Uanmeldte tilsyn

Vil at Ptil skal gjennomføre uanmeldte tilsyn offshore

Tekna: –  Gjentatte funn av uønskede forhold kan peke i retning av mangelfull bruk av virkemidler og svekket autoritet.

Mange alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene, har ført til en stortingsmelding om HMS i petroleumsbransjen. Tekna vil at Petroleumstilsynet skal bli tydeligere og følge opp hendelser mer – i tillegg til at de tar i bruk mer av uanmeldte tilsyn.
Mange alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene, har ført til en stortingsmelding om HMS i petroleumsbransjen. Tekna vil at Petroleumstilsynet skal bli tydeligere og følge opp hendelser mer – i tillegg til at de tar i bruk mer av uanmeldte tilsyn. (Foto: Equinor/Petroleumstilsynet/Per-Ivar Nikolaisen/Eirik Helland Urke)

Tekna: –  Gjentatte funn av uønskede forhold kan peke i retning av mangelfull bruk av virkemidler og svekket autoritet.

Hei, vi gir deg én Ekstra-sak gratis per uke.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I neste uke skal stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren behandles i Stortinget. 

Tekna er klare på hva de ønsker: Et mer tydelig tilsyn for petroleumsbransjen, som i større grad tar i bruk de virkemidlene de har til rådighet. 

Det inkluderer blant annet å komme uanmeldt på tilsyn. 

Møte opp og banke på døren

Bakgrunnen for stortingsmeldingen er en rekke HMS-hendelser på norsk sokkel de siste årene, som har vekket bekymring. Dermed ble det satt ned et utvalg, Engen-utvalget, som skulle se nærmere på hva som kunne være årsaken. 

Her har også representanter for fagforeningene deltatt, deriblant Tekna. Foreningen har blant annet konkludert med at de ønsker at Petroleumstilsynet skal komme på tilsyn – uten å ha meldt sin ankomst først.    

– Når det føres tilsyn med hygienen på en restaurant eller gatekjøkken, så varsles ikke restauranten om tilsynet fire uker i forveien, da vil det uansett være skinnende rent. Tilsynet møter bare opp og banker på døren, sier Tekna-tillitsvalgt Sabel til Teknisk Ukeblad. 

Peter Sabel, tillitsvalg i Tekna. Foto: Tekna

I oljebransjen derimot blir bedriftene som regel varslet om at Petroleumstilsynet vil komme på tilsyn, med beskjed om hva Ptil planlegger å se nærmere på i løpet av tilsynet. 

– Vi vil at Petroleumstilsynet skal gå grundigere i dybden i sine tilsyn. Når selskapene får beskjed om at de kommer og hva de skal se på flere uker i forveien har de god tid til å forberede seg og legge til rette for at ting ser bra ut. Vi mener ikke at de bevisst prøver å jukse, men vi mener likevel at Ptil bør gå dypere enn de presentasjonene av virkeligheten de får gjennom en powerpoint, sier Sabel. 

Så kan man argumentere for at det ikke er så enkelt å komme fullstendig uanmeldt ut til en plattform i Nordsjøen. 

– Men det går an å se på for eksempel vedlikeholdsloggene- og planene på land, de lages jo ved et kontor. Der er det mulig å bare dukke opp, påpeker Sabel. 

I tillegg understreker han at det vil være stor forskjell på at tilsyn blir varslet et par dager eller timer i forveien og fire uker. 

Må ta i bruk verktøyene de har

Alle arbeidstakerorganisasjonene som har vært involvert i arbeidet til utvalget var dessuten enige om at Petroleumstilsynet bruker mye tid på å snakke med ledelsen i selskapene – i stedet for å snakke med dem som faktisk utfører oppgavene. 

– Hvis du skal drive tilsyn på vedlikehold, hvorfor ikke gå ut i selve anlegget og snakke med de mekanikerne som jobber der eller ingeniørene som lager planene. Spør om hvordan tilstanden er, hva slags etterslep de har og deres vurderinger, påpeker Sabel. 

Tekna mener likevel ikke at det skal innføres en rekke nye regler for tilsynsmyndighetene, men heller at de velger å bruke de eksisterende verktøyene på en litt tøffere måte. 

Fagforeningen skriver om Ptil i sitt høringsinnspill at «Gjentatte funn av uønskede forhold og tilstander kan peke i retning av mangelfull bruk av virkemidler og svekket autoritet.»

Ptil har tidligere fått kritkikk for å ikke foreta seg nok, mens antallet alvorlige hendelser på sokkelen økte. 

Sabel trekker frem gasslekkasjen på Equinors anlegg på Mongstad i 2016 som et eksempel. Lekkasjen oppsto fordi korrosjon under isolasjonen førte til at en ventil knakk av, slik at gassen fikk fritt utløp. Granskingen av hendelsen kom frem til at anlegget ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt. Men det var heller ikke første gang en korrosjon under isolasjonen førte til en lekkasje på Mongstad, og Ptil skriver i sin rapport at dette er et er et kjent problem på Mongstad. 

– Siden 2011 har Petroleumstilsynet påpekt manglende vedlikehold i anlegget. Over fem år har de hatt flere tilsyn, og det blir påpekt mangler i alle disse. Hver gang er det lovet bedring, og Petroleumstilsynet sier seg fornøyd med en lovnad, men så er det ikke blitt bedre likevel. Hvorfor blir man ikke strengere da? spør Sabel. 

Skiftet gir på Goliat

Også på Goliat er det eksempel på feil som blir funnet igjen og igjen, hvor spesielt det elektriske anlegget har gitt problemer. Dette førte blant annet til en utsatt oppstart av feltet. Det toppet seg i høst da Petroleumstilsynet stengte ned produksjonen, fordi det var gnister i områder med olje- og gassproduksjon

– Her var ikke Petroleumstilsynet tett nok på i starten. Så viser det seg at store mangler ikke er fulgt opp. Men her skiftet de etter hvert gir og har tatt i bruk flere virkemidler. Det viser jo at de har mulighet til å gjøre det når det trengs, sier han. 

Blant annet satte tilsynsmyndighetene i gang en tettere oppfølging av oljeprosjektet i Barentshavet, med hyppigere tilsyn enn vanlig. I tillegg gikk Ptil til det uvanlige skrittet å fly Ptil til plattformen, for å godkjenne arbeidet som var gjort etter nedstengingen, før operatøren fikk starte opp igjen. 

– Her i Norge har vi heldigvis et tillitsbasert tilsyn. Når det motsatte er bevist, at vi ikke kan ha denne tilliten til operatører, så går vi mer drastisk til verks. Så er det jo et spørsmål om hvor mye fysisk kontroll myndighetene skal utøve. Det vi i hovedsak vil er at de sjekker litt oftere om det selskapene sier faktisk stemmer overens med virkeligheten, poengterer Sabel.  

For omkring et år siden ble det også klart at Riksrevisjonen har besluttet å granske Petroleumstilsynet. Det kom etter at en rekke aktører hadde tatt til orde for at tilsynsmyndigheten i oljevirksomheten burde bli gransket, blant annet etter en bratt økning i svært alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene.

Samarbeid under press

Noe av grunnen til at Tekna mener det er nødvendig med en tydeligere tilsynsmyndighet, er at de mener topartssamarbeidet, mellom tillitsvalgt og verneombud og bedriften, er under press.

– Det innebærer at grunnlaget for sikkerhetsarbeidet i norsk oljebransje er under press. Da må vi finne ut hva som skal til for å få det på rett kjøl igjen, og hva som vil være Petroleumstilsynets rolle i dette, sier Sabel. 

Han understreker at det ikke har blitt funnet noe som tilsier at nedskjæringene i oljebransjen har ført til dårligere sikkerhet. Samtidig er det en økning i antallet bekymringsmeldinger, som Tekna mener gir et klart signal om en negativ utvikling det er nødvendig å se grundig på. 

Sabel påpeker at upopulære avgjørelser har vært løst ulikt i ulike bedrifter, og at ikke alle har klart det på en like bra måte. Dette har satt samarbeidet under press. 

– I det norske regelverket er det høye forventninger til at sikkerhetsspørsmål blir løst i topartssamarbeidet. Derfor er det viktig at partene i arbeidslivet finner utav dette, poengterer han.  

Krever IKT-avklaring

Også ikt-sikkerhet er et av punktene på Teknas liste for bedre HMS på norsk sokkel. Her peker foreningen på at dette er et nytt område, med stadig mer digitalisering og fjernstyring på sokkelen, hvor ansvarsområdene ennå ikke er klarlagt. 

– IKT-trusler er noe nytt, som må inn i tankegangen til industrien, og det må skje fort, påpeker Sabel. 

Han viser til hendelser som den på Mongstad, hvor en indisk IT-arbeider restartet et kritisk datasystem som styrte bensinlasteanlegget, da det var i gang med tankingen av 50 millioner liter bensin. Grunnen til at noe sånn kunne skje var at vedkommende hadde tilgang til en server han ikke skulle hatt tilgang til.  

– Vi må avklare hvem som har tilsynsrollen og som tar ansvar. Vi må ha en avklaring på plass raskt, for i dag faller det mellom flere stoler. Det er en del av petroleumsnæringen, da burde Petroleumstilsynet ta ansvar.  

Ønsker bedre oppfølging

Stortingsmeldingen ble tirsdag behandlet i Arbeids- og sosialkomiteen. Også i meldingen kommer det tydelig frem at en tydeligere linje og bedre oppfølging fra Petroleumstilsynet er ønsket.

«Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn og må på en aktiv og synlig måte vurdere sin virkemiddelbruk og tilpasse denne til utviklingen i næringen. Utviklingen kan tilsi at det er behov for at Petroleumstilsynet er tydeligere i sin reaksjonsbruk og i nødvendig grad etterprøver at pålegg blir fulgt opp.»

Komiteens flertall sa seg enige i dette, og instiller på vedtak av meldingen.  

Den skal etter planen behandles i Stortinget 12. juni.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå