Det var ni entreprenører som meldte sin interesse for å bygge denne første delstrekningen. Den første fasen med prekvalifisering er nå ferdig.

– Entreprenørene som er med videre i konkurransen får frist til å levere sitt første tilbud innen mandag 10. august klokka 12. Deretter blir det en periode med evaluering og forhandlinger mellom oss og den enkelte entreprenør før de vil levere sine endelige tilbud, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Konkurranseformen «Anbudskonkurranse med forhandlinger» er valgt som metode i tråd med Vegvesenets tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Hensikten er å vurdere hvilke konsekvenser dette kan gi i kontraktgjennomføringen, og på den måten redusere usikkerheter og risiko for konflikter på et senere tidspunkt.

Les også

Forhandlingsprosessen

Forhandlingsfasen er ventet å ta om lag to uker. Både Statens vegvesen og entreprenørene kan be om ytterligere tid til forhandlinger ved behov.

Fristen for levering av endelige tilbud vil settes før forhandlingene avsluttes. Denne fristen vil være lik for alle som deltar i konkurransen.

– Dersom det viser seg at to uker er tilstrekkelig tid for forhandlingene, vil vi trolig være klar med en innstilling på valgt leverandør første uken i september. Med dette tidskjemaet ser vi for oss anleggsstart i løpet av oktober, sier Innerdal i meldingen.

Les også

Pris – en viktig faktor

Det endelige tilbudet vil bli vektet på pris, men det vil bli gitt inntil 30 millioner kroner i fradrag i tilbudssummen til den som har den beste planen for hvordan de ønsker å gjennomføre oppdraget.

Det er også mulig å få inntil 30 millioner kroner i fradrag for den som kan vise til gode planer for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på prosjektet.

Det vil si at det er den leverandøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet vil bli tildelt oppdraget.

Les også

Om prosjektet

E39 Leirvika-Renndalen er den første delparsellen, av til sammen tre, som skal bygges i prosjektet E39 Betna-Stormyra. Samlet vil de tre utbyggingene gi 26 kilometer ny vei med gul midtlinje. Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra i Heim kommune i Trøndelag med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

Mellom Leirvika og Renndalen skal det bygges 4.8 kilometer ny vei, der ca. 40 prosent ligger utenfor dagens vei. I kontrakten inngår det to bruer på henholdsvis 55 og 54 meter, samt en driftsundergang for skogbruket på 22 meter. Byggetiden er beregnet til rundt to år.

Les også

Slik blir nye E39 Leirvika-Renndalen

Dagens vei er smal (under seks meter noen steder), har mange svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye veien skal bygges med en bredde på ni meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken.

Vegen får forsterket midtoppmerking mellom kjørefeltene og en fartsgrense på 80 km/t.

Les også