Ventet kjempekontrakt til Skanska

Ventet kjempekontrakt til Skanska
Bildet er tatt i retning sør fra overgangsbrua i krysset på Fokserød. Dette krysset skal bygges helt om. Bilde: Anders Haakonsen

Skanska hadde en ledelse på over 40 millioner kroner da anbudene ble åpnet, så det var ikke stor spenning om kontraktstildelingen.

Avstanden mellom Tassebekk og Langåker er 10,2 km. Parsellen er den lengste og den sørligste av tre parseller på den 24 km lange strekningen Gulli-Langåker.10 overgangsbruer rives

Prosjekteringen av utvidelsen er gjort av Multiconsult. Vegen har to felt nå, men ingen plankryss eller direkte avkjøringer. På deler av E 18 mellom Gulli og Langåker er overgangsbruene lange nok til at vegen under dem kan utvides til fire felt, men det gjelder ikke parsellen som Skanska får ansvaret får. 10 overgangsbruer må derfor rives og erstattes med nye.

To kryss må bygges helt om. Det ene ligger på Fokserød hvor en arm av E 18 tar av fra hovedvegen. Vegen før til Torp flyplass. Det andre krysset ligger på Nattval hvor fylkesveg 305 møter E 18.210 meter lang miljøtunnel

Ved Nattvall skal det også støpes en 210 meter lang miljøtunnel over E 18. For øvrige skal det etableres to viltoverganger - en 42 meter bred bru over E 18 ved Tassebekk og en 48 lang to-løps betongtunnel ved Bjørnerød.

Når utvidelsen er ferdig, har E 18 blitt 26 meter bred. Skuldrene på hver side blir 3 meter brede, kjørebanene blir 3,5 meter, midtdeler blir 4 meter, og skuldrene mot midtdelen blir 1 meter brede.

Utvidelsen skjer ved at det legges en ny sørgående kjørebane på vestsiden av dagens veg. Sommeren 2013 må den være ferdig. Da overtar den trafikken i begge retninger, mens nåværende E 18 blir bygd om for å ta bare nordgående trafikk. I den forbindelsen skal det etableres støyvoller og -skjermer, og sikten blir forbedret. Kravne til fri sikt framover var mindre da nåværende E 18 ble prosjektert enn de er nå.

692 km kalk/sementpæler

Grunnforholdene i traséen er dårlige. Ikke mindre enn 692 km kalk-/sementpeler skal vispes ned i de bløte massene. For øvrig skal Skanska sprenge 80 000 kbm i linjen og 550 000 kbm i sdetak.

60 000 kbm lettklinker blir lagt ut og 150 000 kbm jordmasser går til motfylling. 260 000 kbm masser vil gå med til forstrekningslaget. Til slutt skal det legges 118 000 kbm asfalt.

Høsten 2014 får hele den 24 kmlange strekningen Gulli-Langåker fire felt.

Les mer om: