NETTARKIV

Valget 2005

Ragna Kronstad
8. aug. 2005 - 11:48

1. Vil ditt parti følge kursen til Regjeringens IT-politikk?

2. Går bredbåndutbyggingen (raskere enn adsl) raskt nok?

3.Skal offentlig sektor benytte seg av åpne standarder og programvare utviklet med åpen kildekode?

4.Hvordan stiller partiet ditt seg til oljeutvinning i sårbare områder i Nordland og rundt Lofoten?

5.Bør staten subsidiere CO 2 rensing ved gasskraftverk?

6.Hvordan stiller ditt parti seg til vindturbiner? Skal det bli fritt frem hvor som helst i landet?

7. Hva bør gjøres i samferdselsektoren?

8. Hvordan vil dere konkret styrke realfag i den norske skole?

9. Skal offentlig satsing på næringsliv være næringsnøytralt?

10. Skal vi for enhver pris ha produksjon i Norge?

11. Skal norske forskere få lov til å forske på embryonale stamceller?

SV:

1. IKT har ikke vært tilstrekkelig satset på av den sittende regjeringen. Bevilgningene til IKT i skolen og IKT-tiltak på bibliotekene er henholdsvis halvvert og fjernet. SV ønsker en mer ambisiøs og omfattende IKT-politikk.

2. Utbyggingen går ikke raskt nok. I felleserklæringen mellom SV, SP og Ap (juli 2005) forplikter partiene seg til å sikre alle norske husstander tilknytning til høyhastighets telenett innen utgangen av 2007, med statlig medvirkning til finansiering der hvor det ikke er markedsmessig grunnlag for utbygging.

3. SV har som eneste parti fremmet forslag om dette i Stortinget. SV foreslo seks enkelttiltak, som vil bidra til økt bruk av åpne standarder og åpen kildekode.

4. SV er mot oljeutvinning i disse områdene.

5. Kraftverkene som allerede har fått tillatelse, men ikke er bygget, må skrinlegges eller få CO 2-rensing og deponering for å redusere veksten i de norske klimagassutslippene. SV vil om nødvendig gi offentlig støtte til å bygge gasskraftverk med CO 2 -håndtering. I tillegg vil SV foreslå en plan for CO 2 -deponering.

6. Etablering av vindparker skal skje gjennom de vanlige planprosessene og gjennom etableringen av nasjonale planer for utbygging av vind- og bølgekraft , med prioritering avområder for vindparker. Dette for at utbygging i minst mulig grad skal gå på bekostning av sentrale miljø- og kulturverdier.

7. SV vil satse stort på jernbane og kollektivtrafikk i sentrale strøk og prioritere veiinvesteringer i distriktene. For hver krone som investeres i stamveier, skal det investeres to kroner i modernisering av jernbanen. SV vil øke bevilgningene til veibygging, rassikring og fiskerihavner samt redusere priser på riksveiferjer og kortbanenett i distriktene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

8. Emner som teknologi, design og entreprenørskap bør gjøres obligatorisk i grunnopplæringen og få uthevet plass på timeplanen, både gjennom egne læreplaner og integrering i andre skolefag. Det er også viktig å styrke lærerkompetansen på disse feltene. Realfag må prioriteres høyere i lærerutdanningen. SV går inn for å utvide lærerutdanningen til 5 år.

9. Nei.

10.Nei, subsidiering av ulønnsom industriproduksjon er ikke smart på lang sikt, fordi andre må betale denne regninga. Det som er viktig er å skape flere arbeidsplasser enn de som forsvinner. Løsningen er å legge til rette for lønnsom, kunnskapsintensiv produksjon, på områder hvor Norge har fortrinn som er vanskelig å kopiere, som kunnskap, teknologi og råvarer.

16. SV mener at lov om bioteknologi skal endres slik at det åpnes for preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige, befruktede egg. SV vil ha en løpende vurdering av de ulike delene av loven sett i lys av den teknologiske utviklingen og endringer i lovverk og praksis i andre land.Arbeiderpartiet:

1. Norge var i tet når det gjaldt å ta bruk og utvikle det digitale samfunnet. Slik er det ikke lenger. AP vil at Norge igjen skal innta førerstolen. Vi vil bruke mer penger på institusjoner som Innovasjon Norge. Arbeiderpartiet vil at det offentlige i større grad skal være en pådriver til å lage nye løsninger som vi kan eksportere globalt.

2. APs mål er at alle skal ha tilgang til bredbånd innen 2007. Ny teknologi vil gjøre dette mulig. Gjennom konsesjonen til digitalt bakkenett kan alle få bredbånd.

3. AP mener at offentlig sektor i større grad skal benytte seg av åpne standarder og programvare utviklet med åpen kildekode. Dette vil både fremme konkurranse og demokratisk tilgjengelighet.

4. Med de krav som nå er stilt rundt sikkerhet, er vi for utvinning i de områdene som er foreslått. Når det gjelder de andre områdene, må det foretas grundigere utredninger.

5. AP vil ved å bruke økonomiske virkemidler, satse på ny teknologi som legger til rette for utbygging av gasskraft som er basert på CO 2 håndtering. Det er viktig at det skapes et marked for CO 2 og at det vurderes incitamenter for trykkstøtte til oljeproduksjon.

6. AP vil øke utbygging av vindkraft og ha bedre regional og nasjonal koordinering av slik utbygging.

7. AP ønsker 22 milliarder mer enn det regjeringen foreslo i Nasjonal transportplan. For neste periode (2006-2015) vil AP bruke fire milliarder til stamveinettet, fem milliarder på riksveier og en milliard til rassikring. AP vil satse ti milliarder for å ruste opp nedslitt jernbaneinfrastruktur og en milliard til kommunene for incentivordninger til selv å satse på kollektivløsninger.

8. Vi vil øke timeantallet og satse på videre- og etterutdanning av lærere. AP ønsker fokus på realfag fra skolestart og i den videregående skole.

9. AP ønsker å satse å sektorene hvor vi har naturlige fortrinn. (Fiske og havbruk, energi og reiseliv). AP vil også satse på den kunnskapsbaserte industrien som er knyttet til utvikling av elektronisk kommunikasjon. AP vil også jobbe for at den samlede kunnskapen i en av verdens mest utdannete befolkinger blir utnyttet bedre.

10. Ja, det er et mål i seg selv. Produksjon er viktig for å ta i bruk den kompetansen og den forskningen som skjer i Norge. Produksjon er viktig for et innovativt næringsliv.

11. Ja. Vi vil være med å forske fordi dette vil gi oss behandlingskompetanse. AP mener det er galt at Regjeringen gjør dette til et verdispørsmål. Hvem har rett til å hindre forskning som gjør at folk blir friske?Senterpartiet:

1. Det er bekymringsfullt at regjeringen viser at de ikke har tatt innover seg at store deler av Norge ikke har tilgang til bredbånd med stor nok kapasitet. Hvis offentlig tjenesteyting skal basere seg på nettbruk, må vi sikre at alle har lik tilgang

2. Det må opprettes et fond for kommuner og fylker for å stimulere til raskere utbyggingstakt. SP vil at alle husstander, private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett (6 Mbs) innen 2007.

3. Det offentlige skal benytte seg av de løsningene som er mest hensiktsmessig.

4. SP vil ikke åpne for olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

5. Teknologien for CO 2 håndtering er ikke kommersiell ennå. Staten bør derfor i en startfase samarbeide med aktuelle selskaper om en hensiktsmessig fordeling av investeringskostnader og risiko.

6. Det må brukes større ressurser på utbygging av vindkraft. SP mener at utbygging av vindkraft langs kysten bør prioriteres framfor nye store vannkraftprosjekt. Det er viktig at infrastrukturen blir lagt til rette for videre utbygging. Grundig planleggingsarbeid er nødvendig slik at vindturbinene kan plasseres der de er minst til sjenanse.

7. I Nasjonal Transportplan (2006- 2015) foreslo SP å øke rammene med 30 mrd utover regjeringens forslag. I revidert budsjett 2005 foreslo vi også en låneordning med rentekompensasjon til fylkesveiformål. I tillegg foreslo vi at det ble bevilget 200 millioner til rassikring. Det jobbes også med å gjøre bruken av riksveiferger gratis.

8. Realfagene fikk en noe styrket posisjon i Stortingsmelding 30, Kultur for læring. Teknologi ble innført som tverrfaglig emne på barne- og ungdomstrinnet. Tallforståelse ble også innført som grunnleggende ferdighet i alle fagplanene. SP var med å bidra til det meste av denne styrkingen.

9. SP vil næringsnøytraliteten til livs. Næringer som det spesielt skal legges vekt på er marine næringer, skipsfart og verftsindustri, energi, olje og gass, reiseliv, matproduksjon, treforedling og IKT.

