OLJE OG GASS

Frykt for kjemisk østrogen i Nordsjøen

Fagforbundet Safe frykter plattformarbeidere blir utsat­t for stoffer som kan gjøre menn mer kvinnelige.

Kjemikalier: Bruk av epoksymalinger blir stadig mer vanlig på norske plattformer. Disse inneholder et stoff som kroppen ikke klarer å skille fra østrogen.  foto: Statoil
Kjemikalier: Bruk av epoksymalinger blir stadig mer vanlig på norske plattformer. Disse inneholder et stoff som kroppen ikke klarer å skille fra østrogen. foto: Statoil Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Bisfenol A (BPA)

  • Bisfenol A brukes i mange forskjellige produkter som plast, maling, lakk og lim. Stoffet er hormonforstyrrende og er mistenkt for å kunne skade reproduksjonsevnen, men brytes forholdsvis lett ned i vann og er ikke særlig bioakkumulerende.
  • Bisfenol A brytes forholdsvis lett ned i vann og bioakkumulerer ikke i særlig grad i organismer. Stoffet har hormonforstyrrende effekter på fisk.
  • Enkelte testresultater indikerer at bisfenol A også kan ha hormonforstyrrende effekter på snegler ved svært lave konsentrasjoner.
  • Ifølge enkelte studier på pattedyr kan eksponering for lave konsentrasjoner av bisfenol A under graviditet påvirke fosterets utvikling og læringsevne.
  • Bisfenol A er klassifisert som reproduksjonsskadelig med risikosetningen «Mulig fare for forplantningsevnen» og skadelig for øynene, irriterende for luftveiene og allergifremkallende ved hudkontakt.

Kilde: Miljøstatus.no

 

Bruken av det kjemiske stoffet bisfenol A (BPA) i plast og maling er svært omstridt. En av grunnene til at forskere er bekymret for bisfenol A er at det likner på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette gjør at det kan forstyrre hormonbalansen i menneskekroppen.

Dyrestudier har vist at stoffet kan øke risikoen for hjerne­skade, hjerte- og karsykdommer, diabetes, overvekt og prostatakreft.

Det er også funnet effekt av bisfenol A på nervesystemet, immunsystemet og utvikling av brystkreft.

Stoffet kobles også til brystvekst hos menn og sviktende seksualfunksjoner.

Dårlig spermkvalitet

Lege og biokjemiker Kenneth Purvis, som driver Andrologisk senter i Oslo, har forsket på produksjon av mannlige hormoner og effektene av dem.

Han mener eksponering av kjemisk østrogen er et stort problem.

– Vi vet at spermkvaliteten er følsom for østrogen og at eksponering av østrogen kan ha stor effekt på spermproduksjonen. Det har blant annet vært gjort en god del studier på menn som jobber i plastfabrikker, hvor man har funnet flere tilfeller av dårlig spermkvalitet, sier han.

Purvis mener eksponering av såkalt kjemisk østrogen er et stort problem for dagens menn.

– Det er en lang liste med produkter som inneholder bisfenol. Det kan blant annet forklare økt risiko for penis­misdannelse. Samtidig er alle sjokkert over den sterke økningen av prostatakreft de siste årene. Det kan ha en sammenheng med eksponeringen, sier Purvis.

Han forklarer at kjemisk østrogen lurer hjernen og kroppen til å tro at det er selve hormonet østrogen. Dette kan samles opp i kroppen og fettvevet over lang tid.

– De syntetiske østrogenene kan ligge der i lang tid på et lavt nivå. Det påvirker hormonet som flyter rundt i kroppen­ og binder seg til proteinet i blodet. I dag drukner vi i østrogen og for en mann og gutt er dette skremmende, forklarer Purvis.

Les også:

Piloter blir syke av Nordsjø-helikopter  

Her klatrer Linda utenpå plattformen

I dag drukner vi i østrogen og for en mann og gutt er dette skremmende, sier lege Ken Purvis.
I dag drukner vi i østrogen og for en mann og gutt er dette skremmende, sier lege Ken Purvis.

Kontroversielt

Helseeffektene av BPA blir heftig debattert i forskningsmiljøet. EFSA, EUs mattrygghetsorgan, mener det finnes for lite data til å fastslå om forskningsfunnene har betydning for menneskers helse.

