Vil ta krafttak for miljøet

Vil ta krafttak for miljøet
(Bilde: colourbox.com)
  • Klima

På helgens Representanskapsmøte i Oslo vedtok Tekna en miljøresolusjon som støtter regjeringens linje.

Men på ett punkt går Tekna og foreningens 45.000 medlemmer lenger: Vi kan ikke kjøpe oss ut av klimaproblemene med kvoter.

Her er resolusjonen:

"Tekna stiller seg positiv til regjeringens mål om at Norge fram mot 2050 skal ta ansvar for å redusere utslipp av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp. FNs klimapanel har på vitenskapelig grunnlag påvist menneskeskapte klimaendringer, og vi ser det som vårt etiske ansvar å ta vare på naturen og verne om miljøet.

Skal Norge bli et lavutslippssamfunn innen 2050, må klimamålene omsettes i konkrete og forpliktende tiltak innenlands, og ikke bare ved kvotekjøp i utlandet. Norges troverdighet internasjonalt er avhengig av at regjeringen nå tar et krafttak for å bidra til å utvikle og ta i bruk energieffektiv teknologi og å begrense utslipp.

Myndighetene må aktivt støtte og legge til rette for at Norge blir ledende på miljøteknologi og kostnadseffektiv produksjon av bærekraftig energi. Investeringer må tas nå for å legge grunnlaget for ny næringsutvikling og skape fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge.Det må være et grunnleggende prinsipp at den som forurenser, skal betale for de belastningene dette påfører miljøet. Norske myndigheter må imidlertid arbeide for at miljøavgifter og andre miljøtiltak i størst mulig grad blir harmonisert internasjonalt for ikke å svekke norsk konkurransekraft.

Teknas medlemmer ønsker å bidra med sin kunnskap innen teknisk-naturvitenskapelige fag til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi slik at Norge blir et foregangsland internasjonalt."

Representanskapet er Teknas øverste organ og møtes annethvert år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå