– Vi tenker 30 år fremover

– Vi tenker 30 år fremover
FREMTIDSRETTET: - Vi må tenke langsiktig i vår miljøstrategi, sier May Balkøy, direktør for Strategi og utvikling i Statsbygg. Bilde: Truls Tunmo

– Med den kompetansen som finnes i markedet, så tror jeg det er mulig å nå miljømålene våre, sier direktør for Strategi og utvikling i Statsbygg, May Balkøy.

Og for å nå de ambisiøse miljømålene, er langsiktighet stikkordet.

– Vi må ha en fremtidsrettet miljøstrategi. Forskriftskravene vil endre seg, det som er ambisiøse mål i dag, kan bli moderate mål i løpet av noen få år. Derfor må ambisjonene dreie seg om hvordan vi skal løse miljøutfordringene 30 år frem i tid, også for å kunne møte de lange beslutningsprosessene vi står overfor, sier Balkøy til Teknisk Ukeblad.



Rask utvikling

Fordi utviklingen innen miljøkrav i byggenæringen går raskere og er mer omfattende enn tidligere, er utfordringene store for Statsbygg.

– Et eksempel på type rammevilkår som møter Statsbygg og som krever langsiktig planlegging, er den tenkte trinnvise innskjerpingen i energikrav til nybygg. Det går ofte tre til fem år og mer fra vi planlegger og setter krav til et byggeprosjekt til vi overleverer det til brukerne. Så bygg som var planlagt med god miljøstandard har kanskje bare middels miljøstandard ved overlevering, fortsetter Balkøy.



Fire satsingsområder

Hvert fjerde år skal Statsbygg revidere de langsiktige målsettingene.

– Og hvert år skal vi utarbeide, gjennomføre og evaluere nye virksomhetsplaner, sier Balkøy.

Følgende fire satsingsområder er med i Statsbyggs miljøstrategi:

  • Energibruk
  • Materialbruk
  • Lokalisering av bygg
  • Internvirksomhet


– Nullutslippsbygg

– Statsbyggs langsiktige ambisjon er at nybygg skal være nullutslippsbygg innen 2030. Som et ledd i opptrappingen til ”nesten nullenergibygninger” som kreves av EUs Bygningsenergidirektiv i 2018, må Statsbygg bygge opp og ha kompetanse til å gjennomføre nybygg på passivhusnivå i 2014.Energibruken skal ned med 10 prosent, sier Balkøy.

Energibruken i eksisterende bygg skal ned med fem prosent innen 2014, og ytterligere fem prosent innen 2020.

– Vi skal ha miljøvennlig materialbruk med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, og vår interne virksomhet skal være minst like god på miljø som vår beste kunder er.



Viktig verktøy

Balkøy påpeker at beslutningsgrunnlaget for politikerne må være godt nok for å kunne innfri miljøambisjonen.

– Beregnings- og planleggingsverktøy www.klimagassregnskap.no utviklet av Statsbygg, gjør det mulig å beregne de totale klimagassutslippene gjennom byggets livsløp ved ulike løsninger allerede tidlig i planleggingen. Klimagassregnskap.no sammen med livssykluskostnadsberegninger på LCC-Web, vil gi kraftig forbedret beslutningsbrunnlag. De blir Statsbyggs viktigste hjelpemidler i å redusere prosjektenes miljøbelastning.

– Og vi må sikre systematisk oppfølging i egen organisasjon. Det er nødvendig for å nå miljømålene våre, sier strategi-direktøren.

Les mer om: