ENERGI

Ved og biler gir mest støv

Vedfyring stod for 43 prosent av utslippene og veitrafikken for 39 prosent. På Lillehammer var vedfyring ansvarlig for 69 prosent av svevestøvutslippene. Litt over halvparten av klimagassutslippene i hovedstaden kom fra veitrafikken det året, opplyser Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

I Bergen og Drammen sto boligoppvarming for 47 prosent av utslippene og det meste kom fra vedfyring.

SSB har beregnet utslippstallene for de enkelte kommunene. I tillegg til data for svevestøv, NO X og SO 2 – som alle forverrer luftkvaliteten – finnes også data for noen klimagasser: CO 2 , N 2 O og CH 4 og en rekke andre stoffer.

Les mer om: