OFFSHORE

Et vagt oljekompromiss

Stortingsproposisjon 2 36 (2000 - 2001) om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er nylig lansert i Stortinget.

Meldingen er diktert av uroen i Arbeiderpartiet og innfrir ikke de forhåpningene oljeselskapene hadde da temaet ble lansert av Harald Norvik for snart to år siden. Det går mot en langdryg forhandling i Stortinget. Det er ikke usannsynlig at dette kan ende opp som en valgkampsak.

En tredel

Etter mye frem- og tilbakespill har Olje og energiminister Olav Akselsen lansert regjeringens nye oljepolitikk. Statoil kan selges med inntil 1/3 til andre eiere gjennom å børsnotere statsselskapet. Regjeringen vil selge 1/5 del i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

15 prosent av dette skal gå til Statoil, 5 prosent til Norsk Hydro og andre oljeselskaper. Alle parter må betale for de økte eierandelene på sokkelen. De resterende 80 prosentene av SDØE skal inn i et eget forvaltningsselskap.

Det nye selskapet har som oppgave å forvalte SDØE andelene i alle felt samt andeler i rørledninger og landanlegg. Selskapet skal ikke søke andeler på nye felt. Det skal heller ikke operere som et tradisjonelt oljeselskap. Alle utgifter og inntekter skal kanaliseres over statsbudsjettet. Det skal ha hovedkontor i Stavanger.

Videre foreslår regjeringen å opprette et eget driftsselskap for transportsystemene for olje og gass til kontinentet. Dette utføres i dag av Statoil.

Skuffet

Statoils konsernsjef Olav Fjell legger vekt på at Statoil blir styrket og får en produksjonsøkning gjennom det forslaget regjeringen har lagt fram). – To år fram i tid betyr dette at Statoil vil få en egenproduksjon på 1 million fat per dag målt i oljeekvivalenter. Uten denne SDØE-tilførselen ville produksjonen ligget på 700.000 fat.

Han er skuffet over at regjeringen ikke fullt ut fulgte rådet fra Statoils styre om en omfattende restrukturering av SDØE. Fjell legger likevel vekt på at regjeringen et stykke på vei har fulgt opp Statoils forslag om å bruke SDØE-andeler industrielt med sikte på økt verdiskaping og utvikling av Statoils gassposisjon.

Fjell legger til at regjeringens forslag gir grunnlag for å arbeide videre med en del av de mulighetene for verdiskaping som Statoil har identifisert på norsk sokkel. Dette gjelder særlig i Tampen-området i Nordsjøen der de store feltene Statfjord og Gullfaks ligger. Hadde Statoil fått en SDØE-andel på 25 prosent, ville det ha gitt betydelige verdiskapingsmuligheter og en enklere rest-SDØE portefølje.

Svekker Statoil

Regjeringen foreslår også at det opprettes et uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk sokkel. Dermed fratas Statoil viktige oppgaver innenfor gasstransport. Fjell er skuffet over forslaget og mener at det vil føre til en unødig svekkelse.

– Regjeringen går etter vår oppfatning lengre enn det som er nødvendig for å tilfredsstille EUs krav om nøytralitet i forhold til gasstransport, sier han.

Fjell er imidlertid fornøyd med at det blir foreslått å børsnotere selskapet.

– Det gir oss økt styrke og handlekraft. Regjeringen bestemmer når konsernet skal på børs, men Statoil skal være klar for børsnotering på forsommeren neste år, lover konsernsjefen.

Hydro skuffet

– Det er likevel en skuffelse at det ikke foreslås en mer likeverdig behandling av Statoil og Hydro når det gjelder salg av eierandeler fra SDØE, sier konserndirektør Tore Torvund, som har ansvaret for Hydros olje- og energiaktiviteter.

Hydro ser positivt på at den langvarige diskusjonen om endringer av statens rolle som eier innen oljevirksomheten, nå har resultert i et konkret forslag som innebærer at det tas skritt i retning av fornuftige reformer. – Mange av forslagene er i tråd med de anbefalinger Hydro har gitt.

Vil ha flere private eiere

– Regjeringens forslag til omlegging av SDØE og delprivatisering av Statoil er et skritt i riktig retning, men er utilstrekkelig for å møte de utfordringene petroleumsvirksomheten og Statoil står overfor, sier Jan Tore Sanner i en kommentar.

Høyre mener at 1/3 av Statoil bør privatiseres i første runde og at den vesentligste andelen av dette skal selges på børs. Høyre vil også at det skal legges til rette for småaksjonærer. På lang sikt mener Høyre at staten ikke behøver å sitte med mer enn 34 prosent av aksjene i Statoil.

Høyre mener at staten i hovedsak bør beholde andelene i de store olje og gassfeltene, men at det er hensynet til verdiskapingen på sokkelen som må avgjøre hvor stor andel av de øvrige feltene som skal beholdes på statens hånd og hvor mye som kan selges til Statoil, Hydro og de utenlandske selskapene.

Det er ønskelig å etablere et bredt oljepolitisk kompromiss i Stortinget. Alle partiene på Stortinget tar imot regjeringens samarbeidsinvitasjon og vil arbeide aktivt for å få frem et bredt forlik.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.