TUNNELER

Vegvesenets forslag for neste E18-etappe: Sammenhengende tunnel mellom Ramstadsletta og Slependen

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Det betyr at mer av den nye E18 skal gå i tunnel og mindre vei i dagen.

Jarle Skoglund
14. mars 2022 - 12:46

 

Prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen Foto:  Statens vegvesen

–  Vi er fornøyde med at vi nå kan anbefale et alternativ for hovedvegsystemet som svarer på det meste av behov og krav til sikkerhet, miljø- og byutvikling og økonomi. Vår anbefaling har mer tunnel og mindre vei i dagen enn det som opprinnelig lå i KDP. Det frigjør arealer fra strandsonen, noe som skaper muligheter for kommunenes arealutvikling. Det vil også gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det det opprinnelig var foreslått. I tillegg legges forholdene bedre til rette for gående og syklende samtidig som framkommeligheten for buss bedres, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

Basert på FNs bærekraftsmål

Gjennom forprosjektfasen er flere alternativer for hoved- og lokalveisystem utviklet og utredet. Alternativene er vurdert etter kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, som baseres på FNs bærekraftsmål.

Statens vegvesen landet på at alternativ B er det som svarer best til målene i prosjektet. Vegvesenet anbefaler derfor at dette alternativet legges til grunn for videre arbeid med å detaljere og optimalisere løsninger for reguleringsplaner i Asker og Bærum kommuner.

Ny E18 Ramstadsletta-Nesbru

Oppstart på arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Ramstadsletta-Nesbru ble varslet i mai 2021. Til grunn for arbeidet er vedtatt kommunedelplan (KDP) for E18 Lysaker-Slependen (vedtatt i Bærum 2014) og E18 Slependen-Drengsrud (vedtatt i Asker 2016).

I KDP er ny E18 lagt i tunnel under Sandvikselva og kobler seg på E16 med ramper for trafikk både østover og mot Hønefoss.

I forprosjektfasen av reguleringsplanarbeidet har Statens vegvesen sammen med rådgiver Norconsult jobbet med å optimalisere løsningene fra de vedtatte kommunedelplanene. En viktig forutsetning har vært at standardvalg på etappe 1 (E18 Lysaker-Ramstadsletta) skal videreføres.

Andre mål for reguleringsplanen er å tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende og for næringstrafikk, samt redusere luftforurensning og støyplager, barrierevirkning og rushtidsforsinkelser.

Vil jobbe for å redusere kostnadene

Fakta om alternativ (B)

  • Ny E18 vil følge tilnærmet dagens trasè mellom Ramstadsletta og Blommenholm. Mellom Blommenholm og Slependen skal E18 legges i tunnel (Sandvikstunnelen) på hele strekningen. Fra Slependen til Nesbru vil ny E18 gå i dagens veitrasè.
  • Koblingen mellom E18 og E16 skjer via østvendte og vestvendte ramper i fjellet. Trafikken mellom Oslo og Sandvika vil ta av fra E18 via kryss i dagen ved Blommenholm og ledes videre på lokalgatesystemet (dagens E18) mot Sandvika. Trafikken mellom Drammen og Sandvika vil etter planen håndteres via ramper i tunnel og et nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord (detaljene i denne tilkoblingen er ennå ikke avklart).Trafikken vil deretter bli ført via Sandviksveien på nordsiden av Sandvika Storsenter og videre mot sentrum og Kjørbo.
  • Sammenlignet med KDP-løsningen, vil konsept B gi redusert trafikkbelastning på lokalgatesystemet vest for Sandvikselven. Det vil i stor grad skåne byutviklingsområdet på Kjørbo. Portalområdet for E18-tunnelen ved Slependen er trukket litt lengre mot nord enn i KDP-løsningen. Løsningen medfører også at nytt E18-kryss vest for IKEA utgår. Det samme gjør forbindelsen fra E18 til lokalveinettet gjennom utviklingsområdet på Billingstadsletta. Dagens Slependkryss vil bli bygget noe om, men krysset blir liggende på samme sted som i dag.

Prosjektsjef Hedalen understreker at alt fremdeles ikke er på plass. Blant annet gjenstår å finne en løsning for å koble trafikk fra Sandvika og E18 vestover sammen på en måte som er i tråd med Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil også bli jobbet videre med detaljering av løsninger for lokalveisystemet.

I det videre arbeidet må dessuten Vegvesenet sammen med rådgiver Norconsult finne måter å forbedre løsninger på slik at kostnadene kan reduseres.

– Vi er likevel glade for at nå snart kan gå over i neste fase av arbeidet, som er teknisk plan og reguleringsplan. Det skje etter at kommunene og fylkeskommunen har gitt sin prinsipielle tilslutning til vår faglige anbefaling til det overordnede systemet, sier han.

Kommunene Bærum og Asker og Viken fylkeskommune skal behandle anbefalingen for hovedveisystem før arbeidet med detaljregulering starter.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.