KRAFT

Vil fordele nettkostnadene

FELLES TARIFF: NVE mener en felles tariffering vil føre til at kostnadene fordeles på strømkunder i hele landet.
FELLES TARIFF: NVE mener en felles tariffering vil føre til at kostnadene fordeles på strømkunder i hele landet. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Mona Sprenger
3. nov. 2010 - 10:42

Nettnivå:

  • Distribusjonsnett: Hovedsakelig overføringsanlegg med spenning opp til 22 kV. Omfatter fordeling av kraft frem til den enkelt husholdning og næringskunde.
  • Regionalnett: Nettanlegg som ligger mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.
  • Sentralnettet: Nettanlegg på de høyeste spenningsnivåene (132 kV eller høyere). Omfatter hovedlinjene i Norge.

– Målet er å få til en bedre fordeling av fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet. En felles tariffering vil føre til at kostnadene fordeles på strømkunder i hele landet, sier seniorrådgiver i NVE, Christina Sepulveda.

Varsel om vedtak

NVE la i januar frem en utredning utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, hvor de forslo å slå sammen tarifferingen av disse to nettnivåene.

Les mer her:

– NVE leverer nå et konkret forslag. Dette er et varsel om vedtak, sier Sepulveda.

Ujevnt fordelt

I dag beregnes strømkundenes netteleie ut i fra kostnader i distribusjonsnettet de er tilknyttet, pluss en andel av kostnadene i sentralnettet og i aktuelt regionalnett.

Potensialet for utbygging av ny kraft er ikke jevnt fordelt i hele landet. I dag vil strømkunder i regioner med stor kraftutbygging oppleve en økning i nettleien.

Ved felles tariffering blir kostnadene fordelt på alle kundene i hele landet, mener NVE.

Konsekvenser

Statnett har på oppdrag fra NVE sett på de tariffmessige konsekvensene en slik sammenslåing vil få.

For kunder tilknyttet distribusjonsnett som har høye kostnader til overliggende regionalnettet i dag vil forslaget innebære redusert nettleie, mens for kunder tilknyttet distribusjonsnett som har lave kostnader til overliggende regionalnett vil endringen medføre økt nettleie.

Rammer Østlandet

Generelt vil kunder i de fleste distribusjonsnett få reduserte eller uendrede kostnader, mens økningen hovedsaklig vil gjelde kunder tilknyttet distribusjonsnett på deler av Østlandet.

Ulike tariffer i distribusjonsnettene skyldes hovedsaklig forskjeller i kostnadene internt i distribusjonsnettselskapene. Dette endres ikke ved felles tariffering av regional- og sentralnett, ifølge NVE.

Påvirker ikke eierskap

Forslaget om felles tariffering av regional- og sentralnettet innebærer kun en tariffmessig sammenslåing av nettnivåene sentralnett og regionalnett.

Tarifferingsordningen skal ikke påvirke eierskap til anleggene eller berørte nettkonsesjonærers øvrige rettigheter og plikter etter energiloven og tilhørende forskrifter.

Les mer om: