DEBATT

Verdens første fossilfrie velferdsstat

Statsobligasjoner og kredittgarantier for titalls milliarder skal bidra til grønn omstilling av næringslivet. I Sverige tar man i bruk nye virkemidler for å nå klima- og miljømålene. Samtidig skal næringslivets konkurranseevne forbedres.

Når Sverige velger å stille opp i racet for en utslippsfri klode, så bør ikke Norge bli sittende i garderoben. Det deles neppe ut trøstepremier, skriver artikkelforfatteren.
Når Sverige velger å stille opp i racet for en utslippsfri klode, så bør ikke Norge bli sittende i garderoben. Det deles neppe ut trøstepremier, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heidi Widerøe, Abelia
Tore Frellumstad, advokat i Abelia
29. sep. 2021 - 13:08

I en handlingsplan for sirkulærøkonomi som ble fremlagt av Regeringskansliet tidligere i år er målet at Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsstat. Landet skal gå foran og vise at en fossilfri verden er mulig. Når Sverige velger å stille opp i racet for en utslippsfri klode, så bør ikke Norge bli sittende i garderoben. Det deles neppe ut trøstepremier.

Avgjørende for at Sverige skal nå målet er en ny sirkulær økonomi. Ambisjonen er sirkulær produksjon og konsumpsjon og sirkulære forretningsmodeller. For at samfunnet skal kunne bytte til sirkulære strømmer av ressurser, kreves det en gjennomgripende fornyelse og utvikling. Innovasjon er derfor avgjørende og må fremmes i hele verdikjeden. Barrierer som hindrer utvikling må fjernes.

Nye og innovative løsninger

Nye forretningsmodeller i næringslivet som innebærer at produkter leies ut eller leases, kan være et incitament for at produkter deles, designes og produseres så de kan gjenvinnes, repareres eller oppgraderes slik at de får økt levetid. For å nå bærekraftmålene må det utvikles nye innovative løsninger som ikke allerede er kommersialiserbare. Her er finansmarkedene helt sentrale. Derfor vil den svenske regjering utstede grønne statsobligasjoner på til sammen SEK 20 milliarder. Investorene skal enkelt og tydelig kunne følge hvilke utgifter som kobles til obligasjonen de kjøper og hvilke klima- og miljøgevinster som forventes oppnådd.

I tillegg vil den svenske regjeringen stille kredittgarantier for inntil SEK 10 milliarder for å gjennomføre grønne investeringer. Kredittgarantiene skal gis etter teknologinøytrale kriterier til selskaper som gjør betydelige investeringer i Sverige og som bidrar til å nå klima- og miljømålene. Etter planen skal kredittgarantiene økes til SEK 25 milliarder i 2023.

Forskning og innovasjon

Mer forsking og andre innovasjonsfremmende tiltak forventes å bidra til nye sirkulære klima- og miljøvennlige verdikjeder og samtidig mer kostnadseffektive prosesser og forretningsmodeller. Den svenske regjeringen har til hensikt å gi Vinnova, Innovasjon Norges søsterorganisasjon, i oppdrag å utvikle og styrke avanserte digitale teknologier, kompetanse- og forretningsområder. Det skal skje gjennom samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Oppgavene består i forskning, innovasjon, tilpassing og utvikling av test- og demonstrasjonsmiljøer. Særlig viktig vil det være å kartlegge digitalisering som muliggjører for grønn omstilling. Derfor er det besluttet å utarbeide en digitaliseringsstrategi for å utnytte potensialet i ny teknologi.

Les også

Etterspørsel

For at nye innovasjoner og ny teknologi skal tas i bruk, så er det en forutsetning at det finnes etterspørsel. Sverige er i likhet med Norge et lite og eksportavhengig land og dermed er EU og det internasjonale markedet viktig for sirkulære produkter og tjenester. Potensialet i sirkulær økonomi for mange bedriftene er derfor økt konkurranseevne som gir tilgang på et større marked. Derfor spiller handelspolitikk en viktig rolle gjennom liberaliseringer av handel med miljøvennlige varer og tjenester. Sverige jobber aktivt i EU for ambisiøse regler i frihandelsavtalen.

Abelia mener at miljø- og klimamålene kan bare nås ved samarbeid mellom offentlig sektor, forskning og næringsliv. Utfordringene er grenseoverskridende og løsningene er grensesprengende.

Les også