SAMFUNN

Flere i arbeid

Regjeringen tar æren for at det kom 10.000 flere i arbeid i annet kvartal i år. Skattelette og bedre rammevilkår for næringslivet skal skape fortsatt vekst, heter det.

Ifølge Nasjonalbudsjettet er det regjeringens vellykkede politikk som skal ha mye av æren for oppsving i norsk økonomi. Det vil bety enda færre ledige i løpet av neste år.

Regjeringen skriver: Bedriftsundersøkelsen fra Aetat understøtter inntrykket av at etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp. En økning i tilgangen på ledige stillinger trekker i samme retning.

Siden 1998 er industrisysselsettingen redusert med i overkant av 50 000 personer, etter en økning på vel 40 000 personer fra 1992 til 1998. Det er flere grunner til den svake utviklingen i industrisysselsettingen siden 1998. Økt internasjonal spesialisering trekker i retning av tap av markedsandeler på hjemmemarkedet. I tillegg har sterkere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere siden 1997 bidratt til at norske bedrifter har tapt markedsandeler både hjemme og ute. Økt konkurranse fra nye land kan ha forsterket de negative virkningene av det høye norske kostnadsnivået. Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 2. kvartal venter imidlertid industrilederne at sysselsetting vil holde seg uendret framover, mens produksjonen ventes å øke som følge av økt markedsvekst.