Vegdirektøren må nedskalere både drift og utbygging på grunn av kostnadsøkninger

Både interne og eksterne kostander har økt for Statens vegvesen så langt i år. For å klare budsjettbalansen, må vegdirektør Ingrid Dahl Hovland nå nedskalere aktiviteten.

Vegdirektøren styrer mot budsjettbalanse, og dermed går kostnadsøkningen i kontraktene ut over både driften og utbyggingen av statsns veier.
Vegdirektøren styrer mot budsjettbalanse, og dermed går kostnadsøkningen i kontraktene ut over både driften og utbyggingen av statsns veier. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
5. aug. 2022 - 13:27

Det opplyser hun i sin tertialrapport til Samferdselsdapertementet.

Her kommer det fram at de interne kostnadene øker noe i forhold til 2021. Dette gjelder i noen grad lønns- og konsulentkostnader, men også økt reiseaktivitet etter pandemien.

Urolighetene i verden påvirker også Statens vegvesen. Priser på drivstoff og materialer gir økte utgifter i kontraktene.

Styrer mot budsjettbalanse

– Prisene ligger langt over det som er forutsatt i våre budsjettrammer og innebærer at vi får mindre igjen for hver krone til drift, vedlikehold og utbygging. I tillegg har utgifter
til strøm ligget langt over normalt og bidrar ytterligere til press på drift – og vedlikeholdsbudsjettet. Som følge av at vi styrer mot budsjettbalanse vil aktiviteten måtte nedskaleres. Dette innebærer at aktiviteten innen drift, vedlikehold og utbygging går ned, vedlikeholdsetterslepet øker og det kan medføre redusert fremkommelighet og trafikksikkerhet, skriver Dahl Hovland i sin orinetering til Samferdselsdepartementet.

Vegdirektøren slår fast at Statens vegvesen har god økonomisk styring, og god kvalitet på sine prognoser.

– Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre grunnlaget for de årlige budsjettene. I kombinasjon med større handlingsrom for etaten til å iverksette korrigerende tiltak underveis i budsjettåret, legger dette godt til rette for at avviket mellom forbruk av midler og midler stilt til disposisjon vil bli vesentlig lavere i 2022 sammenlignet med tidligere, skriver Ingrid Dahl Hovland.

Må kutte i dekkeleggingen

Prognosen viser et merforbruk på 339 mill. kroner for driften og vedlikeholdsbudsjettet, grunnet høy prisstigning.

Utgifter til drift anses i all hovedsak som bundet i inngåtte kontrakter. Inndekning søkes derfor gjennom redusert innsats innenfor vedlikehold.

Årets vedlikeholdsaktivitet er allerede redusert betydelig som følge av økte priser på utlyste tiltak, og en ytterligere reduksjon for å dekke kostnadsøkningen medfører at kun kritisk vedlikeholdsaktivitet kan gjennomføres.

For å styre mot balanse på posten opplyses det i tertialrapporten at det skal kuttes i inngåtte dekkeleggingskontrakter og veioppmerkingskontrakter. Videre legges det opp til redusert innsats på drenering og flomforebyggende tiltak, rensk av fjellskjæringer og tunneler, reparasjon av rekkverk samt at diverse planlagte tiltak på bruer og i tunneler utgår.

Med dette vil dekkestandarden reduseres og forfallet på bruer, tunneler og veiutstyr vil øke. Redusert innsats på forebyggende tiltak mot flom og vannskader, vil kunne medføre økt skadeomfang på vei ved store vannmengder.

Totalt vil effekten gi redusert fremkommelighet og påvirke trafikksikkerheten negativt, slås Statens vegvesen fast.

Både mer- og mindreforbruk på prosjektene

Prognosen viser et forventet merforbruk innen den såkalte porteføljen er på 1 185 mill. kr. Avviket skyldes bl.a. raskere framdrift, og høyere utbetalinger i 2022, for flere prosjekter.

I tillegg er det det forventet høyere utgifter i 2022 til planlegging av flere porteføljeprosjekter, i hovedsak E39 Bokn-Stord, E39 Hordfast og E39 Møreaksen.

For mindre tiltak er avviket er i hovedsak knyttet til tunneloppgraderinger på E6, E16, E18 og E39.

For prosjektene E39 Jernfjell-/Skrikebergtunnelen, E16 Arnanipa-, Sætre- og Bjørkhaugtunnelene og rv. 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene er framdriften forsinket som følge av behov for avklaringer knyttet til kostnadsøkninger for prosjektene.

I tillegg er det forsinkelser i sluttoppgjør og forsinkelser i anleggsarbeidene for flere
utbedringsstrekninger, bl.a. Fjerdingen-Grøndalselv samt flere delstrekninger på rv. 3 i Østerdalen.

Post 30 Riksveiinvesteringer (mill. kr)

Post 30 Til disp.2022 Prognose 2022 Avvik til disp/prognose Avvik (pst.)
Porteføljen 4 890 6 075 1 185 24,2
Mindre tiltak 7 207 5 964 -1 243 -17,2
Byvekstavtaler 1 121 1 021 -100 -8,9
Sum post 30 13 218 13 060 -158 -1,2
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.