KARRIERE

Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Mistet all Nav-støtte

Men nå snur Nav.

Den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse (28) ville kvalifisere seg til å ta praktisk-pedagigisk utdannelse, slik at hun kan jobbe som lærer. Men da hun meldte seg opp til et mattefag ved fjernundervisning ved NTNU, kuttet Nav all støtte. Foto: Eirik Helland Urke.
Den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse (28) ville kvalifisere seg til å ta praktisk-pedagigisk utdannelse, slik at hun kan jobbe som lærer. Men da hun meldte seg opp til et mattefag ved fjernundervisning ved NTNU, kuttet Nav all støtte. Foto: Eirik Helland Urke.

Dagpenger og utdanning

Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger, jfr. folketrygdloven § 4-6 første ledd. Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er at stønadsmottakeren ikke anses som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet så lenge hun/han er under utdanning, fordi det legges til grunn at medlemmet har annen aktivitet enn å skaffe seg arbeid.

Utdanning er også uforenlig med rett til dagpenger fordi det vil stride mot intensjonen med dagpengeordningen, dagpengemottaker skal aktivt søke arbeid, ikke ta utdanning. Det vil også føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller annen selvfinansiering.

Hovedregelen gjelder selv om vedkommende sier seg villig til å avslutte utdanningen så snart arbeid kan skaffes.

Fra denne hovedregelen er det gitt visse unntak i forskrift om dagpenger kapittel 4.

  • Kurs/tiltak i Navs regi eller i samarbeid med Nav
  • Utdanning utenfor normal arbeidstid
  • Utdanning på fulltid i inntil tre måneder
  • Utdanning med kortvarige, bolkvise undervisningsperioder på dagtid/fulltid
  • Utdanning på fulltid i inntil ett år ved norskopplæring
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Navs retningslinjer tilsier at utdanning som faller utenfor disse rammene kan ikke godtas.

Da den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse (28) meldte seg opp til et mattefag ved fjernundervisning ved NTNU, kuttet Nav all støtte.

Til tross for at det kun var to samlinger på i alt fire dager, havnet hun utenfor alle unntaksordninger, og mistet retten på dagpenger.

– Jeg ville kvalifisere meg til å kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning, for å kunne jobbe som lærer. Jeg tar eget initiativ for å komme meg i jobb igjen, men systemet stopper meg, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Nito og Tekna etterlyser strakstiltak: Nito og Tekna etterlyser strakstiltak: – Må vi vente til 2016?

Vil bli pedagog

I fjor høst ble Huuse en av dem som måtte gå fra Aker Solutions i Stavanger da selskapet så seg nødt til å nedbemanne. Siden påske har hun mottatt dagpenger fra Nav som arbeidsledig.

I vår startet hun også å se på mulighetene for å ta praktisk-pedagogisk utdanning, slik at hun etter hvert ville kunne få seg jobb som lærer.

Men Huuse mangler, i likhet med mange ingeniører, noen mattefag for å være kvalifisert til studiet.

Hun meldte seg opp til fjernundervisning ved NTNU for å ta det ene faget, slik at hun startet på løpet mot en pedagogutdannelse.

Undervisningen består i to samlinger på to dager i løpet av semesteret. Resten er egenstudier.

– På forhånd forsøkte jeg å komme i kontakt med Nav, for å få avklaring på om jeg fremdeles ville ha rett på støtte. Jeg fikk lite informasjon utover det som står på nettsidene, og søkte dermed om dagpenger på vanlig måte, og opplyste om at jeg skulle ta dette faget, forklarer Huuse.

Les også: Disse arbeidsgiverne vil norske ingeniører aller helst jobbe for

Avslag

Etter et par uker fikk hun avslag. Da hadde Nav allerede stoppet utbetalingene, og hun har ikke mottatt dagpenger siden 17. august.Undervisningen starter først denne uken.

– Hovedregelen er at du ikke har rett på dagpenger når du er under utdanning. Men det finnes noen unntaksregler. Nav mener likevel ikke at jeg kommer inn under noen av disse unntakene, sier sivilingeniøren.

Det finnes blant annet et unntak for utdanning som foregår utenom vanlig arbeidstid. Det var dette unntaket Huuse hadde håpet at Nav ville bruke.

I vedtaket skrev Nav at siden utdanningen foregår delvis på dagtid, vil ikke Huuse havne inn under denne regelen.

– Jeg skjønner at det står i klartekst i regelverket at utdanningen ikke skal være på dagtid, men det er en vurderingssak om du vil kalle fjernundervisningen for «delvis på dagtid». Dette er en utdanning som det skal være mulig å gjennomføre samtidig som man er i fullt arbeid, og det er da også mulig å søke om fritak fra de to samlingene som foregår på dagtid. Med andre ord er det mulig å gjennomføre faget kun på egen tid, forklarer hun.

Pass på dette punktet i kontrakten: Pass på dette punktet i kontrakten - du kan måtte gå flere år uten lønn

Tre måneder er lov

Et annet relevant unntak gir deg lov til å studere i et tidsrom på opptil tre måneder på fulltid, samtidig som man har rett på dagpenger.

– Siden min utdanning går over fire måneder faller jeg også utenfor dette unntaket, sier Huuse.

Huuse kunne med andre ord ha studert på fulltid i tre hele måneder, med støtte fra Nav. Men fire dager over fire måneder gjorde at hun mistet retten på dagpenger.

For å få rett på dagpenger igjen fikk sivilingeniøren beskjed om å sende inn dokumentasjon fra studiestedet på at hun hadde avsluttet studiet.

Les også: Fredrik har søkt 50 jobber uten å lykkes

– Firkantet system

Huuse synes det er fortvilende å bli møtt av stengte dører, når hun på eget initiativ har gjort en ekstra innsats for å komme seg i jobb igjen.

– Det er et veldig firkantet system. Jeg har ikke lyst til å slutte på studiet og lukke den døren, uten å ha prøvd noe mer. Men det går jo ikke i lengden uten dagpenger. Jeg håper de kan se saken sånn den er, og at det kan løse seg, sier hun.

Hun påpeker at hun gjerne kan tenke seg å jobbe i skolen. Enten nå eller senere i livet.

– Jeg må se på de mulighetene som finnes for å ta i bruk kompetansen min, uten å låse meg for mye. Men dette viser jo at det er flere detaljer som må på plass for at dette skal være mulig. Oppfyller du ikke opptakskravene så kommer du jo ingen vei. Politikerne vil ha flere med realfagsbakgrunn og arbeidserfaring til å undervise, men da må de jo ha en tanke om hvordan det skal være mulig for ingeniører å kvalifisere seg til jobb i skoleverket, understreker hun.

Les også: Syv råd å følge når arbeidsplassen din skal nedbemanne

Karine Huuse får nå hjelp fra Tekna til å ta saken videre. – Politikerne vil ha flere med realfagsbakgrunn til å undervise, men da må de jo ha en tanke om hvordan det skal være mulig for ingeniører å kvalifisere seg til jobb i skoleverket, sier hun. Foto: Eirik Helland Urke.

– Hun må sitte i ro for å få inntekt

Huuse er medlem i fagforeningen Tekna, som hjelper henne å ta saken videre. Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen synes det er en trist sak.

– Huuse er på jakt etter jobb, og ønsker å bruke kompetansen sin i skolen. Og vi trenger flere med realfagskompetanse inn i skolen. Hun tar et prisverdig initiativ for å gjøre dette mulig, ved å ta et fag hun trenger, og så avslår Nav hele støtten hennes fordi hun anses som student. Det synes vi er uheldig, og vi stiller oss undrende til at det ikke er mulighet for større fleksibilitet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at som hundre prosent arbeidsledig er hennes eneste inntekt dagpengene.

– Hun straffes veldig hardt fordi hun selv tar et fjerundervisningskurs. Slik som systemet er i dag oppfordres hun til å sitte i ro for å få inntekt. Du blir ikke motivert til å kvalifisere deg til pedagogikkutdanning på denne måten, framhever generalsekretæren.

Øystein (50) har CV få kan matche: Blir ikke invitert på intervju

Sprik i kommunikasjon og praksis

Kristensen har bedt om et møte med Nav-direktøren i Rogaland. Han poengterer at dette er en sak Tekna kommer til å følge opp.

– Vi har nå en situasjon i arbeidsmarkedet hvor det er ledig ingeniørkapasitet som kan brukes i skolen. Vi opplever også at kunnskapsministeren sier at han ønsker å gjøre det lettere for ingeniører å gå inn i skoleverket. Flere vil ha mulighet til å gå denne veien, Huuse er ikke den eneste av våre medlemmer i denne situasjonen, men da må systemet være mer fleksibelt, påpeker han.

Kristensen mener det som blir sagt politisk på øverste nivå ikke stemmer overens med praksis.

– Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen burde sette seg ned med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og se på dette. For noe er riv, ruskende galt. Kommunikasjonen på den ene siden stemmer ikke overens med de vanskeligheten våre medlemmer opplever i praksis, sier Tekna-sjefen.

Les også: Slik får du mest ut av studietiden. Og jobb etterpå

– Ikke tilpasset høyt utdannede

Kristensen mener Nav-systemet ikke er tilstrekkelig tilpasset den gruppen med høyt utdannede som nå er arbeidsledige.

– Dersom det var et truckførerkurs eller et annet arbeidsforberedende kurs hun trengte: Ville hun da fått trukket hele støtten? Er du arbeidsledig spiller det ingen rolle om du har høy utdannelse eller ikke. Du vil ha ny jobb og du ser på hva slags muligheter du har. Og målet må jo være å få flest mulig ut i jobb igjen, og stimulere til egen innsats. Da må systemet fungere, poengterer han.

Kristensen synes også Nav har et ansvar.

– Nav skal forholde seg til lover og regler, men de må jo selv kunne registrere hva slags problemer de støter på. De må jo selv gjøre seg noen tanker om hvordan de best kan møte den nye situasjonen, og spille oppover i systemet behovet for mer fleksibilitet. Og dette er ikke en unik sak, understreker generalsekretæren.

Les også: Dette blir søkere til tekniske stillinger spurt om på jobbintervju

Gjorde om vedtak

Etter at Teknisk Ukeblad tok kontakt med Nav i forbindelse med artikkelen, gikk de gjennom saken til Huuse på nytt.

I en e-post skriver Camille Toll, avdelingsdirektør ved NAV Forvaltning Østfold, at Nav har valgt å gjøre om avslaget på søknaden om dagpenger.

– Etter henvendelsen fra Teknisk Ukeblad gjennomgikk vi saken på nytt. Gjennomgangen viste at saken var mangelfullt utredet hva gjaldt studiets omfang. Nye opplysninger fra studiestedet viste at utdannelsen var forenelig med dagpenger. Vedtaket er omgjort og Huuse innvilges dagpenger mens hun gjennomfører kurset, skriver Toll.

Nav har kommet fram til at kurset til Huuse går inn under unntaket for utdanning som varer i opptil tre måneder. Her står det blant annet følgende:

 «Perioden på inntil tre måneder kan deles opp i bolker, men den samlede tid som nyttes til undervisningen kan maksimalt tilsvare tre måneders undervisning på full tid.»

I grenseland

Anne-Louise Nore, fungerende kontorsjef i Nav, forklarer at man i utgangspunktet ikke kan få dagpenger når man studerer, men at det finnes noen unntaksbestemmelser.

– Men når studietilbudene er mange og varierte både når det gjelder tidsbruk og innhold, er det ikke alltid krystallklart om unntaksreglene kan benyttes. Det vil alltid være saker som ligger i grenseland. Hvis man ønsker å studere, er det viktig å søke om å få beholde dagpengene i god tid før studiet starter, sier Nore.

Nav understreker at vedtaket som nå er endret kun gjelder for søknaden om å beholde dagpengene under kurset Huuse nå gjennomfører.

– Det er her ikke tatt hensyn til hvordan dagpengespørsmålet blir ved eventuelle videre PPU-studier, poengterer Nav.

Les også: – Her er det jobb for ingeniører i mange tiår fremover

– Jeg ble veldig glad

Huuse er svært lettet etter at vedtaket er omgjort.

– Jeg ble veldig glad da de ringte. Jeg hadde jo begynt å tenke på hva slags alternativer jeg ville ha om de ikke hadde innvilget meg dagpenger. Jeg måtte jo ha funnet på noe annet, sier hun.

Hun synes det er bra at Nav har tatt en skikkelig gjennomgang av saken hennes.

– De har gjort det jeg hadde håpet på at de ville, nemlig å se detaljene i saken bedre enn jeg hadde inntrykk av at de hadde tidligere, påpeker hun.

Huuse synes likevel det er synd at hun måtte gå gjennom media for å få søknaden om dagpenger innvilget.

– Jeg er jo så klart glad for at det ordnet seg for meg, men det finnes jo andre i lignende situasjoner, og det er tydelig at systemet burde være bedre tilrettelagt, understreker sivilingeniøren.

– Flere opplever lite fleksibilitet

Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen, synes det er gledelig at saken nå har løst seg for Huuse.

– Det er flott at denne saken har løst seg, samtidig som det er trist at vi må bruke tid og krefter på noe som ikke skulle vært et problem. Og det burde ha vært mulig å løse uten å gå gjennom media. Vi tok kontakt med Nav direkte også, men det er først nå vi får et resultat, påpeker han.

Kristensen understreker at dette uansett ikke bare gjelder en enkeltsak.

– Flere av våre medlemmer støter på lignende problemer med lite fleksibilitet hos Nav, vi kommer derfor til å jobbe videre med utfordringen knyttet til Nav, forklarer han.

Tekna har som tidligere nevnt bedt om et møte med Nav i Rogaland. Det ser organisasjonen fortsatt behov for.

– Dette er en viktig diskusjon for å få til forbedringer i Nav. Vi ønsker å få klarhet i om det er utfordringer knyttet til hvor stor fleksibilitet Nav har når de møter arbeidsledige med lang utdanning. Er det det vil vi forfølge saken, og være med og påvirke politisk, poengterer Kristensen.

Mistet oljejobben: Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen