DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brøytefirma tapte for andre gang mot kommune i Troms

Langdryg krangel om brøytekontrakt i Balsfjord.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Foto: Øveraasen
19. sep. 2019 - 14:50

I desember 2017 utlyste Balsfjord kommune en anbudskonkurranse om vintervedlikehold av kommunale veier fra og med oktober 2018 til og med april 2025. Kontraktens årlige verdi var anslått til sju millioner kroner.

Det viste seg etter hvert at denne kontrakten skulle gi både sakførere og rettssystem en del å streve med. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ble også involvert.

13 roder og 21 tilbydere

Anskaffelsen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Veivedlikeholdet var delt inn i 13 roder. Tilbyderne hadde anledning til å gi tilbud på utvalgte roder av de totalt 13 rodene, eller kun på opsjoner.

Balsfjord Maskin & Servicetjenester (BMS) ga tilbud i februar 2018 på rodene E, F, G, H, J, K L og M, med pris for hver enkelt rode. BMS ga altså tilbud på åtte av 13 roder.

I tilbudsbrevet til BMS sto dette:

«- Tilbudet ses under ett og prisene i vårt tilbud baserer seg på helhetlig kontrakt på angitte roder.

- Ved deltildeling forutsetter dette forhandlinger vedrørende pris og utførelse.»

BMS ble så tildelt disse rodene av Balsfjord kommune: E, G, H, J, L og M.

Tildelingen ble påklaget

Tildelingen ble påklaget av to andre firmaer. I klagene hevdet de at BMS sitt tilbud måtte avvises. Årsak: Den nevnte presiseringen i BMS sitt tilbudsbrev skapte uklarhet om hvordan tilbudet skulle evalueres. Klagerne mente også at tilbudet var i strid med forutsetningene om at det skulle tildeles en kontrakt per rode.

I mars 2018 sendte kommunen brev til BMS og opplyste om at firmaets tilbud ble avvist. Begrunnelsen var at BMS hadde tatt forbehold om forhandlinger ved deltildeling.

Balsfjord kommune gjorde deretter en ny tildeling av kontraktene for de rodene som BMS tidligere hadde fått.

BMS klaget på tildelingen, men Balsfjord kommune holdt fast på sitt, også etter at BMS sin advokat hadde kontaktet kommunen.

Så ble det rettssak

I juni 2018 tok BMS ut stevning i saken for Nord-Troms tingrett. Firmaet mente det hadde det gunstigste tilbudet, og ikke skulle ha vært avvist.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Omtrent samtidig var det også krangel med andre entreprenører om andre roder i utlysingen. Tildelingen for rode B ble klaget inn til Klagemenda for offentlige anskaffelser (Kofa). Roden ble først tildelt firmaet Brødrene Karlsen, men OJ Anlegg klaget på tildelingen og fikk medhold av kommunen. Brødrene Karlsen klaget deretter inn saken for Kofa, og Veier24 har tidligere omtalt denne saken.

Balsfjord kommune ventet med å inngå kontrakt for denne roden inntil Kofa hadde uttalt seg. Kofa konkluderte i juni 2018 med at det forelå avvisningsplikt for rode B og at konkurransen om denne roden måtte avlyses.

Kommunen gjennomgikk selv de andre rodene som var en del av samme konkurranse og kom til at det forelå årsakssammenheng mellom feilen som Kofa mente var ulovlig og utfallet av konkurransen for rode J og F.

Balsfjord kommune tok Kofas uttalelse til etterretning og avlyste deretter konkurransen for rodene B, J og F. Kommunen sendte ut brev om dette 19. juni 2018. Kontrakten for de øvrige rodene ble signert 20. juni 2018.

Ny konkurranse for rodene B, F og J ble kunngjort få dager senere. BMS deltok ikke i konkurransen om disse rodene.

Tingretten: Kommunen frifunnet

Så til BMS sitt søksmål for tingretten. I januar 2019 ble Balsfjord kommune frifunnet i Nord-Troms tingrett. Og BMS ble dømt til å betale kommunen 196.796 kroner i saksomkostninger.

BMS anket til Hålogaland lagmannsrett, som behandlet saken i begynnelsen av september i år.

Her mente BMS at kommunens avvisning av tilbudet fra BMS var urettmessig og i strid med anskaffelsesforskriften paragraf 24-8. Anbudsinnbydelsen omfattet totalt 13 brøyteroder, og må etter sin ordlyd forstås slik at det var anledning til å inngi tilbud på alle 13 rodene, enkeltroder eller grupper av roder, slik BMS gjorde.

BMS mente for lagmannsretten at Balsfjord kommune skulle dømmes til å betale BMS erstatning fastsatt etter rettens skjønn og begrenset oppad til 10,5 millioner kroner.

Kommunen mente her som i tingretten at tilbudet fra BMS ble rettmessig avvist, og at kommunen ikke har erstatningsplikt overfor firmaet. Kofa-avgjørelsen i saken viser at det ble brukt et ulovlig tildelingskriterium i konkurransen. Dette medfører som hovedregel plikt til å avlyse konkurransen, hvilket kommunen gjorde også for to av de rodene som var omfattet av tilbudet fra BMS, mente kommunen.

Dermed måtte lagmannsretten vurdere om kommunen hadde plikt eller rett til å avvise tilbudet fra BMS i henhold til anskaffelsesforskriftens bestemmelser.

BMS anførte at anbudsdokumentene må forstås slik at det var anledning til å gi tilbud på grupper (blokker) av roder, som kommunen da pliktet å vurdere samlet. Lagmannsretten er ikke enig, og slutter seg til tingretten. Basert blant annet på vitneforklaringer, ser lagmannsretten det slik at «en vurdering av et samlet tilbud på en gruppe av roder ville bli svært vanskelig å gjennomføre i praksis, særlig siden et slikt tilbud nødvendigvis ville måtte sammenlignes med andre tilbud på en eller flere enkeltroder der rodene var priset individuelt. Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at denne vanskeligheten var synlig for tilbyderne. Også dette forholdet trekker etter lagmannsrettens mening i retning av at det i anbudsinnbydelsen var forutsatt at det skulle gis tilbud på rodene enkeltvis.»

Forøvrig: Alle de andre 21 tilbyderne, også de som ga tilbud på flere roder, hadde alle har lagt til grunn at rodene skulle prises enkeltvis og at det skulle inngås separate kontrakter for hver enkelt rode.

Lagmannsretten: Kommunen frifunnet

Lagmannsretten kommer som tingretten fram til at det etter en objektiv fortolkning av konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter, framgår klart nok at anbudsinnbydelsen forutsatte at det skulle gis pris på den enkelte rode, også der det ble gitt tilbud på flere roder.

Et pristilbud basert på en samlet pris på åtte roder, er etter lagmannsrettens oppfatning klart i strid med konkurransegrunnlaget, og utgjør «vesentlige avvik» fra anskaffelsesdokumentene.

Kommunen hadde dermed plikt til å avvise tilbudet. Kommunens avvisning av tilbudet fra BMS var derfor rettmessig, og det er ikke grunnlag for å pålegge kommunen erstatningsplikt.

Hålogaland lagmannsrett finner ikke grunn til å gå inn på hvorvidt tilbudet fra BMS kunne eller skulle vært avvist av kommunen på grunn av formalfeil.

I tillegg dømmes Balsfjord Maskin og Servicetjeneste til å betale Balsfjord kommunes sakskostnader for lagmannsretten med 186.468 kroner.

Det betyr at BMS må dekke kommunens sakskostnader med totalt 383.264 kroner for to rettsinstanser.

Dommen ble avsagt 17. september i år.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.