FORUM

"Ville du likt at Klif tvang deg til å inhalere denne cocktailen?"

KRONIKK: Klif driver med aktiv desinformasjon for AF i Vatsfjorden, skriver Jakob Hatteland.

AF Decom bruker Vatsfjorden som base for opphogging av plattformer.
AF Decom bruker Vatsfjorden som base for opphogging av plattformer. Bilde: Maiken Ree
26. mars 2013 - 10:12
 • Av Jakob Hatteland, styreleder Jakob Hatteland Holding AS, deleier Raunes Fiskefarm

Ang. Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett Einar Sletten sin artikkel i TU «Tilsyn utan ansvar» og kommentar fra Signe Nåmdal  "Klif: Feil om miljøsituasjonen i Vats "

Bakgrunn

En av tilfeldighetene i livet gjorde til at jeg ble deleier i Raunes Fiskefarm AS (RFF). Jeg har ikke hatt verv i selskapet men jeg har fulgt begivenhetene fra sidelinjen.

Jeg er generelt positiv til industri og annen virksomhet, men jeg har i denne saken sett hvordan et stort selskap med myndighetenes velsignelse kan knuse et mindre selskap, spesielt har Klif med sin partiskhet og inkompetanse vært med å yte aktiv dødshjelp.

Det har medført enorme personlige belastninger på farmens ansatte og mindre eiere.

Raunes Fiskefarm AS var vel etablert på industriområdet på Raunes ytterst i Vatsfjorden.

I 2004 fant AF Decom AS/AF Miljøbase Vats (AF) området brukbart for opphugging av plattformer, men RFF måtte flyttes for at AF kunne etablere seg. AF lovet bygdefolket 30 arbeidsplasser i 30 år uten en dråpe forurensning.

Skrapet skulle komme i kontainere fra Nordsjøen i mindre biter og bli sortert og gjenvunnet. På samme måte som kommunens innbyggere og Vindafjord kommune var RFF sitt styre naive og trodde på dette. Virkeligheten viste seg å bli en helt annen.   

Det gikk ikke lang tid før problemene startet. Det var etter det jeg har forstått samme mann i SFT (Nå Klima- og forurensingsdirektoratet, Klif) som gav AF tillatelse til å drive opphugging av plattformer på Raunes, som behandlet spørsmålet om av-svovling av naftaen i Sløvåg.

Like lite som han forstod at prosessen i Sløvåg var livsfarlig, forstod han heller ikke hva som skulle skje på Raunes.

Hendelsesforløpet

Kvikksølvsulfidavleiringer i prosessrør og utstyr hadde vært godt kjent fra starten av i oljeindustrien, innrømmer AF i brev til Fylkesmannen så sent som 4. Juli 2006 «at disse forhold ikke var tilstrekkelig avdekket når anlegget ble søkt om utslippstillatelse 2004»

I brevet ber AF om tilgivelse for ulovlige utslipp av 558,96g kvikksølv.

Signe Nåmdal v/Klif sier i sin kommentar at Einar Sletten har gjort seg skyldig i faktafeil og presisjonsnivå. Nåmdal sier også i samme artikkel at «det sannsynlegvis blei spreitt støv med forhøgd metallinnhald til omgivnadene i samanheng med arbeid med utviding ved basen i 2008

Det som er ugjendrivelig fastslått at AF har ansvar for er:

 • 2005: ulovlig utslipp av 476,3g kvikksølv
 • 2006: ulovlig utslipp av 82,66g kvikksølv (begge utslipp er bekreftet i brev fra AF Decom til Fylkesmannen 4.07.2006) 
 • 2007: ulovlig lagring av kvikksølvforurenset materiale
 • 2008: ulovlig lagring av kvikksølvforurenset materiale (AF Decom AS har vedtatt forelegg fra Haugesund og Sunnhordland politidistrikt 28.11.2011)
 • 2008: ulovlig utslipp av støv inneholdende blant annet kvikksølv
 • 2009: ulovlig utslipp av støv inneholdende blant annet kvikksølv (Bekreftet i brev fra Klif til Raunes Fiskefarm AS)

Når Nåmdal i sin kommentar til Einar Slettens artikkel kun nevner luftforurensning i 2008, så er det ikke bare faktafeil og presisjonsnivå det er snakk om. Det Nåmdal beskriver i beste fall er omskrivning av virkeligheten.

Alle kan gå inn på Klifs hjemmeside og se hvor mye kvikksølv AF har sluppet ut i denne perioden. Heller ikke der er de bekreftede tall til utslipp til sjø tatt med, selv om RFF har gjort Klif oppmerksom på dette for over et år siden.

Til luft er det til dags dato ingen utslipp, selv om Signe Nåmdal selv bekrefter at det var slikt utslipp i 2008.

Klif driver med andre ord med aktiv desinformasjon til fordel for AF.

Best practice

Dette eksempelet gir også et godt bilde på det som skjer på Raunes. Mangel på kompetanse både hos KLIF og hos bedriften AF gjør at det oppstår feil, grove og alvorlige feil.

Heldigvis har også AF lært litt av sine feil. AF har etter hvert begynt å vanne kaiområdet, kjøre kostebil og noe av skjærebrenningen skjær i rubb-hall.

Klif sier at AF driver etter prinsippene for «Best practice». Dette forutsetter at det er en «practice» å gå etter, men da riveoppdrag skaper utfordringer som må takles på forskjellige måter finnes slik «best practice» kun i teorien.    

AF har ved flere anledninger hevdet at det ikke var noe støvproblem på basen. I brev til Fylkesmannen 14.5.2007 skriver de «Etter vår oppfatning har ikke mottaksanlegget en beliggenhet som gir nevneverdige nærmiljøulemper i form av støv, støy, trafikk etc…»

Etter mange klager fra naboer og andre i en periode på 7 år ba Klif til slutt AF om å lage en rapport om eventuell luftforurensning.

Denne rapporten, Proactimas rapport datert 31.12.2011, bekrefter luftforurensning fra basen.

AF og Klif har motvillig måttet innrømme at det har vært «noe» støvflukt fra basen.

Dette er forsøkt bortforklart av AF og Klif, med at det kun skjedde ved utvidelse av basen i 2008. Dette er selvsagt det reneste sludder.

Sannheten er at AF de første årene ble klippet og skjærebrent uten at det ble tatt noe hensyn til støvforurensning. Etter klipping og høytrykksspyling falt mye av kvikksølvsulfidstøvet på den 72.000 m2 store kaiplata til AF..

På samme måte som det skjer støvflukt fra steinknuseverk, vil vinden også føre støvet ut fra basen, ut i naturen og ut i fjorden vår.

Mengden av kvikksølvsulfid og andre gifter som blir spredt med vinden er selvsagt vanskelig å kvantifisere i ettertid, men det vil sannsynligvis være svært store mengder.

Skjerpe reglene

Nå vil Signe Nåmdal «skjerpe inn» reglene til AF og har i høring foreslått maksimal støvflukt fra basen på 5g/m2 pr måned, eller 60g/m2 pr år. (Det samme som for norske steinknuseverk.) Det er litt uklart hvor langt fra basen en skal akseptere så stor nedfall, men store mengder blir det uansett.

Støv har en lei tendens å bli med vinden. Steinstøv med partikkelstørrelse på 0,02-0,0 mm kan som kjent holde seg «flytende» i luft i over 10km.

Det hadde vært greit om det var støv fra norsk granitt som ble spredd utover nærområder og fjord, men dette støvet er per Klifs egen definisjon klassifisert som spesialavfall.

AFs egen analyse av finfraksjonen av oppsopet datert så sent som 6.01.2012 viser eksempelvis 14.8 mg/kg Hg, og for zink på 23100mg/kg Zn, (Så alle med videregående skole fort regne seg frem til at det er store mengder kvikksølv som er blitt spredt i naturen utenfor basen.) 

I 7år har bedriften sluppet unna med å si at det ikke er støv spredning fra basen og i 7år har Klif godtatt dette uten reservasjoner.

Klif har oversett bekymringsmeldinger fra RFF og andre naboer, og har ikke drevet noen form for aktiv kontroll.  

Var ren

Vatsfjorden var så godt som uten kvikksølv før AF kom til Vats. Det viser miljøundersøkelser som ble foretatt før AF kom til Raunes.

Den lokale miljøforeningen har nå påvist 0.285mg/kg (tørrvekt) i torsk lever på Eikanes.

I krabbeklørne på Eikanes, som ligger i luftstrømsretningen fra Raunes, har innholdet av kvikksølv økt fra ca. 0.05 mg/kg til 0.2 mg/kg (våtvekt) fra 2009 til 2011, altså ca. 400 prosent økning ref. Nivas (Norsk institutt for vannforskning) analyse av 10.10.2012. (0.2mg/kg er også maks. grense for barnemat i EU.)

Krabbekjøttet har heldigvis ikke hatt samme dramatiske økning enda, men metyleringen av det utslupne kvikksølvsulfidet tar 5 til 15 år avhengig av partikkelstørrelse og miljø. Tiden vil vise, og det er derfor økningen som bekymrer.

Er det virkelig noen som tror at kvikksølvet i krabbeklørne og torsken ville ha økt dersom det ikke var kvikksølv tilstede?

Når en ser på den store flaten fjorden rundt Eikanes representerer, så forstår en hvor store kvikksølvsulfid støvutslippene må ha vært gjennom årene. Jeg lurer på hvorfor ikke Klif har gjort noe. Er det kanskje fordi de prøver å dekke over sine tidligere unnlatelser?    

Ifølge AF (I en uttalelse på folkemøtet i Vats) så kommer kvikksølvet sannsynligvis fra den andre siden av Nordsjøen.

Raunes Fiskefarm AS fikk utført:

 1. Takrenneanalyser 
 2. Luftfilteranalyser
 3. Jordanalyser

Det disse analysene generelt har til felles er at det var høyere innhold av tungmetaller jo nærmere en kom AFs base, og analysene viser samme proporsjoner mellom tungmetallene som i AFs egen analyse av finfraksjonen av støvet på plata.

Det vil si at prøvene har AFs fingeravtrykk.

Har invitert

RFF har prøvd å formidle dette til Klif. De har også bedt Klif komme på besøk til dem slik at RFF kan få muligheten til å forklare analysene og metodene i detalj.

RFF har bedt KLIF om å kontrollere RFF’s analyser med å foreta nye analyser.

Etter RFFs første takrenneanalyser ble kjent gikk AF umiddelbart ut og kalte dem "Måneskinnsprøver, useriøse, ikke vitenskapelig fundert" osv. uten å vite noe som helst om RFFs prøver.

AF fikk omgående støtte fra Niva og Klif uten at noen av partene så mye som hadde en eneste informasjon om RFFs prøver, utenom resultatene.

Om Klif hadde spurt, så ville de fått vite at ingen av prøvene ble tatt av personell fra RFF. På grunn av uttalelsene fra AF, Klif og Niva fikk RFF utført neste prøvetaking på loftet hos RFF av et frittstående laboratorium (S-lab) som på egenhånd sendte prøvene til analyse (Molab og ALS). En uavhengig advokat nedtegnet det som skjedde. AF ble invitert til å være med, men takket nei.

Fortsatt var prøvene til RFF like useriøse, ifølge AF og Klif.

Fraværende

Klif har gjentatte ganger vært på besøk hos AF i Vats, men bedriften som er blitt ødelagt av AFs virksomhet er ikke besøkt en eneste gang.

Klif har fått innbydelse til å komme og få se med egne øyne hvilken effekt AF har hatt på RFF og få vite hvorledes RFFs prøver er tatt etc.

Klif har til og med lovet å komme. Er det middagene til AF som er så mye bedre? 

Klif har gang på gang stått ved siden av AF og beroliget bygdefolket i folkemøter og i media med at utslippet av kvikksølv er helt minimalt. Dette gjelder selvsagt alle andre miljøgifter også.

I 2012 ble det informert at det totale utslipp av kvikksølv var på 6.6 g i 2010 og bare på 3 g i 2011 (Dette var til sjø, for til luft var det jo ingenting). Med andre ord har Klif og Signe Nåmdal vært med på å feilinformere bygdefolket. (Det har Klif hatt tid til.)

Klif har ikke, etter det jeg vet, gjort noe som helst for å få vite sannheten, dvs. sjekke hva som er korrekt.

De har ikke villet foreta egne eller uhildede undersøkelser.

RFF regner ikke Niva som uhildet. To hendelser har klart vist at Niva er villig til å lyve for AF. (Saken om Fiskeren Arve Hersdal og uriktig informasjon sendt til Norsk institutt for luftforskning, Nilu).

Klif bare antar og siterer AF på alt det de gjør. Alle kan sjekke korrespondansen mellom RFF og Klif, som er offentlig.

Tatt parti

I konflikten mellom RFF og AF så har Klif tatt parti med den ene part. Klif har sagt rett ut at de mener RFFs informasjon om AF ikke kan vektlegges da de har økonomisk interesse i saken.

Det Klif ser helt bort fra er at den andre parten har en mye større økonomisk interesse enn RFF. Det er ifølge pressen investert mellom 600-700 mill. på basen og AF har gitt solide bidrag til AF-konsernet. 

RFF har aldri uttalt at en bare skal høre på dem. RFF har bare bedt om at Klif på en upartisk måte selv kontrollerer det de har fremlagt.

I stedet, når RFFs advokat ringte Klifs nye saksbehandler første gang sa hun, «å, det er du som representerer de opportunistene fra Raunes Fiskefarm AS». Jeg kjenner folkene, og opportunister er de i alle fall ikke, de har mistet alt de har investert og sitter igjen med store lån.

Når den lokale miljøorganisasjonen melder AF til politiet, sjekker selvsagt politiet med Klif og Niva og får vite at alt er i beste velgående og anmeldelsen blir dermed henlagt. 

Om Klif hadde vært en selvstendig og profesjonell etat så:

 1. Ville det ikke ha gått sju år før Klif kom til erkjennelse om at det var støvflukt fra basen
 2. Ville Klif ha påbudt kvantiser bare målinger av støvutslipp fra dag en.
 3. Ville Klif ikke ha godtatt Nivas forslag til målemetoder.
 4. Ville Klif ha sjekket og vurdert RFFs analyser.
 5. Ville Klif ha foretatt egne kontrollmålinger.
 6. Ville Klif ha operert uavhengig av AF.
 7. Ville Klif ikke betingelsesløst ha godtatt den ene parts forklaringer.  
 8. Ville Klif ikke stått som garantist for AF (forurenser) på folkemøter. 
 9. Ville ikke Klif laget like regler for «decommision»-anleggene i Norge. (På samme måte som DSB aldri ville ha godkjent et sprengstofflager i Karl Johans gate, burde reglene for et anlegg i en fjord der miljørisikoen er mye større vært forskjellig fra et anlegg ved kysten, og større avstand til naboer.) Klif driver derfor positiv forskjellsbehandling av AF.

Paradokser:

 1. Signe Nåmdal syntes det var useriøst og svarte ikke på spørsmålet når en på folkemøtet spurte om hvordan hun ville like å få spesialavfall gjennom ventilen på soverommet. Det er faktisk situasjonen på Raunes. Raunes Fiskefarm fikk i perioden 2007-2012 rundt 1 kg støv klassifisert som spesialavfall gjennom en luftspalte på loftet (toppen av to kjølemaskiner).
 2. En nabo til AF fikk nei til å oppføre naust på gården sin, og saken verserte helt til topps med sette fylkesmann etc. Samtidig vil Klif og kommunen (kommunen hadde ingen innvendinger til Klifs høring) godta at han skal kunne få 5g/m2 pr måned i spesialavfall over gården.Mange av stoffene vil forbli der i evig tid og akkumulere seg år for år, mens et naust gjennom tidene vil forsvinne.
 3. I Norge er nesten alt lovregulert. Det er forbudt med røyking i offentlige rom, og passiv røyking skal unngås. Men AF får lov til å gjøre alt de ber om. Om høringsforslaget som av Klif er kalt innskjerping og som RFF har protestert mot går gjennom, skal de fortsatt få spre store mengder giftige stoffer i luften som innbyggerne er nødt til å puste inn.

De blir med andre ord utsatt for tvangsinhalering av spesialavfall inneholdende tungmetaller som arsen, kadmium, krom, kopper, bly, sink, kvikksølv, nikkel, jern og organiske stoffer som naftalen, acenaftylen, fluoren, fenatren, antarcen, fluoretan, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoraten, benso(a)pyren, dibenso(ah)anttracen, benso(ghi)perylen, indeno(123cd)pyren, PAH-16, PAH carcinogene, PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, bensen, toulen, etylbensen, o-Xylen, m/p-xylener, xylener og andre giftstoffer det ikke er analysert for.

Ja, det er selvsagt små mengder av de enkelte stoffer, mengdene er likevel så store at blandingen er kategorisert som spesialavfall.

Ville du likt at Klif tvang deg til å inhalere denne cocktailen til hverdags? 

Gjør Klif jobben sin?

Les også:

Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett

Fiskerne: – Klif er ikke strenge nok

Klif: Feil om miljøsituasjonen i Vats  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.