Men uenigheten dreier seg først og fremst om hvorvidt lekkasje fra plastemballasje er tilstrekkelig for å utgjøre en helsefare, og relevansen av dyremodellene som er benyttet på mennesker. Det er gjort lite forskning på personer som utsettes for store mengder av stoffet på arbeidsplassen.

Det amerikanske forskningsinstituttet Kaiser Permanente har utført tre studier av kinesiske fabrikkarbeidere som ekspones for bisfenol A.

Resultatene viser at menn som eksponeres for store nivåer av bisfenol A på arbeidsplassen, har økt risiko for nedsatt seksualfunksjon og dårligere spermkvalitet.

Funnene har ført til at National Institute for Occupational Safety and Health i USA har gått inn for at det må gjøres lignende studier på amerikanske arbeidere som utsettes for bisfenol A.

Krever kartlegging

Leder i fagforbundet Safe, Hilde-Marit Rysst, vil vite om plattformarbeidere blir mer eksponert for dette stoffet enn befolkningen for øvrig.

– Det er i dag sterk forskning som har påvist sammenheng mellom hormonhermere i matvarer og økning i diabetes og hjerte- og karsykdommer. Tilsvarende forbindelser finnes i store mengder i det kjemiske arbeidsmiljøet. Vi er spesielt opptatt av at det blir foretatt eksponeringsstudier av forbindelsen bisfenol A, som blant annet er mye benyttet i maling på norsk sokkel, sier Rysst.

Safes årskongress har vedtatt en resolusjon som krever at myndighetene og oljebransjen øyeblikkelig setter i gang et prosjekt for kartlegging og forekomst av helseskader som følge av bisfenol A.

– Hovedbekymringen vår er knyttet til varmt arbeid som sveising, sliping, brenning og skjæring. Under varmt arbeid vil det oppstå termisk dekomponering hvor de store molekylene i plaststoffer og maling rives fra hverandre og farlige stoffer som bisfenol A frigjøres. Det er spesielt epoksymalingene som brukes offshore som inneholder bisfenol A, sier organisasjonssekretær og sertifisert yrkeshygieniker i Safe, Halvor Erikstein.

Les også:

Advarer om rompetroll i evakueringsinstrukser

Industriroboter skal revolusjonere oljebransjen  

Safe-leder Hilde-Marit Rysst er bekymret for effektene av Bisfenol A.
Safe-leder Hilde-Marit Rysst er bekymret for effektene av Bisfenol A.

Brukes i maling

Bisfenol A er en av hovedbestanddelene i maling som brukes offshore, og bruken øker kraftig.

Ifølge Produktregisteret inngikk bisfenol A i 570 ulike produkter, og det ble i alt benyttet nesten 22 000 tonn i 2010.

Økningen skyldes trolig at bruk av polyuretanbasert maling ikke lenger tillates offshore av de fleste operatørselskapene i Norge.

Erikstein, som er kjemiingeniør med hovedfag i organisk kjemi, sier det er altfor lite fokus på hva som skjer med disse stoffene når de blir oppvarmet.

– Vi vet at bisfenol A blir frigitt når man sveiser og sliper på epoksymaling. Men det er ikke kjent hvor mye av stoffet de som utfører jobben og de som befinner seg i nærheten får i seg. Jeg har tatt dette opp i offshorebransjens sikkerhetsforum, men ingen har tatt tak i det, sier han.

Liten oppmerksomhet i Norge

Ifølge Erikstein har flere anerkjente forskningstidsskrifter publisert alarmerende forskningsresultater om bisfenol A.

– Men det gjøres lite i Norge. Det kan skyldes at vi er et lite land og vi har muligens et forskningsmiljø som ikke er flinke til å ta tak i nye problemstillinger, sier han.

Proactima leverer arbeidsmiljøtjenester til den norske olje- og gassindustrien.

Yrkeshygieniker Hans Thore Smedbold i konsulentselskapet sier at offshorearbeidere skal ha verneutstyr under varmt arbeid.

– Eksponering for bisfenol A offshore vil være knyttet til to hovedoppgaver: Påføring av maling og ved varmt arbeid på malte flater. Begge disse er arbeidsoperasjoner som krever bruk av trykkluftforsynt åndedrettsvern. Det er hos alle operatører på norsk sokkel innført prosedyrer for denne typen arbeid som krever kald fjerning av maling før varmt arbeid og bruk av åndedrettsvern ved utføring av arbeidet.

