ARKIVNYHETER

322 milliarder til transport

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil tidligst i slutten av februar ha forslaget til Nasjonal transportplan klart.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil tidligst i slutten av februar ha forslaget til Nasjonal transportplan klart. Bilde: Kjell Herskedal

Pengene skal brukes til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenettet.

77 prosent mer til Kystverket

Den årlige fordelingen av de statlige midlene blir slik i perioden 2010-2019:

  • 21 188 millioner kroner til veiformål, medregnet tilskudd til drift av riksveiferjer og midler som inngår i rammetilskudd og rentekompensasjonsordning til fylkeskommunene. Det er en vekst på 6 139 millioner kroner eller 39 prosent, sammenlignet med NTP 2006-2015.
  • 9 214 millioner kroner til Jernbaneverket, en vekst på 3 390 millioner kroner eller 58 prosent, sammenlignet med forrige NTP.
  • 1 085 millioner kroner til Kystverket, en vekst på 471 millioner kroner eller 77 prosent.

Øker riksveistandarden

– Vi skal sette i gang nærmere 40 nye store veiprosjekter allerede i første fireårsperiode. Sammen med en stor økning til mindre utbedringstiltak vil dette gi en helt annen standard på store deler av riksveinettet. Det blir en kraftig opprustning av E6 fra nord til sør, av E16 fra øst til vest og av Kyststamveien fra Stavanger til Trondheim, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Regjeringen foreslår 10 milliarder kroner til rassikring i perioden.

Det skal bygges 230 kilometer ny firefelts vei, og 350 kilometer riksvei får gul midtstripe.

Det blir også 500 nye kilometer gang- og sykkelveier langs de statlige veiene. I tillegg skal det bygges 750 kilometer nytt midtrekkverk og brede midtfelt.

Mer bompenger

Regjeringen regner med at cirka 60 milliarder kroner i bompenger vil komme i tillegg til de statlige økonomiske rammene.

De setter av 99,5 milliarder til drift og vedlikehold av infrastrukturen på vei og bane, og 128 milliarder kroner til statlige investeringer i riksveier, jernbane og farleier.

Det er 65 milliarder mer enn i forrige NTP.

Dobbeltspor

Jernbaneinvesteringene blir doblet i perioden 2010-2019 sammenlignet med forrige NTP. Det gir rom for flere større utbygginger av dobbeltspor på strekningene fra Oslo mot Lillehammer, Skien og Halden.

Strekningen Oslo - Ski får en egen post i budsjettet, slik at det lenge etterlengtede dobbeltsporet kan bli en realitet.

Av de 144 kilometerne nye banestrekninger som skal bygges, er 116 kilometer dobbeltspor.