Arkiv

Fant 74 artikler om emnet Bygg [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Digitalisering – byggenæringens største fellesløft 

Digitalisering av byggenæringen løser ikke alle utfordringer og er ikke gjort over natten. Men dersom næringen, kommuner og stat jobber sammen, kan vi få til løsninger som vil heve kvaliteten i byggeprosjektene og bidra til bærekraft på flere områder.

DEBATT: Kvikkleire Tordenskiolds soldater tynger geoteknikkbransjen

Det er på tide at vi ser med nye øyne på en bransje som har fått lov til å «leve sitt eget liv» gjennom flere tiår, uten at samfunnet har interessert seg for hvordan de utøver sin profesjon.

DEBATT: EUs taksonomi Er norske bygg bærekraftige?

I dag er det ikke mulig å dokumentere samsvar med taksonomikriteriene til bygningers energiytelse i Norge. Dette må løses hvis investeringer i norske bygg skal kunne defineres som bærekraftige.

DEBATT: Smittevern Offentlige rom og ingeniørroller i infeksjonsforebygging

Hvilken ny normal vil det være etter koronapandemien? Hvordan endres måten vi lever og jobber på? Hvordan vil offentlige rom se ut i fremtiden?

DEBATT: Kvikkleire Kvikkleire-strid: – Multiconsult forsøker bevisst å skade virksomheten min

Kan Multiconsults avvisning av faglig diskusjon om kvikkleire skyldes en erkjennelse av at deres konklusjon er faglig uriktig?

DEBATT: Energisparing Krafttak for energibruk

Smartere bruk av bygninger kan gi kjempegevinst for både klima og lommebok. I 2022 oppfordrer vi næringsliv og myndigheter til å dele ambisjonene våre.

DEBATT: Kvikkleire Slik kan vi få langt større forståelse for kvikkleire-risiko

Kartlegging og stabilitetsberegninger for kvikkleireskred må baseres på firedimensjonale geologiske modeller, slik det gjøres i oljebransjen, skriver kronikkforfatter.

DEBATT: Betong Får vi romersk betong igjen?

Flygeaske fra kullfyrte kraftverk brukes i betongproduksjon. Men nå seiler islandsk pozzolan – en vulkansk bergart – opp som en konkurrent.

DEBATT: Gjerdrum-skredet Gjerdrumutvalgets rapport kan ikke brukes til å lære av hendelsen

De geotekniske konsulentselskapene jobber for å beholde både monopolet og de geotekniske metodene. Hvis metoden ikke kan brukes, står enorme verdier på spill.

DEBATT: Digitalisering Digitaliseringsministeren er ute av regjeringen – hva nå med det digitale skiftet?  

Da den nye regjeringsplattformen ble presentert, ble det gjort et departementsskifte vi er spent på resultatet av. Dette er på ingen måte en hyllest til den ene eller andre politiske retningen, men et spørsmål om hvordan vi kan gjøre de små og mellomstore aktørene best mulig rustet for en digital fremtid.

DEBATT: Kvikkleire Multiconsult: Gjerdrum-kritikken er uten faglig grunnlag

Handler om et ønske om å promotere seg selv og sitt produkt i media, skriver selskapet.

DEBATT: Kvikkleire – Gjerdrumutvalget bygger sine konklusjoner på sviktende grunnlag

Multiconsults beregninger etter kvikkleire-skredet i Gjerdrum har ingen verdi, skriver kronikkforfatter.

DEBATT: Powerhouse Grønne bygg er nøkkelen til å avverge kode rød

Byggenæringen har et enormt potensial for å kutte klimagassutslipp allerede i dag. Regjeringen må sette tydeligere krav til bransjen.

DEBATT: Enova og boligstøtte Enova støtter ikke primært energieffektivisering

DEBATT: TEK17 Statsbygg: Gi byggebransjen strengere klimakrav

Teknisk forskrift (TEK17) bør stille krav som leder bransjen i riktig retning. Den nye regjeringen kan høste lavthengende frukter ved å bidra til å skjerpe kravene i ny TEK.

DEBATT: Klimabaserte energikrav Mer klimavennlig byggenæring

Vi jobber for en mer klimavennlig byggenæring, men tiltakene må være treffsikre og ikke gi urimelige kostnader.

DEBATT: NS 3031 Bygningers energiytelse NS 3031 – Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018, kan den fortsatt benyttes.

DEBATT: Klimagasskrav TEK17 Det er ikke synd på byggenæringen

Mangelen på klimagasskrav i revidert teknisk forskrift er mildt sagt skuffende.

