Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma, og er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen.

Les også

Fakta om prosjektet

 • Byggherre fv. 118 Skjebergveien: Statens vegvesen
 • Byggherre fv. 599 Rokkeveien: Viken fylkeskommune
 • Entreprenør: Park & Anlegg
 • Totalkostnad: 127 millioner kroner, fordelt på fv. 118 Skjebergveien med 92 mill.kr (riksveimidler) og fv. 599 Rokkeveien med 35 mill.kr (fylkeskommunale midler).
 • Godkjent reguleringsplan: 2015
 • Byggeperiode: Sommer 2018 – Juni 2020

Totalt  på begge veistrekningene er det bygget:

 • 4500 meter med gang- og sykkelvei
 • 840 meter med sykkelvei og fortau
 • 12 busstopp, inklusive en stor bussholdeplass ved Sandbakken skole
 • Sideforskyvning, kurveutretting og forsterkning av vei
 • 17.000 tonn med ny asfalt er lagt over 34.000 kvadratmeter
 • 5500 meter med kantstein
 • 162 nye lyktestolper
 • Lokale støytiltak og tilpasninger ved enkelteiendommer
 • 10 km nye vannrør for Sarpsborg kommune

Trafikksikker skolevei

– Dette betyr at alle som bruker denne veien til jobb og skole og fritidsaktiviteter hver dag, kan gå og sykle litt tryggere. Det blir også tryggere for bilistene, som vet at de myke trafikantene er på et fortau eller en sykkelvei ved siden av veien. Så dette er veldig bra for alle som beveger seg i trafikken, sa Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken, under åpningen.

– Dette er bra for folkehelsa, sa ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

– Det er blitt et flott anlegg. Ekstra gledelig er det for våre barn og unge som skal bruke denne veien til skole eller trening hver dag. Nå har vi også fått gang-/sykkelvei helt ned til Skjeberg kirke, der det tidligere kun var bilvei. Så nå kan vi sykle trygt helt ut til Høysand om sommeren.

Les også

Et løft for lokalsamfunnet

– Den nye gang- og sykkelveien binder lokalsamfunn sammen på en god måte. Nå kan de som bor i Skjeberg gå og sykle opp til Sandbakken og Borgenhaugen på en trygg og god gang- og sykkelvei, sier Edgar Barsjø, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Her har vi fått mye for pengene. Det er også gjort vann- og avløpsarbeid for å sikre overvannshåndtering på hele strekningen, sier Arne Rino Bergli prosjektleder i Viken fylkeskommune.

Tidligere var dette et smalt og mørkt fortau, med mye trafikk på veien. Nå er gang-/sykkelveien blitt bredere og har fått ny belysning. Det er satt opp 162 nye lyktestolper.

På den mest trafikkerte delen av strekningen, der det er flest syklister, er fortau og sykkelvei adskilt, slik at det blir enklere og tryggere for begge trafikantgrupper.

Langs veien er det bygget 12 nye busstopp, inklusive en stor bussholdeplass med plass til flere busser ved Sandbakken skole. Det gjør det mye tryggere for skolebarna.

Alle busstoppene er universelt utformet og flere av busstoppene har fått nye leskur med sykkelparkering under tak.

Les også

Anlegg med høy standard

For å gjøre gang-/sykkelveien bredere, har man utvidet sideterrenget. Det er gjort avtaler med grunneiere, og det er tatt litt av eiendommene langs veien. Til gjengjeld har naboene fått ny beplantning og det er laget granittmur langs eiendommene. På en av eiendommene er det bygget ny innkjørsel og parkering på baksiden av huset. Naboene virker veldig fornøyde.

– Anlegget er et løft for hele området og lokalmiljøet. Du ser forandringen med en gang når du kommer fra Borgenhaugen, sier Edgar Barsjø. Veikryssene er også blitt mer oversiktlige og har fått bedre sikt, slik som for eksempel i krysset Skjebergveien/Rokkeveien.

I tillegg til at dette er blitt en god vei for lokalmiljøet, vil Skjebergveien også fungere som omkjøringsvei for E6 ved store ulykker eller annen beredskap. Da blir det mye trafikk i Skjebergveien, men tilbudet til gående og syklende kan fortsatt opprettholdes på en trygg og god måte, skriver Vegvesenet.

Les også