Veikontorene er plassert

Etter mange og tildels sprikende innspill i høringsrunden, er plasseringen av de 30 distriktskontorene til Statens vegvesen endelig bestemt.1. januar 2003 skal den nye ordningen tre i kraft.

I regionene nord, øst og vest blir det ingen endringer i forhold til opprinnelig høringsforslag. I region sør blir Sande og Svelvik lagt til distriktet Vestfold i stedet for Nedre Buskerud. Det samme gjelder Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Åseral blir lagt til Vest-Agder, mens Lillesand kommer under Aust-Agder.

I region Midt-Norge blir distriktskontoret i Namsos kuttet ut, og man står igjen med fire distriktskontor plassert i Nord- og Sør-Trøndelag, Ålesund og Molde. Opprinnelig ønsket Vegdirektoratet seg kun tre distrikt i denne regionen, men etter massiv motstand blir det foreløpig fire.

Inndeling i distrikt og region er gjort ut i fra tanken om rasjonell drift og godt tilsyn med veinettet, også med tanke på oppfølging av entreprenørene. Rekruttering og mulighet til å holde på kompetanse har vært andre viktige kriterier i debatten. Husleiekostnader, omstillingskostnader ved flytting og felles ressursbruk ved samlokalisering, har vært innspill i debatt og resultat.

Fra 1. januar skal også Vegvesenets produksjonsvirksomhet skilles ut som statlig aksjeselskap.

Veslemøy Nestvold

Les mer om: