DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brøytekontrakt i Kofa: Kommunen brøt regelverket

Klageren mente at kommunen brøt reglene på mange vis, men Kofa var bare sånn passe enig.

Snøbrøyting, fv 520, Hellandsbygd i Sauda, februar 2020
Snøbrøyting, fv 520, Hellandsbygd i Sauda, februar 2020 Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund
16. des. 2020 - 05:58

Drangedal kommune kunngjorde 25. juni i år en åpen tilbudskonkurranse for snørydding, brøyting og strøing av kommunale veier og plasser.

Varigheten var satt til 2020-23, med mulighet for opsjon på 1 + 1 år. Tilbudsfrist var satt til 24. august 2020.

Konkurransen var delt inn i åtte områder som ville bli vurdert hver for seg. De var beskrevet med tekst og tegninger i konkurransegrunnlaget. De tre rodene som er berørt av denne saken heter Kjosen, Drangedal Sentrum 2 og Drangedal sentrum 3.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Kommunen stilte en del krav til utstyr, kapasitet og økonomisk evne hos entreprenørene.  Ellers var laveste pris eneste kriterium for tildeling.

Store mengder kvikkleire har ført til betydelig økte kostnader for jernbaneutbyggingen gjennom Moss sentrum.
Les også

Ny milliardsprekk for jernbaneutbyggingen i Moss

Leverte tilbud på alle områdene

Firmaet Olsen Entreprenør AS leverte tilbud på alle de åtte områdene. For området Drangedal sentrum 2 var han alene om tilbudet, for de andre sju var det én eller to andre som ga også tilbud.

Kommunen sendte så brev om at Olsen Entreprenørs tilbud på roden Drangedal
sentrum 2 var avvist. Firmaet hadde kun med én traktor for området. Kommunen skrev at «Øvrige tilbydere har innlevert tilbud med flere biler/maskiner med tilstrekkelig
arbeidsstyrke. Avviket vurderes som vesentlig da oppdragsgiver ikke klarer å evaluere tilbudene på likt grunnlag. På bakgrunn av dette må dessverre oppdragsgiver meddele at deres tilbud blir avvist.»

I et nytt brev like etterpå meldte kommunen at Olsens tilbud også på roden Drangedal sentrum 1 var blitt avvist med samme begrunnelse som ovenfor.

Olsen Entreprenør klaget raskt på begge avvisningsbeslutningene i brev av 2. september 2020. Firmaet påpekte at det var uten betydning at andre leverandører hadde tilbudt flere maskiner på rodene, da tildelingskriteriet pris var vektet med 100 prosent.

Klagen ble ikke tatt til følge. Kommunen svarte: «Du har i inngitt tilbud kun oppgitt en traktor, med en reserveløsning ved havari, for Drangedal sentrum 2. Det anses ikke som tilstrekkelig kapasitet i henhold til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav oppfylles ikke og tilbudet ditt må derfor avvises i henhold til FOA.»

Olsen Entreprenør skrev så til kommunen at den nå hadde oppgitt en annen
avvisningsgrunn enn i de første brevene. Olsen ba om dokumentasjon på vurderingene som var blitt gjort.

Olsen Entreprenør klaget også på tildelingsbeslutningene for de øvrige rodene, blant annet med henvisning til at den valgte leverandøren på roden Kjosen fikk levere
manglende regnskap seks dager etter tilbudsfristen.

Jarand Rystad er grunnlegger av analyse- og rådgivingsselskapet Rystad Energy. Her er han under fremleggingen av en rapport om utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel i 2021.
Les også

Jarand Rystad: – Det ble kanskje litt vel mye titting på stjernene

Ny konkurranse

Kommunen lyste ut ny konkurranse for roden Drangedal sentrum 2 i slutten av september. Tilbudsfrist var satt til 1. oktober.

Kommunen har inngått kontrakt for sju av de åtte delområdene. Kontrakten for roden Kjosen gikk til Arnt Roar Kåsa, mens kontrakten for Drangedal sentrum 1 gikk til  JV Entreprenør.

Olsen Entreprenør brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i midten av oktober. Klagen gjaldt delområdene Drangedal sentrum 1, Drangedal sentrum 2 og Kjosen. Kommunen opplyste senere at kontrakt basert på ny konkurranse for roden Drangedal sentrum 2 er utsatt til klagenemnda har behandlet
saken.

Olsen Entreprenør klaget altså på følgende:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling
  • Kommunen har brutt kravene til forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved å
    endre begrunnelsen for hvorfor klager ble avvist fra konkurransen i etterkant av
    avgjørelsen.
  • Det var feil av kommunen å avvise Olsen Entreprenør på grunn av manglende kapasitet til å gjennomføre kontrakten for rodene Drangedal sentrum 1 og 2. Det gikk ikke fram av konkurransegrunnlaget at det ikke var mulig å brøyte flere roder med samme traktor.
  • Kommunen skulle ha avvist Arnt Roar Kåsa fra roden Kjosen, side Kåsa ikke hadde levert full dokumentasjon ved tilbudsfristen, og selskapet drev dessuten med underskudd.
  • Kommunen skulle ha angitt frist for å begjære midlertidig forføyning der hvor Olsen Entreprenør ble avvist fra konkurransen.
  • Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke en god tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor kommunen har gjort unntak fra kravet om elektronisk kommunikasjon ved mottak av tilbud. Anskaffelsesprotokollen er dessuten ikke ført løpende under anskaffelsesprosessen. Det er feil av kommunen.
  • Olsen Entreprenør krever dessuten erstatning for tap som firmaet har lidt som følge av brudd på anskaffelsesloven.

Drangedal kommune erkjente på side at avvisningsbeslutningene inneholdt feil rettslig forankring for avvisningen, men det ble raskt rettet på og det skjedde innenfor karensperioden.

Kommunen mente ellers at den hadde både rett og plikt til å avvise Olsen fra konkurransen. Firmaet oppfylte ikke kvalifikasjonskravet til kapasitet.

Kommunen var heller ikke forpliktet til å avvise valgte leverandør på roden Kjosen.
Konkurransegrunnlaget åpnet for at kommunen kunne ha rett til å avvise leverandøren, men ingen plikt. Kvalifikasjonskravet var heller ikke at selskapet skulle drive med overskudd, men at det skulle ha «økonomisk evne til å gjennomføre avtalen».

Før flomsikringen: Prognosen for en 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Deler av Bismo havner under vann. Vannføringen i Otta er på snaue 1060 kubikkmeter i sekundet.
Les også

Store deler av bygda ble liggende under vann: Redningen: Et av Norges største sikringsanlegg

Regelbruddet fikk ikke konsekvenser

Kofa kommer først og fremst til at Drangedal kommune har brutt loven, men at det ikke gjør noen særlig forskjell: «Etter klagenemndas syn har innklagede brutt kravet til etterprøvbarhet ved å oppgi feil begrunnelse for avvisning i de første meddelelsene. I dette tilfellet har imidlertid innklagede rettet feilen innen utløpet av karensperioden, noe som medfører at bruddet ikke har påvirket konkurransen

Og når det gjelder Olsens tilbud på samtlige roder, hvor det var lagt opp til at det samme utstyret skulle brukes på flere av rodene: Kommunen får medhold når den vurderte det som en risiko for svikt i leveransen ved å legge opp til å bruke bare én traktor til drift av flere roder samtidig. Det gjorde det vanskelig for kommunen å bedømme kapasitet opp mot noen av kontraktsområdene, og velge bort andre kontraktsområder i kvalifikasjonsvurderingen.

Kapasitetsvurderingen til kommunen var derfor innenfor regelverket.

Arnt Roar Kåsa hadde fått kontrakten for området Kjosen, men om årsregnskapet ble sendt inn noen dager etter fristen, så innebærer det «ikke et brudd på kravet til likebehandling. Slik klagenemnda ser det, hadde innklagede derfor adgang til få ettersendt den aktuelle dokumentasjonen på oppfyllelse av kvalifikasjonskravet.»

Kofa vil heller ikke underkjenne kommunens vurdering av at Kåsa oppfylte kvalifikasjonskravet om «økonomisk evne til å gjennomføre avtalen».

Om dette med midlertidig forføyning: Oppdragsgiver kan fastsette en frist for når en
begjæring om midlertidig forføyning kan framsettes. Men det gjelder for såkalte «begrensede tilbudskonkurranser», der leverandørene skal prekvalifiseres, og ikke her. Klagen fører ikke fram.

Så dermed kokte det ned til dette: Kofa finner at Drangedal kommune har brutt kravet til etterprøvbarhet i lovens § 4, ved å endre det rettslige grunnlaget for avvisningen av klager i etterkant av avgjørelsen.

Klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket har ikke ført fram.

Kofas kjennelse er datert 10. desember 2020.

Selv om alle avvikene ikke er lukket, er arbeidet med tetting inne i Mossetunnelen i gang igjen.
Les også

Påla full stans i gigantprosjekt. Nå er de i gang – tross store uenigheter

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.