringer for å imøtekomme fylkesmannens innsigelser?

– Ja. Nye Veier er allerede i gang med å forberede ytterligere dokumentasjon for å imøtekomme Fylkesmannens ønsker. Det vil bli foreslått justeringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

– Kan det være aktuelt å anke noen av innsigelsene til departementet?

– Det er for tidig å si noe om. Først vil vi gå i dialog med Fylkesmannen for å finne løsninger. Fylkesmannen har kommet konstruktive bidrag til hvordan dette kan løses, og vi håper å løse dette lokalt.

– Vil en så omfattende liste med innsigelser påvirke tidsrammen dere har satt for planprosessen til prosjektet?

– Dersom vi finner omforente løsninger på alle innsigelsene, vil vi fortsatt kunne holde tidsrammen, skriver Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.