Viktig kunnskap om polysakkarid

Arbeidet har gitt ny fundamental kunnskap om beta-1,3-glukanets rolle. Denne kunnskapen er viktig for forståelsen av kiselalger både på cellulært og økologisk nivå.

Beta-1,3-Glukan (chrysolaminaran) er en polymer av glukose i likhet med stivelse i planter og glykogen i dyr, men har ulike bindinger. Glukanomsetning i kiselalgen Skeletonema costatum ble undersøkt ved kjemiske analyser og radiomerking med 14C. Resultatene viser at glukan er utgangsstoff for biosyntese av aminosyrer og proteiner. I tillegg fungerer glukanet som energikilde ved respirasjon. Glukaninnholdet i algen svinger kraftig gjennom en dag/natt-syklus på grunn av fotosyntetisk produksjon i lysfasen og forbruk i mørkefasen. Ved nitrogenmangel akkumuleres glukan som reservelager i algen.

Avhandlingen har tittelen "Metabolism and function of beta-1,3-glucan in marine diatoms" (Metabolisme og funksjon av beta-1,3-glukan i marine kiselalger). Den er utført ved Institutt for bioteknologi, NTNU med professor Sverre M. Myklestad som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Espen Granum er sivilingeniør (1987) fra Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing.

Les mer om: