NYHETER

Vegbudsjettet aukar med 1,6 milliardar kroner

– Eit rekordhøgt samferdselsbudsjett gir rom for sterk vekst i vegløyvingane. Dette betyr tryggare trafikk, betre vegstandard og kortare reisetid for folk og næringsliv, seier samferdselsminister Marit Arnstad.

Regjeringen satser både på veg og bane i forslaget til neste års statsbudsjett.
Regjeringen satser både på veg og bane i forslaget til neste års statsbudsjett. Bilde: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2012 - 10:08

15 større prosjekt, medrekna to rassikringsprosjekt,  blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner.

Tolv større, nye prosjekt får i 2013 statlege midlar til anleggsstart eller førebuande arbeid. I tillegg er det lagt til grunn bompengar til anleggsstart eller førebuande arbeid på ytterlegare ni nye, større prosjekt. For seks av desse er det teke atterhald om tilslutnad frå Stortinget til eit opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging.

- Neste år kan det dermed bli oppstart av om lag 20 nye, større vegprosjekt, seier samferdselsministeren.

Regjeringa foreslår i alt 17,8 milliardar kroner til vegformål i 2013. (Beløpet er korrigert for ei budsjetteknisk omlegging som gjeld oppheving av momsfritak for vegsektoren).  

Samanlikna med 2012 er dette ein auke på om lag 1,6 milliardar kroner eller 9,7  prosent. 

I tillegg til løyvingane over statsbudsjettet  går om lag 9,5 milliardar kroner i bompengar og anna ekstern finansiering til investeringstiltak innanfor ansvarsområdet til Statens vegvesen.

 

 Den foreslåtte løyvinga på 17,8 milliardar kroner til vegformål er fordelt slik:

  • Om lag 8,3 milliardar kroner til drift og vedlikehald av riksvegar og trafikant- og køyretøytilsyn – ein auke på 10,9 prosent  • 7,9 milliardar kroner til investeringar på riksvegnettet, medrekna midlar til rassikring 

    – ein auke på 10,9 prosent  • 550 millionar kroner som statleg tilskott til rassikring på fylkesvegnettet    • 15,5 millionar kroner til det nye Vegtilsynet – statleg tilsyn med veginfrastrukturen for offentleg veg   • 525 millionar kroner til statleg kjøp av riksvegferjetenester   • 411 millionar kroner til ”Vederlag for OPS-prosjekt” (årleg statleg godtgjersle til tre  vegutbyggingar i perioden 2005-09  etter modellen ”offentleg-privat-samarbeid, OPS”)  • 140  millionar kroner til ”Rentekompensasjon for transporttiltak i fylka”

 

Drift og vedlikehald av riksvegar og trafikant- og køyretøytilsyn: 8,3 milliardar kroner

Om lag 8,3 milliardar kroner er foreslått til drift og vedlikehald av riksvegar og trafikant- og køyretøytilsyn.  Dette er ein auke på 810 millionar kroner eller 10,9 prosent i forhold til  2012.

2,1 milliardar kroner er sett av til drift av riksvegnettet. I drifta inngår mellom anna brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og reingjering, oppsetting av skilt, trafikkstyring og trafikantinformasjon.    

Til vedlikehald av riksvegnettet er det lagt opp til å nytte om lag 1,7 milliardar kroner. Av dette beløpet skal om lag ein milliard kroner nyttast til vedlikehald av vegdekke og vegfundament. Dette vil gi asfaltdekke på om lag 950 kilometer riksveg, om lag det same som i 2012. Samla sett vil aktiviteten innan vedlikehald bli om lag på same nivå som i 2012.

Innanfor det foreslåtte beløpet på 8,3 milliardar kroner går 1,8 milliardar kroner til  trafikant- og køyretøytilsyn, noko som mellom anna omfattar tenester som blir utført ved trafikkstasjonane og ulike kontroll- og tilsynsoppgåver. Resten går i hovudsak til veg- og trafikkforvalting.  

 

Investeringar på riksvegnettet:  7,95 milliardar kroner

Om lag 7,95 milliardar kroner er foreslått som statlege løyvingar til veginvesteringar på riksvegnettet, medrekna rassikringsmidlar. Dette er ein auke på vel 780 millionar kroner eller 10,9 prosent frå saldert budsjett 2012.  

I tillegg går om lag 9,5 milliardar kroner i bompengar og anna ekstern finansiering til investeringstiltak innanfor ansvarsområdet til Statens vegvesen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Forslaget betyr at ein innan utgangen av neste år har starta opp alle riksvegprosjekt som er prioriterte i første fireårsperiode av gjeldande Nasjonal transportplan  (2010-2019) og som har fått nødvendige avklaringar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.