Han understreker imidlertid at det mangler etterlevelse av prosedyrene og kompetanse i alle ledd, også hos operatørselskapene.

– Etter min mening skyldes dette manglende opp­læring av dem som utfører arbeidet og deres ledere samt kontraktsmessige forhold mellom oppdragsgiver og leverandør.

Les også:

Analyserer blodprøver på få minutter

Her ligger fremtidens antibiotika  

Bisfenol A har den kjemiske formelen C15H16O2, mens østrogen har formel C18H24O2. <i>illustrason: Elisabeth Rodrigues</i>
Bisfenol A har den kjemiske formelen C15H16O2, mens østrogen har formel C18H24O2. illustrason: Elisabeth Rodrigues

For stor tillit

Erikstein mener det blir for enkelt å vise til verneutstyr.

– Man har altfor stor tillit til verneutstyr. Åndedrettsvern kan gi beskyttelse når det fungerer og det benyttes av en gruppe hvor det er riktig tilpasset og brukerne er opplært. En sveisemaske med hette gir for lite beskyttelse. Det blir også gitt for lite opplæring i bruk av utstyret. I tillegg er det viktig å fastslå i hvor stor grad annet personell i den såkalt­e randsonen blir eksponert av disse stoffene, sier Erikstein.

Han mener det også er grunn til å undersøke om drikkevannet på offshoreinstallasjoner kan inneholde bisfenol A.

– Man kan spørre om det er kjemisk lekkasje fra malingen på vanntanker som er malt med epoksymaling. Vi vet for lite om dette. Derfor bør man kartlegge i hvor stor grad offshorearbeideres eksponeres, sier Erikstein.

Ifølge Smedbold i Proactima er det er vanskelig å si noe om helseeffekten av BPA alene ved varmt arbeid, da eksponeringen her er meget sammensatt og består av ulike helsefarlige kjemikalier.

– Affiniteten til Bisfenol A til østrogenresptorene i kroppen vår er rundt 10 000 ganger lavere enn østrogen. Dette gjør at lav miljømessig eksponering for Bisfenol A antas å ha liten helsemessig effekt, men at Bisfenol A vil ha andre effekter ved høye konsentrasjoner. I enkelte forsøk er det også vist at høy eksponering til og med kan kan ha østrogen- hemmende effekter. Så dette er et meget vanskelig område, og som krever mer forskning.

– Ikke et stoff  man bør ta lett på 

Særlig sveising, fresing, sliping og skjæring på plattformene kan frigjøre mange farlige stoffer.

– Generelt har det vært en markant forbed­ring innen kjemikalieeksponering i den norske petroleumsindustrien. Men dersom det er riktig at man ikke har kartlagt eksponering av bisfenol A, vil jeg absolutt anbefale at man gjør det, sier Marianne Dalene, dosent ved Institutet för Kemisk Analys Norden (IFKAN).

Varmt arbeid: Sveising­ på materialer som er malt med epoksymaling kan frigjøre store mengder bisfenol A.   foto: Colourbox
Varmt arbeid: Sveising­ på materialer som er malt med epoksymaling kan frigjøre store mengder bisfenol A. foto: Colourbox

Farlig stoff

Institutet för Kemisk Analys Norden er et svensk selskap som har spesialisert seg på analyse av kjemiske stoffer i arbeids­miljøet. Professoren, som har gjennomført flere kjemikaliestudier på norsk sokkel, sier det er under varmt arbeid eksponeringsfaren er størst.

– Epoksymaling brukes mer og mer og man bør skaffe seg kunnskap om i hvor stor grad man eksponeres når man driver varmt arbeid på flater med denne malingen. Bisfenol A er ikke stoff man bør ta lett på.

Viktig med opplæring

Hun sier at det finnes mye bra utstyr innen åndedrettsvern, men at det er helt nødvendig med god opplæring i bruken av det.

– Åndedrettsvern kan gi en falsk trygghetsfølelse. Jeg er rimelig sikker på at det i blant slurves med bruken av dette utstyret. I tillegg kan det være andre personer som står 10–20 meter bortenfor området hvor det utføres varmt arbeid. Disse kan også bli eksponert.

Les også:

Denne geléen skal lege dine sår

Nanopartikler i fisk kan gi kur mot tuberkulose

Snart kan du få sprøytestikk uten smerter

Scanner kreft med mindre radioaktivitet  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.