KOFA

De to Vestlandsfirmaene ble avvist fra konkurransen - og ble avvist av Kofa også

De to firmaene ville i fellesskap bygge en gang- og sykkelvei i Sogn, men ble avvist fra konkurransen. De tok fluksens saken til Kofa.

(Illustrasjonsfoto. Motivet har ingen tilknytning til saken.)
(Illustrasjonsfoto. Motivet har ingen tilknytning til saken.) Foto: Bjørn Olav Amundsen
12. feb. 2021 - 05:58

Men det hadde ikke arbeidsfellesskapet mye igjen for. Kofas sekretariat kom temmelig raskt til at det ikke var noen grunn til å i det hele tatt behandle klagen.

Kofa besluttet dermed å avvise klagen som «uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda», og viser til § 9 i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem.

- Vi var noe skeptiske til tipsene fra konkurrenten til Killingmo Freseservice, fortalte seniorrådgiver Leif Holst-Larsen (tv.) i krimenheten i Statens vegvesen. Tirsdag la han fram noe av det etterforskningen har kommet fram til. T.h. aktor Sigbjørn Arneberg.
Les også

Killingmo-saken: – 571 arbeidsdager på over 16 timer

Verdi: 20 mill. kr.

Det hadde seg slik: Vestland fylkeskommune kunngjorde i mai 2020 en konkurranse for å bygge en gang- og sykkelvei langs fylkesvei 607 mellom Heggebø og Leirvik, rett på nordsiden av den ytre delen av Sognefjorden. Verdien var anslått til rundt 20 millioner kroner.

Tilbudsfrist var satt til 10. juni.

Fylket hadde beskrevet oppdraget slik: «Det skal bygges ny gang- og sykkelveg på strekningen Heggebø-Leirvik på fv. 607. Det som skal byggast er 560 m med gangveg/fortau. Av dette er 320 m gangveg skilt frå køyrevegen med betongkant og 220 m fortau skilt frå køyrevegen med kantstein. Breidd på gangveg og fortau er 2,75 m og 2,5 m. Inn mot Leirvik sentrum er fortauet lagt i noverande køyreveg, og køyrevegen er utvida tilsvarande på andre sida. Dette medfører at overbygninga på køyrevegen må byggast opp på nytt over ei strekning på 300 m. Det skal settast opp steinspranggjerder og jordskredgjerder på høvesvis 100m kvar. Sprenging i linjen 10 000m3. Sømboring 2200m. Det må transporterast om lag 9500m3 steinmasse og om lag 650m3 jordmasse/urmasse til fyllplass. Det skal monterast om lag 400m rekkverk, pullertar og betongrekkverk. Det skal handterast om lag 35m2 uønska artar. Riving av om lag 4000m2 asfalt. Levering av om lag 6000m2 bærelag av asfaltert grus. Om lag 6000m2 asfalt som bindelag, slitelag og klebing. Om lag 230m kantstein.»

I 2022 bestemte regjeringen å heve milliardkontrakten for de 14 NH90-helikoptrene til Sjøforsvarets kystvaktfartøyer og fregatter.
Les også

Kan gå mot rettssak: Meklingen om NH90-vrakingen ble avbrutt

Mange kvalifikasjonskrav

Et fint, lite oppdrag, der altså.

Det var stilt en rekke kvalifikasjonskrav, dels om økonomisk og finansiell kapasitet, og dels om tekniske og faglige kvalifikasjoner. Leverandøren skulle ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra noen definerte fagområder. Leverandøren skulle også liste opp tre til fem aktuelle referanseprosjekter fra de siste fem årene.

I konkurransegrunnlagets sto det også dette om arbeidsfellesskap: «Dersom flere aktører deltar i konkurransen i fellesskap, må leverandørene i fellesskapet sørge for nødvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt. (...) Det er fellesskapet som sådan som vil bli vurdert.» Hver virksomhet måtte blant annet fylle ut ESPD-skjema.

Tildelingen ville skje til laveste pris.

Fylket opplyste 9. juni 2020 at ESPD-skjemaet ved en feil ikke var gjort tilgjengelig
for utfylling. Derfor ble det godtatt at tilbudene kunne leveres uten utfylt ESPD-skjema innen tilbudsfristen, men at disse måtte ettersendes når fylket ba om det.

Det kom inn fire tilbud, deriblant fra Hordaland Entreprenør og Frode
Haugsvær Maskin i fellesskap, samt fra Mesta.

Hordaland/Haugsvær (heretter kalt HH) ble avvist fra konkurransen. Mesta hadde laveste pris, og ble tildelt oppdraget.

Store mengder nedbør skapte en minisjø ved Bakker Bru i Frogn kommune i november i fjor. Noen tok likevel sjansen på å krysse. F
Les også

Flere dystre værrekorder i fjor

Så ble det klage til Kofa

HH sendte klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i juli 2020. HH mente at Vestland fylke hadde brutt regelverket ved å avvise HH fra konkurransen.

Fylket fremholdt blant annet at HH ikke dokumenterte at de oppfylte kravet
om relevant erfaring.

I konkurransegrunnlaget sto det at «[l]everandøren» måtte ha «tilstrekkelig
erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad» innenfor «veibygging, drift og
vedlikehold, sprengingsarbeid, natursteinsmuring og betongarbeid», samt «bygging av
VA-anlegg».

Fylket viste til at Hordaland Entreprenør sine referanseprosjekter gjaldt arbeider som to ansatte har gjort for andre arbeidsgivere. Disse referansene viste ikke hvilken erfaring som Hordaland Entreprenør som selskap har.

Referanseprosjektene til Frode Haugsvær Maskin var listet opp som 30 oppdrag, hvor det sto navn på prosjektet, referanseperson, beløp, år og i hvilken kommune oppdraget ble gjennomført. For noen prosjekter var det med størrelse elleromfang. Arbeidet på prosjektene var ellers beskrevet i stikkordsform.

Fylket mente det var umulig å utlede av fremstillingen hvilke arbeider som Frode Haugsvær Maskin selv har utført, og hvilke arbeider som eventuelt er utført av
underentreprenører. Fylket mente også at arbeidenes relevans for oppdraget ikke var 
nærmere beskrevet. Dessuten var flere av referanseprosjektene eldre enn fem år. Fylket vurderte det slik at arbeidsfellesskapet HH ikke hadde dokumentert «tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad».

Kofas sekretariat skriver at det «kan ikke se at denne vurderingen er beheftet med rettslige mangler».

Kofa viser til at det er leverandøren som har risikoen for uklarheter i tilbudet. Sekretariatet er også enig med fylket i at kvalifikasjonskravet knytter seg
til den erfaringen som leverandøren besitter. I utgangspunktet utelukker det at det
blir lagt vekt på erfaring som leverandørens ansatte har opparbeidet seg hos andre
arbeidsgivere.

HH sin anførsel om at Vestland fylke har brutt regelverket ved å avvise HH fra
konkurransen kan derfor klart ikke føre frem.

Sekretariatet tar derfor heller ikke stilling til om HH oppfylte noen av de øvrige kvalifikasjonskravene.

Siden klagenemndssekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, så ble den avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

Tysklands statsminister Olaf Scholz beskriver saken som svært alvorlig.
Les også

Tyskland bekrefter at flyvåpenets kommunikasjon ble avlyttet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.