Hywind Tampen

Vil flytte Hywind Tampen

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag mener Hywind Tampen kommer i konflikt med viktig fiskeområde.

En tenkt framstilling av hvordan Hywind Tampen vil se ut. Her med Gullfaksfeltet i bakgrunnen (Illustrasjonsfoto: Equinor).
En tenkt framstilling av hvordan Hywind Tampen vil se ut. Her med Gullfaksfeltet i bakgrunnen (Illustrasjonsfoto: Equinor). (Illustrasjon: Equinor)

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag mener Hywind Tampen kommer i konflikt med viktig fiskeområde.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Gjennom Hywind Tampen søker Equinor å kutte klimagassutslippene fra norsk sokkel. Målet er å sette opp 11 flytende havvindmøller som skal gi energi til Gullfaksfeltet og Snorreplattformen.

Slik vil de kunne kutte norske CO2-utslipp med 200.000 tonn i året. Det tilsvarer utslippet fra 100.000 biler.

Men nå møter prosjektet motstand. Både Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag mener havvindmøllene legger beslag på for store areal.

Beslaglegger stort område

– De legger større beslag på areal enn de behøver, sier seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag til Teknisk Ukeblad.

– Vi er opptatt av at arealbeslaget skal ligge på et minimum. Det er voldsomme forankringssystemer som stikker ut og beslaglegger et relativt stort område, sier Bård Aarbakke, rådgiver i Fiskeridirektoratet.

Han viser til at Hywind Tampen vil okkupere et havområde på ni kvadratkilometer på overflaten, og opp til 22 kvadratkilometer, med forankringssystemer på havbunnen.

– Legges det opp mot Snorrefeltet i stedet, på samme kote, så er det ikke til hinder for noe fiske. Nå er det planlagt midt mellom de to oljefeltene Snorre og Gullfaks. Her kommer det i konflikt med trålingen, sier han.

Konflikt med tråling

Fakta: Hywind Tampen

  • Equinor planlegger å delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havindmøller.
  • Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen skal parken ha en effekt på mellom 80 og 100 MW.
  • Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.
  • Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.
  • Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har søkt 2,5 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av 2019.
  • Prosjektstart er planlagt til 2021/2022.

Det er i sine høringsinnspill til utredningsprogrammet for Hywind Tampen at de to organisasjonene kommer med sine innspill. I sitt høringsbrev skriver Norges Fiskarlag blant annet at parken vil komme i konflikt med fiskeområdet Kanten/Renna, et viktig fiskeområde for tråleflåten.

I stedet vil fiskarlaget at vindparken flyttes nordover, nærmere Snorrefeltet, og legges parallelt med dybdekotene slik at den kommer i mindre konflikt med fiskerine.

Det samme skriver Fiskeridirektoratet i sitt innspill til Equinor: «Fiskeridirektoratet ber om ytterligere utredninger av lokaliteter, og da særlig alternativ der vindparken vris langs dybdekotene og flyttes lenger nord, tett på Snorre installasjonene».

– Vi forstår ikke helt hvorfor parken ikke kan legges nærmere opp til det allerede okkuperte områder ved Snorre, utdyper Aarbakke i Fiskeridirektoratet.

Han sier de ikke har fått noen god forklaring på hvorfor plasseringen ikke kan endres og karakteriserer området som viktig for trålefisket. Norges Fiskarlag sier de også har hatt møter med Equinor om saken, men at de møter liten forståelse.

– Da vi spurte om innspillene var tatt hensyn til, viste de bare til at de var videreformidlet til prosjektlederen, sier Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag.

«Om det er slik å forstå at forhold beskrevet i høringen ikke kan endres på, ser en ikke hvorfor slike saker blir sendt på høring», konstaterer Fiskarlaget tørt i sin høring på forslaget til utredningsprogram fra Equinor.

Peker på havenergiloven

Fiskarlaget mener det også er problematisk at det ennå ikke er besluttet hvilket lovlovgrunnlag parken skal reguleres etter.

Prinsipielt og juridisk må alle parter vite hva slags regelverk man har å forholde seg til.

Sonja Elin Kleven Jakobsen

– Det er viktig at regelverket som velges er dekkende for tiltaket, sier jurist og seniorrådgiver Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag.

Equinor mener havvindparken må bygges og reguleres etter petroleumsloven. De viser blant annet til at installasjoner, anlegg og kabler vil være å anse som innretninger «etter petroleumsloven».

Men i sitt forslag til utredningsprogram innrømmer selskapet at petroleumslovverket «ikke dekker i tilstrekkelig grad den delen av prosjektet» som omhandler «vindkraftdelen». I stedet viser selskapet til at denne delen av prosjektet er utviklet i henhold til «internasjonale standarder». Det får Kleven Jakobsen til å reagere.

– De kan ikke bare vise til internasjonale standarder. Det er litt arrogant. Det er greit nok at man noen ganger taper kampen om plassen, men da må det skje på lovlige vilkår og vedtaket må kunne prøves juridisk i forhold til en bestemt lov, sier hun.

Hun viser til at Hywind Tampen neppe blir den siste store havvind-parken på norsk sokkel, og at det er viktig at det juridiske rammeverket som skal regulere slike parker, nå kommer på plass.

– Om havenergiloven ikke er klar til å brukes operativt, og petroleumsloven ikke er tilstrekkelig til å regulere tiltaket, må man spørre seg om det er riktig tidspunkt å innføre Hywind? Vi har en tradisjon her til lands for at alt som bygges på norsk sokkel reguleres strengt.

– Det er bra at Equinor satser grønt, men man kan ikke gjennomføre så store tiltak uten at det er gjennomregulert. Prinsipielt og juridisk må alle parter vite hva slags regelverk man har å forholde seg til, konkluderer hun.

Hywind Tampen er tenkt plassert midt i mellom Gullfaks- og Snorrefeltet. (Illustrasjon: Equinor).

Equinor: – Flytting ikke mulig

I sin oppsummering og kommentarer til høringsuttalelsene skriver Equinor at det er opp til Olje- og energidepartementet å avklare hvilket regelverk som skal gjelde for Hywind Tampen. Når det kommer til plasseringen av parken, skriver selskapet i sitt svar på høringen:

«Plasseringen av vindparken må ta hensyn til eksisterende infrastruktur og annen aktivitet i området. Av sikkerhetshensyn er det nødvendig å ha en viss avstand til eksisterende installasjoner, og da spesielt til plattformene Snorre A og B, Gullfaks A, B, C og Visund. I tillegg må det være en viss avstand til rørledningen Knarr Gas Exporter og fiber-kabelen Tampnet FOC

Selskapet viser videre til at man av hensyn til fiskeri har plassert parken så langt nord som mulig mot Knarr Gas Export. Selskapet konkluderer slik: «Flytting av parken lenger nord og parallelt med dybdekotene vil ikke være mulig da det vil bli for liten avstand mellom Knarr Gas Export og Visund Plattformen

– Det er ikke godt nok svar fra Equinor sin side, svarer Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag.

– Om dette er mulig eller ikke må belyses i den kommende konsekvensutredningen. Av denne må alternativene som er skissert, altså legging av parken på tvers av kotehøydene eller langs kotehøydene utredes. Slik kommentaren om dette framstår fra Equinor sin side, er jeg usikker på om de syns problemstillingen er viktig nok til å bli drøftet i konsekvensutredningen, sier hun.

Petroleumsloven

Olje- og energidepartementet skriver følgende i en kommentar til Teknisk Ukeblad:

«Hywind Tampen vil innebærer en omlegging av kraftforsyningen til Snorre- og Gullfaksfeltene. De to feltene vil være de eneste avtakerne av kraften, og prosjektet er således dedikert til disse to feltene. Prosjektet omfatter etablering av vindkraftanlegg nær feltene, kabler fra vindkraftanlegget til feltinnretningene, samt nødvendige modifikasjoner på enkelte eksisterende innretninger på de to feltene mv.. Disse installasjoner, anlegg og kabler vil være å anse som innretninger for petroleumsvirksomhet. Ut fra dette følger det at prosjektet reguleres av petroleumsloven»

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå