FORUM

Varmepumper og fjernvarme

ENERGI: Teknisk Ukeblad lar i nr. 0208 leverandører av varmepumper til sluttbrukermarkedet slippe til med unyanserte sleivspark mot fjernvarme, uten å la fjernvarmebransjen slippe til med kommentarer. Også i tidligere nummer har TU latt andre mele sin egen kake ved å få angripe fjernvarme uimotsagt.

Viken Fjernvarme og Bærum Fjernvarme har de siste to årene investert i til sammen 52 MW varmepumpeeffekt i sine systemer. Dette er varmepumpeeffekt med lang brukstid og et nyttig supplement til de øvrige energikildene med utnyttelse av spillvarme fra avfallsvarme og bioenergi på topp.

Dersom målet er bred introdusering av miljøvennlige energisystemer i nye utbygningsområder, er det behov for samordning og planlegging for i det hele tatt å få lønnsomhet i totaliteten. Derfor har man nå i 22 år hatt bestemmelser om tilknytningsplikt av nybygg i fjernvarmeområder for å sikre god utnyttelse av disse systemene til alles beste. Dette går dessverre noe på bekostning av den følte friheten til å benytte individuelle løsninger, som for eksempel egne varmepumper. Ikke fordi det ikke er tillatt, men fordi den allerede tilstedeværende fjernvarmen er mer økonomisk å bruke. Det er nemlig ingen bruksplikt for fjernvarme.

Varmepumpeleverandøren klager i TU på det faktum at mange kommuner nå har våknet og ser på ordninger med materialgjenvinning og et kretsløpsbasert avfallssystem med gjenvinning av fjernvarme fra restavfall. Oslo kommune er et godt eksempel på dette. I motsetning til hva varmepumpeleverandøren synes å mene, viser kommunens klima- og energistrategi at helhetstenkning er helt nødvendig for å nå klimamålene. Oslo kommunes formidable satsing både på kretsløpsbasert avfallsbehandling og på reduksjoner i klimagassutslippene passer sammen som hånd i hanske. Utbyggingen av fjernvarmenettet i byen gjør det mulig å utnytte energien fra restavfallet. Dette illustrerer det viktige samfunnsmessige grepet ved å satse på fjernvarmeutbygging – lokalsamfunnene får mulighet til å ta vare på og utnytte energi som eller ville gått tapt. I Oslo vil fra 2011 papir, metall, glass, plast og matavfall bli sortert ut og materialgjenvunnet. Restavfallet vil bli energigjenvunnet til fjernvarme, mens komposteringen av matavfallet vil, som omtalt i TU nr. 0408, danne biogass som skal drive alle Oslos bybusser. Alt dette til beste for miljøet og innbyggerne i Oslo og som resultat av at lokalpolitikerne har evnet å tenke helhet.

Fjernvarme er et geografisk betinget produkt som må satses på i områder med høy konsentrasjon av bygg med vannbåren varme. I Sverige leveres årlig omkring 50 TWh fjernvarme til oppvarming. Svenskenes suksess skyldes i hovedsak deres målrettede utbygging av fjernvarmenett samt installasjon av vannbåren varme i de fleste større bygg. Med denne viktige infrastrukturen på plass har svenskene i de siste 20 år kunne gjennomføre en storstilt overgang til fornybare energikilder til oppvarming. Varmepumpene er også et supplement i den svenske energimiksen, men langt fra den teknologien som gir de beste miljøgevinstene. Dette skyldes det forholdsvis høye forbruket av primærressurser som bruk av varmepumper innebærer, noe som er et helt innlegg i seg selv. Vi kommer gjerne tilbake til dette.

Stein Randby og Rune Volla, Viken Fjernvarme AS

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.