Det så lenge ut til at økonomien skulle føre til en trafikal ulempe for østgående kollektivtrafikk i Kristiansand. Ny Varoddbru er under bygging med kollektivfelt, men det var ikke penger til å utvide Haumyrheitunnelen til tre kjørefelt. Dermed sto man i fare for å ha kollektivfelt på begge sider av tunnelen, men ikke i selve tunnelen. Nå blir det ikke slik. Det blir utvidelse, eller strossing.

71 millioner til strossing

– Sent i forrige uke vedtok Areal- og transportplanutvalget i Kristiansand å omdisponere penger slik at det blir penger til strossing. Dermed øker summen for rehabilitering av begge løpene til 182 millioner kroner. 71 millioner av disse går til strossing av det østgående tunnelløpet. Dermed blir det sammenhengende kollektivfelt fra Narvigskrysset til Rona, sier prosjektleder Jan Helge Egeland i meldingen.

Den første utfordringen for prosjektet er å lage en omkjøringsveg mens arbeidene i tunnelen pågår. Arbeidene i tunnelen er planlagt å starte 1. april 2020.

– Vi starter arbeidene med omkjøringsveg ganske raskt etter nyttårsskiftet, slik at vi er ferdige i løpet av mars 2020, sier Egeland.

Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru. Bru fra 1994 og den som nå bygges skal begge ha to kjørefelt for den vanlige trafikken og ett kjørefelt reservert for kollektivtrafikk, totalt seks felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg på eksisterende bru gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelveg etableres på den nye brua som skal bygges.