PROSJEKTER

Ferdig i 2026: Nå skal Rogaland i gang med 2,75 km bussvei

Nytt, stort og komplisert prosjekt på bussveien i Stavanger.

19. aug. 2021 - 11:56

Rogaland fylkeskommune lyser nå ut totalentreprise på bussveistrekket Stasjonsveien-Gauselvågen i Stavanger.

Kontrakten er en del av et større prosjekt for å knytte Sandnes, Stavanger og Sola sammen gjennom et effektivt kollektivsystem. Bussveien skal gå fra Tananger og Kvernevik til Stavanger, og derfra sørover mot Forus og Sandnes.

Status for delstrekningene av Bussveien. <i>Illustrasjon:  Rogaland fylkeskommune</i>
Status for delstrekningene av Bussveien. Illustrasjon:  Rogaland fylkeskommune

Bussveiprosjektet er et prosjekt for å bedre kollektivtransporten i regionen. Der Bussveien skal gå, bygges det egne felt for bussene. Det planlegges rette veistrekninger uten unødvendige svinger inn på holdeplasser eller i rundkjøringer. Bussveien skal prioriteres i veikryss. Der hvor bussene må kjøre i blandet trafikk, vil trafikale tiltak sørge for at bussen blir prioritert. Sentralt for prosjektet er å legge til rette for at bussene kan kjøre upåvirket av rushtider og køer. Prosjektet skal også bidra til å endre reisevaner, unngå trengsel, og fremme sykling og gåing.

Bussveien skal føre til at buss kan konkurrere med bil og dermed bidra til nullvekst i andel bilreiser.

Den nye kontrakten gjelder prosjektering og bygging av ny bussvei på strekningen Stasjonsveien-Gauselvågen. Det er cirka 2,75 kilometer mellom Stasjonsveien på Vaulen og Gauselvågen på Gausel.

Kontraktsarbeidet omfatter blant annet disse hovedarbeidene:

Planområdet for den nye bussveien. <i>Illustrasjon:  Rogaland fylkeskommune</i>
Planområdet for den nye bussveien. Illustrasjon:  Rogaland fylkeskommune
 • Ca. 2,75 kilometer bussvei/kollektivfelt på Fv. 44/Diagonalen inkludert langsgående system for sykkel og gange på fylkesvei.44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen.
 • Ca. 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene. I tillegg kommer ramper inn/ut, med tilhørende murer
 • Rundkjøring i Hinnasvingene sør for kulvert
 • Ca. 165 meter bru over jernbanen ved Hinnavågen
 • Utvidelse av eksisterende vei under jernbanen mellom Jåttåvågen og "Karusellenkrysset".
 • "Karusellenkrysset" – konstruksjon med firearmet rundkjøring under bakken for biltrafikk, og et lokk over hvor det skal etableres et knutepunkt for buss og gang- og sykkelforbindelser i alle retninger.
 • Dekke over rundkjøring «Karusellkrysset» har et flateareal på ca. 4600 m2, dekke for
  kulverter ut og inn av rundkjøring har et flateareal på ca. 3500 m2. Støttemurer inn/ut av kulverter har et flateareal på til sammen ca. 4300 m2.
 • VA og elektro-arbeider, omfattende midlertidig handtering/omlegging og permanent anlegg.
 • Krevende trafikkavvikling i anleggsperioden
 • Avstiving av byggegroper/grøfter

De anslåtte mengdene ser slik ut:

 • Ca. 45.000 m3 betong
 • Ca. 97.000 m3 fjell
 • Ca. 170.000 m3 løsmasser
 • Ca. 70 000 m3 mellomlagring

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert med supplement av tegninger.

Fylket regner med at anlegget skal være ferdig en gang mellom 23. desember 2025 og 30. juni 2026. Fremdrift og byggetid blir et tema i dialogfasen. Byggherren vil ved slutten av dialogfasen fastsette endelig dato for ferdigstilling.

Fylket holder informasjonsmøte og befaring 7. september.

Dette er et prosjekt med såkalt konkurransepreget dialog i anbudsprosessen. Frist for å melde seg på til konkurransen er 20. september. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.