DEBATT: Solceller i Norge Vil nye delingsløsninger for fornybar energi gi solcelleboom?

Med dagens moderne solcelleteknologi kan solenergi bli en viktig energikilde også for oss som bor i mer nordlige strøk. Solkraftutbygging vil dessuten kunne gi en betydelig sysselsettingseffekt og verdiskapning i Norge. En slik utvikling forutsetter imidlertid at regelverket tilrettelegger for en hensiktsmessig utbygging.

DEBATT: Solenergi og regulering av kraftmarkedet Solenergi: – Tiden er inne for en større reform

Dette mener Solenergiklyngen at valgvinnerne bør ta med seg inn i neste periode.

DEBATT: Klimavennlige anleggsprosjekter Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

DEBATT: Solenergi i Norge Solenergi i Norge i et nøtteskall

Solenergi i Norge? Solen skinner jo sjelden her, tenker mange. Men det er en kortslutning.

DEBATT: Strømregning «Dumme hus» vil få skyhøye strømregninger fra 2022

Bor du i et «dumt hus»? Ved nyttår vil strømregningene dine gå i taket. For noen få dager siden innførte regjeringen ny nettleiemodell, og fra og med 1. januar 2022 kan dette få store økonomiske konsekvenser for alle som bor i «dumme hus».

DEBATT: Energilagring – Sintef Er litiumbatterier brannfarlige?

Litiumbatterier (LIB) for energilagring i bygninger er ny teknologi i Norge. Flere stiller spørsmål om brannsikkerheten til slike batterier. Ikke minst gjelder dette ved gjenbruk av bilbatterier til energilagring i bygninger. Men er de brannfarlige?

DEBATT: Infrastruktur Arvesølvet er en vedlikeholdsbombe

Det skal koste 3200 milliarder kroner å få Norges infrastruktur og offentlige bygninger opp på et godt nivå. Tre nøkkelord for å lykkes er struktur, finansiering og kompetanse.

DEBATT: RIF og NKF Rikets tilstand på godt og vondt

Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert «State of the Nation» for 2021. NKF ønsker rapporten velkommen fordi den setter et viktig søkelys på forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygninger, veier og annen infrastruktur i hele landet.

DEBATT: CEEQUAL Still krav om miljøsertifisering

Det grønne skiftet i anleggsnæringen er godt i gang. Miljøsertifisering av anleggsprosjekter muliggjør reduserte klimagassutslipp, mindre miljøbelastning og lavere kostnader.

DEBATT: Energiløsninger i eldre hus Moderne energiløsninger i eldre hus skaper utfordringer – men det trenger ikke ende som det gjorde i Stavanger

DEBATT: Jordskjelvlaster Meir robuste bygg i kvikkleireområde

Ingeniør Erik Solhjell stiller i Teknisk Ukeblad interessante spørsmål rundt robustheten til husa som vart tekne av kvikkleireraset i Gjerdrum.

DEBATT: Plan- og bygningsloven – kvikkleire På tide å endre reglene for husbygging på kvikkleire

Det tragiske raset i Gjerdrum 30. desember i fjor tok 10 liv og har skapt mye fokus på hvilke undersøkelser som ble gjort i området på forhånd og hvilke krav til tiltak mot utglidning som ble satt (og eventuelt etterfulgt) før byggingen begynte.

DEBATT: NADAG Ja til deling av data fra grunnundersøkelser

NGI støtter NVEs forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser og faresoneutredninger. Som samfunn vil vi tjene på at kunnskap om grunnforhold på norsk fastland og sokkel blir tilgjengelig for alle.

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

DEBATT: Samspill i bygg og anlegg Her er gevinstene samspill gir i byggeprosjekter

En ny studie viser at forbedret samspill mellom aktørene i bygg- og anleggsprosjekter kan gi lavere risiko, høyere kvalitet, kortere gjennomføringstid og færre konflikter.

DEBATT: Proptech Nye finanskrav til bærekraft i næringsbygg er inspirerende skritt i riktig retning

Er 2021 året vi går fra ord til handling, og fra pilotprosjekter til volum?

DEBATT: Standard for sirkulær økonomi – New Green Deal Kan noen forklare meg hva sirkulær økonomi betyr?

Sirkulær økonomi er et begrep som florerer blant bærekraftsentusiaster, politikere og ledere som vil vise vei i det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Er det bare en modernisering av begrepet gjenvinning?

DEBATT: Digitalisering byggebransjen – ERP-systemer Nye skybaserte systemer er en nøkkel for å digitalisere byggebransjen

Store deler av byggenæringen preges av unødvendig mye manuelt arbeid, og økonomi og administrasjon er ikke noe unntak.

DEBATT: Belastningsskader på jobb Hvorfor kan fysisk arbeid gjøre oss syke, mens aktivitet på fritiden kan gjøre oss friskere?

Sintef og NTNU forsker på paradokset. Arbeid vi blir syke av kan gjøres helsefremmende, skriver forskerne.

DEBATT: Klimagassutslipp fra byggematerialer Trenger strengere krav til materialer

Norge har ambisiøse klimamål uten at dette ser ut til å bringe oss nærmere målet i nødvendig tempo. Sendrektighet, mangel på handlekraft og mye tomt prat preger utviklingen.

DEBATT: Sirkulær økonomi Her er de tre prosessene Norge må lykkes med for å utvikle en sirkulær økonomi

Hvordan kan vi slanke, bremse og lukke økonomien? Alle later til å være enige om at Norge er nødt til å utvikle en sirkulær økonomi. For å klare dette, må vi lykkes med tre prosesser.

DEBATT: Utslippskrav i offentlige anbud Still krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Verdens første utslippsfrie anleggsplass kom på plass i Oslo. Men det er fortsatt nødvendig med et skikkelig klimaløft i bygge- og anleggssektoren, og det offentlige må gå foran og stille tydelige krav.

DEBATT: Kjemisk institutt og Livsvitenskapsbygget Vi kan være motoren for å skape grobunn for innovasjoner og nytt næringsliv

Stor usikkerhet råder nå om fremtiden til det som er ment å være et lokomotiv for kunnskapsutvikling, høyere utdannelse og innovasjon for Norge i post-oljeæraen.

DEBATT: Sirkulær økonomi Har det noen hensikt å bevare ved å bruke bygningsmaterialer om igjen?

De siste årene har man sett en markant satsning på gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer. Kan man bevare gjennom å bruke enkeltdeler fra bygg i andre bygg? Er det i så fall en hensiktsmessig og har det en verdi for samfunnet?

DEBATT: QR-koder i bygg Kan QR-koden være den hotteste «sensoren»​ i næringsbyggene våre?

QR-koder var noe som skulle revolusjonere alle bransjer i 2012. De fleste markedspersoner prøvde virkelig å «selge» dette, uten at brukeren faktisk brukte det. I 2020 kan man ikke gå i en bygate uten å støte på en QR-kode klistret på sparkesykler, restaurantbord eller plakater. Hvordan startet dette egentlig? Og hva kan det betyr for kontorbyggene våre?

DEBATT: Smarte bygg Microsoft og Samsung inntar eiendomsbransjen - hva betyr det?

Når teknologikjempene inntar arenaen for smarte bygg, må byggherrene handle deretter.

DEBATT: Utslippsfrie anleggsplasser Det nytter: Statlige krav til utslippsfrie anlegg er naturlig neste steg 

Artikkelen i TU om innkjøp av elektriske gravemaskiner viser at de økonomiske musklene til det offentlige og mulighetene til å stille langsiktige krav kan brukes aktivt til å få til reelle, håndfaste endringer på relativt kort tid.

DEBATT: Innovasjon i Norge Effektiv energibruk og bedre miljø: Kommunalteknikerne er innovative allerede

Da kommunalministeren nylig la frem stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, påpekte han at: «I årene fremover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle, og vi skal nå bærekraftsmålene. – For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter.»

DEBATT: Mineralske råstoffer Fjellandet Norge kan gå tom for god sand og grus

Sand er ikke sand og sand fra Sahara er til liten nytte. I fjellandet Norge kan det virke som om vi har glemt at sand og pukk ikke er fornybare ressurser. Milliard-verdier kan falle i grus.

DEBATT: Sirkulær økonomi Grønn vekst gir lønnsomme muligheter – hvis du griper dem!

Norsk politikk og virkemiddelapparat er på et tydelig grønt spor. Årets innovasjonstale fra Innovasjon Norge ga klare retningslinjer for hva som skal finansieres gjennom deres ordninger.

DEBATT: Sirkulære bygg – FutureBuilt Fremtidens bygg skal demonteres og ikke rives

Vi må bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse, dette er essensielt å tenke på når samfunnet skal bygges opp igjen etter korona-nedstengningen.

DEBATT: Utslipp fra sementproduksjon – Betong er en del av klimaløsningen

Bygninger står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Det gjelder spesielt hvis vi regner med materialene som inngår, skriver Ann Kristin Kvellheim og Katharina Bramslev.

Fant 74 artikler. Viser 1–50.