Arkiv

Fant 43 artikler om emnet Maritim [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Uten nullutslippsferjer kan vi glemme 2030-målene

Vi kjenner på en stor uro rundt den grønne omstillingen langs kysten. Nullutslippsferjene er vår internasjonale solskinnshistorie – men nå trues fremtidsutsiktene.

DEBATT: Sjelden har en regjering jobbet så hardt for å unngå å bli gjenvalgt

Ekstra skatt på kompetansearbeidsplasser, ekstra grunnrenteskatt for kraftselskaper, vingeklipping av kyst/distrikts-Norges store vekstmotor oppdrettsnæringen, liten eller ingen strømstøtte til bedrifter i Sør-Norge.

DEBATT: Er regjeringa i ferd med å slukke lysa langs kysten?

DEBATT: Havbunnsmineraler: Vi må våge å satse

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi avhengig av langt mer mineraler enn dagens energisystem krever. I 2040 kan behovet for mineraler i verden være fire ganger så stort som i dag, ifølge IEA. Derfor må vi våge å satse på mineraler i dyphavet.

DEBATT: Norsk undervannsteknologi kan øke sikkerheten for infrastruktur på havbunnen

Sabotasjen av Nord Stream rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9 000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er det mulig å beskytte denne infrastrukturen?

DEBATT: Stad skipstunnel: Kutt der det monner – gjennomfør der det nytter

DEBATT: Oljesøl Stort og usynlig oljesøl vokser – mottrekk haster

Uunngåelige lekkasjer av miljøskadelige smøremidler fra skip gir årlig et utslipp som tilsvarer Norges areal. Nå er norske teknologer med på å utvikle veier ut av uføret.

DEBATT: Kystruten Åpenbart at skipsfarten langs norskekysten må ta sin del av utslippskuttene

Arbeidet med å forberede neste konkurranse er ennå ikke påbegynt, men Samferdselsdepartementet vil likevel starte tidlig, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som svar på Hege Øklands innlegg om utslippsfri kystrute.

DEBATT: Krav til nullutslipp for Kystruten fra 2030 må settes nå

Fra 2026 skal det innføres nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Neste steg må være at hele kysten vår blir utslippsfri. Det kan skje gjennom krav til nullutslipp i neste anbudsperiode for Kystruten fra 2030. Et slikt krav vil være et kraftfullt signal til hele næringen og sette i gang nødvendig produksjon og infrastruktur for grønne drivstoff.

DEBATT: Havet Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs?

Det er mange fordeler for de enkelte havnæringene ved en modell for sameksistens. Likevel finnes det elefanter i rommet.

DEBATT: Smittevern Offentlige rom og ingeniørroller i infeksjonsforebygging

Hvilken ny normal vil det være etter koronapandemien? Hvordan endres måten vi lever og jobber på? Hvordan vil offentlige rom se ut i fremtiden?

DEBATT: VERFTSPOLITIKK Verftene er som kanarifuglen i gruva

Når det blir for lite oksygen i gruva, dør kanarifuglen  og mennesker er i fare. I denne kronikken sammenlignes verftene med kanarifugler. Hvis ikke verftene overlever, lider den maritime industrien en sakte død. Forfatterne ser lyspunkter og peker på løsninger.

DEBATT: Havn La havnene bli et multi-
verktøy for grønn omstilling

De lar båt og bane erstatte lastebiler. Nå vil de også levere utslippsfri energi til lands og til vanns. Havnene kan bli gull verdt for Norges grønne skifte.

DEBATT: Hydrogenskip Nå trenger vi differansekontrakter for hydrogen!

Veidekke har forståelig nok lagt bort sine planer om to hydrogendrevne bulkskip. Det er et tap for norsk maritim næring, og det haster å innføre differansekontrakter.

DEBATT: Fiskeoppdrett Planlagt landbasert oppdrett gir negativt miljøregnskap

Hvis du skulle etablere ny industri, hvor ville du lagt den? Til noen av verdens siste områder med få tekniske inngrep, der tusenvis av små og store øyer bader i havet sammen med kritthvite sandstrender og store mengder sjøfugler og marine pattedyr lever? Velkommen til landbasert oppdrett i det moderne Norge.

DEBATT: KNM Helge Ingstad «Helge Ingstad»-ulykken krever flere svar

Både Sjøforsvaret og sjøoffiserenes konklusjoner bryter med moderne kunnskap om ulykkenes anatomi.

DEBATT: CO2-avgift skipsfart – MEPC77 Pålitelige data og prising av utslipp er nøkkelen til grønn skipsfart

Internasjonal shipping er en av de viktigste globale kildene til utslipp av klimagasser. Industrien selv tar nå initiativ til en global pris på CO₂-utslipp. Som ledende skipsfartsnasjon må Norge sørge for at prisen blir riktig og baseres på reelle utslipp.

DEBATT: Autonome skip – sikkerhet Hva om Eemslift Hendrika var autonom?

Hvilke konsekvenser for sikkerheten vil autonome og ubemannede skip føre til? spør forskeren ved Sintef Ocean.

DEBATT: Skipstrafikk i vinterhalvåret Mot helårig skipstrafikk i Arktis?

I Suezkanalen blokkerer et grunnstøtt skip all trafikk. Sårbarheten til verdens forsyningslinjer kommer tydelig fram. Samtidig utvikles et alternativ i nord.

DEBATT: Kystforskningsfartøy – krisepakke «Nytt kystforskningsfartøy nord»: Dagens begrensninger og det muliges kunst

Tildeling av kontrakt på bygging og utrustning av «Nytt kystforskningsfartøy Nord» har utløst prinsipielt viktige debatter.

DEBATT: GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet Støtteapparatet må dit kor verdiane vert skapt!

Framtida for norsk eksport ligg i det blå havet. Skal Norge oppfylle sine ambisjonar som eksportnasjon, må verkemiddelapparatet  vere til stade langs kysten der norske verdiar vert skapt.

DEBATT: Sameksistens til havs Derfor bør havnasjonen Norge satse på sameksistens

Her er fire konkrete forslag til løsninger.

DEBATT: Klimautslepp frå skipsfarten Strengare krav til skipsfarten

Skipsfartens transportarbeid skal ha minst 40 prosent lågare klimautslepp i 2030 samanlikna med 2008. Det har medlemslanda i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO bestemt. På det siste møtet i november kom dei også fram til korleis dette skal gjerast.

DEBATT: Søksmål etter «Helge Ingstad»-ulykken Derfor saksøker staten DNV GL

Teknisk Ukeblad har i sin leder «Milliardspillet om «Helge Ingstad»-regningen er for alvor i gang» flere spekulasjoner om statens søksmål mot DNV GL. La meg bidra med fakta.

DEBATT: Utslipp fra innenriks sjøfart og fiske Utslippene fra skipsfarten synker i hurtigbåtfart

Nye tall fra SSB viser at utslippene fra sjøfart og fiske er redusert med over 30 prosent siden 2012. Dessverre er det grunn til å spørre om nedgangen er reell.

DEBATT: Kritisk tid for Norge som ledende havnasjon

Norge har i flere tiår hatt en lederposisjon i de maritime næringene. Skal Norge opprettholde den posisjonen må vi handle nå.

DEBATT: IMO – utslipp fra verdens skipsfart Skipsfarten skal bli utslippsfri – Norge må ta en lederrolle

Norge har et godt utgangspunkt for å lede an i utviklingen av ny grønn teknologi. Men etter hvert som flere land setter seg ambisiøse klimamål, blir også konkurransen om å utvikle den beste teknologien tøffere. Skal Norge unngå å bli akterutseilt, trengs det en storsatsing på fossilfrie og utslippsfrie løsninger i maritime næringer.

DEBATT: Hydrogenferge Bodø – Moskenes Nå kan Hareide starte den norske hydrogensatsingen

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide en unik klimamulighet. Hydrogenferger på Vestfjorden bør bli starten på en norsk hydrogensatsing.

DEBATT: Landstrøm Diesel kan ikke være rimeligere enn landstrøm: Staten må ta bedre grep

Norske havner trenger Staten på lag for å nå Klimakur 2030 og FN`s bærekraft mål.

DEBATT: Plastavfall Norge trenger plastplan: Vi er klart dårligst i Skandinavia

Internasjonalt finnes det foreløpig ingen plan for å hindre at plast havner i naturen og mer enn 8400 tonn plastavfall kommer på avveie i Norge hvert år.

DEBATT: Autonome skip Autonomi er avgjørende for å sikre Norges konkurransefortrinn som sjøfartsnasjon

Autonomi er ikke et mål i seg selv, men det er et verktøy som kan hjelpe oss til noe større og viktigere, mener innsenderne.

DEBATT: Sjøfartsdirektoratet og nullutslipp Nullutsleppskrav om seks år hjelper ikkje verdsarvfjordane

Eit krav om nullutslepp berre i verdsarvfjordane frå 2026, slik Stortinget overraskande vedtok 3. mai 2018, reddar ikkje miljøet.

DEBATT: Matsvinn Det er mulig å fjerne lukt og smak fra fiskeproteiner

Å fjerne ubehagelig lukt og smak fra proteinpulver av fisk har vist seg utfordrende. Men norsk forskning viser at målet ikke er langt unna. Det kan gi mindre matsvinn og mer utbytte, skriver innsenderne.

DEBATT: Autonome skip Autonome skip er fremdeles en god idé!

Autonome skip vil øke sikkerhet og konkurransekraft i verdens og Norges eldste og beste transportsystem: Sjøtransporten.

DEBATT: Nullutslippskrav i verdensarvfjordene – Nullutslippskrav i verdensarvfjordene forutsetter ny teknologi

Det finnes ikke tilgjengelig nullutslippsteknologi på markedet som løser utfordringen. Derfor er det fornuftig å utsette kravet til 2030, mener Tor Christian Sletner.

DEBATT: Selvkjørende skip Selvkjørende AI-skip – en dårlig ide?

Autonome skip langs kysten kan gi flere ulykker, skriver professor.

DEBATT: Miljøkrav til cruiseindustrien Cruiseindustrien vil ikkje utvikla null­utslepps­teknologi berre for 2-3 hamner i verdsarv­fjordane

Aurland kommune oppmodar Stortinget om å følgja tilrådinga frå Sjøfartsdirektoratet.

DEBATT: Moderne havner – Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

DEBATT: Sleidelivbåt Da Piper A brant, måtte mannskapet hoppe fra plattformen. Med riktig vinkel kan sleidelivbåter være avgjørende

Pionerene når det gjelder sleidelivbåter i Norge er Kaptein Per Larsen, og siv.ing. Per Wærenskiold. Deres innsats har ført til en verdensledende industri.

DEBATT: Poseidon Principles – internasjonal skipsfart Det må bli umulig for skipsnæringen å sitte stille i båten

Skip i internasjonal trafikk krysser verdenshavene på billig, skittent drivstoff. I mangel av internasjonal lovgivning kan banker, investorer og kunder bruke sin makt til å endre næringen, skriver Kirsten Å. Øystese i dette innlegget.

DEBATT: Lakseskatt Lakseskatt stopper bærekraftig havbruk

Prosjektberegninger viser at det er rom for en begrenset ressursrenteskatt som ikke diskriminerer mot nye utbyggingsløsninger, skriver kronikkforfatterne.

DEBATT: Autonome ferger Rask utvikling innen høyautomatiserte skip kan lage helt nye konsepter for fergetransport

Små høyautomatiserte ferger kan komme til å endre forholdet mellom kost og nytte i forhold til de analysene som ligger til grunn for noen av de eksisterende fjordkryssingsplanene.

DEBATT: Makroalger som mat Kan tang og tare bli norsk hverdagskost?

Tang og tare brukes som mat flere steder i verden, men her til lands er vi ikke kommet skikkelig i gang ennå. Det kan endre seg.

Fant 43 artikler. Viser 1–44.