ARBEIDSLIV

Forskningsøkning i fjor

Totalt ble det brukt 24,5 milliarder koner på forskning og utvikling (FoU) når forskning ved universiteter, høyskoler og FoU-institutter legges til.

Dette utgjorde 1,62 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), mens OECD-gjennomsnittet var på 2,24 prosent. Grunnforskningen står for bare to prosent av den totale FoU i landet.

Bedriftene brukte i 2001 til sammen 16,4 milliarder kroner på FoU. Av dette var 12,6 milliarder kroner egenutført FoU mens FoU-tjenester ble kjøpt eksternt for 3,8 milliarder kroner.

Egenutført FoU økte betydelig fra 1999, da tilsvarende beløp var på 9,5 milliarder kroner. Industrien øker mest med en økt innsats på 39 prosent, mens tjenesteytende næringer økte med 25 prosent.

Samlet er økningen 32,6 prosent. Kjemisk industri, var en av de ledende FoU-bransjer i 1999, og bransjen befester sin posisjon viser tallene for 2001, melder Prosessindustoirens landsforening (PIL).

22 prosent opp

Justert for prisstigning er økningen i egenutført FoU på 22 prosent, mens innkjøpt FoU er på nivå med 1999. Økningen i utførte FoU-årsverk er ikke like stor som kostnadene. I 1999 ble det utført i underkant av 11 000 årsverk, mens det i 2001 ble utført drøye 12 200.

Næringslivet forsterker sin posisjon som FoU-aktør i 2001, noe som viser at det satses kraftig på forskning i en rekke bransjer og bedrifter. Av samlet norsk forskningsinnsats står næringslivet i 2001 for 2/3 noe som er en kraftig økning fra 1999.

Næringslivet økte sine egenutførte FoU-kostnader fra 9,5 milliarder kroner i 1999 til hele 12,6 milliarder kroner i 2001. Det tilsvarer en økning på hele 32,5 prosent og omregnet i faste priser utgjør dette en realvekst på 22 prosent. I tillegg kjøpte næringslivet inn FoU-tjenester for 3,8 milliarder kroner fra andre aktører.

Dette kan være andre foretak eller forskningsinstitutter, universiteter eller høgskoler, både nasjonalt og internasjonalt. Volumet på disse tjenestene, målt i kroner, var det samme som i 1999.

Industrien foran

Industrien er som i 1999 fortsatt den ledende FoU-aktøren i næringslivet og enhetene innenfor sektoren utførte FoU for omtrent 6,6 milliarder kroner i 2001. Det er en økning på hele 39 prosent i løpende priser fra 1999 da næringen brukte 4,7 millioner kroner.

Tjenesteytende sektor har også økt sin egenutførte FoU-virksomhet, men redusert sin andel i næringslivets FoU. Sektoren utførte i 2001 FoU for litt over 4,6 milliarder kroner, noe som betyr at sektoren økte sin FoU-aktivitet med om lag 25 prosent fra 1999.

Av totale kostnader til FoU innenfor industrien utgjorde disse tre næringene 54 prosent av industriens egenutførte FoU i 2001. Tilsvarende sto de for omtrent 46 prosent av industriens totale FoU-virksomhet i 1999.

Innenfor tjenesteytende sektor var det, som i 1999, databehandlingsvirksomhet, teknisk testing og konsulentvirksomhet og telekommunikasjon som var de største næringene. Imidlertid var det bare databehandlingsvirksomheten som økte sin FoU-virksomhet.

Næringen økte sine FoU-utgifter fra omtrent 1,6 milliarder kroner til litt i underkant av 2 milliarder kroner i 2001.

Det betyr at næringen sto for hele 42,5 prosent av tjenesteytende sektors samlede kostnader til egenutført FoU. Teknisk testing og konsulentvirksomhet samt telekommunikasjon viste derimot en liten nedgang i sin FoU-innsats.

Flere årsverk

Antall årsverk utført av næringslivet økte med 11 prosent i perioden 1999 til 2001. Samtidig økte også lønnskostnadene, slik at gjennomsnittlig lønnskostnader for ett FoU-årsverk økte fra 505 000 kroner i 1999 til 566 000 kroner i 2001.

Dette er imidlertid en økning som ligger svært nær den generelle lønnsøkningen. Det var til dels store forskjeller på lønnskostnadene per årsverk mellom de ulike næringene. De dyreste FoU-årsverkene finner vi innenfor utvinning av olje og naturgass, der hvert årsverk kostet 947 000 kroner i 2001.

Antallet personer involvert i FoU økte fra 14 500 i 1999 til litt over 18 000 i 2001. Dette er en økning på 24 prosent, noe som er betydelig mer enn økningen i antall årsverk. Det betød at hver enkelt FoU-medarbeider i gjennomsnitt arbeidet litt mindre med FoU i 2001 enn i 1999.

2 prosent grunnforskning

Som tidligere undersøkelser også har vist, er det lite av næringslivets FoU som ble brukt på grunnforskning. Bare 2 prosent av kostnadene gikk til slik forskning, mens 20 prosent gikk til anvendt forskning. Mesteparten av kostnadene, det vil si 78 prosent gikk til utviklingsarbeid.

Noen næringer skiller seg likevel ut. Utvinning av olje og naturgass hadde 76 prosent anvendt forskning. For en del andre næringer med lite FoU vil en også finne noe avvik fra totalfordelingen, men her kan enkeltforetak slå sterkt ut på en fordeling internt for næringen.

Fordelingen mellom produktrettet forskning og prosessrettet forskning viser også et stabilt bilde, med en fjerdedel av innsatsen rettet mot produksjons- og arbeidsprosessen, mens tre fjerdedeler var rettet mot produktet. Innenfor enkeltnæringene gjenspeiler fordelingen hvor stor plass selve produksjonsprosessen har i virksomhetenes hverdag. Prosessrettet FoU var mest utbredt innenfor utvinning av olje og naturgass. Her gikk minst tre av fire FoU-kroner til prosessrettet FoU.

Langt igjen til OECD

Totalt ble det utført FoU for 24,5 milliarder kroner i Norge i 2001, når FoU i høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter legges til den FoU som utføres i næringslivet.

Dette utgjorde 1,62 prosent av BNP og er en liten nedgang fra 1,65 prosent i 1999. Isolert sett bidro næringslivet til en liten økning av andelen. Gjennomsnittet for OECD-landene var på 2,24 prosent (i 2000).

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.