10. Nei

11. NeiKrF:

1. KrF følger kursen til eNorge 2009 og vektlegger spesielt at ingen skal holdes utenfor det digitale samfunnet. Vi er imidlertid klar over at man i en overgangsfase må finne gode løsninger for dem som ikke har, eller vil ha, tilgang til digital kommunikasjon.

2. KrF ønsker at bredbåndtilbudet må bygges ut slik at hele landet sikres et tilbud om høyhastighets datakommunikasjon med akseptabel overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i områder der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut.

3. Ja, flere offentlige etater satser i dag på åpne standarder og kildekoder.

4. KrF mener at det bør opprettes petroleumsfrie sone utenfor Lofoten og Vesterålen.

5. KrF vil satse på utvikling av gasskraftverk med utskilling og deponering av CO 2. Staten må bidra med medfinansiering slik at det kan bygges et pilotanlegg med CO 2-håndtering, og dekke en del av merkostnadene slik at det kan bygges et fullskala gasskraftverk med CO 2 -håndtering når et selskap er villig til å bygge et slikt anlegg.

6.KrF mener at satsingen på vindkraft må fortsette og helst økes. I alle kommuneplaner bør det vurderes hvor det er mulig å bygge vindkraftverk. KrF mener dette må sees i en helhetlig sammenheng også i forhold til arealbruk.

7. KrF vil satse på trafikksikring, veiutbedring i distriktene, jernbaneutbygging og kollektivtransport og miljøtunneler i byene. KrF vil satse på jernbane for å gjøre toget konkurransedyktig. Infrastrukturen må rustes opp og viktige strekninger må bygges ut med dobbeltspor.

8. KrF mener at realfagene må vektlegges i lærerutdanningen og etterutdanningen styrkes. Alle planer om bedre kvaliteten vil mislykkes uten kompetente, engasjerte og motiverte lærere. Regjeringen har dessuten gjennom Kunnskapsløftet iverksatt en rekke tiltak med henblikk på å styrke realfagenes stilling. Vi tror dette vil gi gode resultater.

9. KrF mener vi må satse mest på de områder der Norge har en fordel, som kunnskapsindustri, energi og fiskeri. KrF mener at de næringspolitiske virkemidlene må bygge på ulike naturgitte forutsetninger rundt om i landet, og vil ta i bruk både generelle og næringspesifikke tiltak.

10. Norge trenger et næringsliv med et mangfold av små og store bedrifter, både innenfor produksjon, handel, service og reiseliv. Derfor er det nødvendig å sikre bedriftene likeverdige konkurransevilkår med sammenlignbare land i Europa. Norge bør fortsatt satse på industri, særlig den som er kunnskapsbasert.

11. KrF mener forskning må skje innenfor rammer som er etisk forsvarlige, og som respekterer menneskeverdet. Forbudet mot terapeutisk kloning må opprettholdes. Vi mener derfor det er riktig å satse på forskning på stamceller fra fødte personer.

Venstre:

1. V støtter målene i regjeringens plan.

2. V ønsker en nasjonal satsing på bredbåndsnett, i et samspill mellom offentlige og private aktører. Myndighetene bør bare betale for utbygging der private aktører eventuelt ikke gjør det for egen regning. Det offentlige vil også spille en viktig rolle som etterspørrer av bredbåndstjenester.

3. Staten skal sikre en nasjonal satsing på åpne kildefiler i dataprogrammer for å sikre utvikling av digital kompetanse uten at markedet styrer tilgangen dette. Dette for å sikre et reelt valg for den enkelte kommune eller skole med hensyn til hvilken programvare og hvilke leverandører som benyttes.

4. V vil ikke gi tillatelse til petroleumsaktivitet i nordområdene før en helhetlig forvaltningsplan for disse områdene er på plass. I denne planen må det defineres petroleumsfrie soner. Området utenfor Lofoten skal være en av disse sonene. Oljevernberedskapen både på norsk og russisk side må strykes.

5. V har fått gjennomslag i regjeringen for en slik politikk, ved at staten har bevilget store midler til forskning og stimulans til CO 2 -håndtering fra gasskraftverk. Dette må videreføres, og det er Vs mål at det ikke etableres gasskraftverk i Norge med utslipp av CO 2. Venstre vil opprettholde CO 2-avgiften, slik at det ikke skal bli lønnsomt å forurense med CO 2 fra gasskraftverk.

6. V vil ha økt utnyttelse av vindenergi og vil derfor utarbeide planer for vindturibiner for å sikre et lavest mulig konfliktnivå og høyest energieffektivitet, før det gis tillatelser til flere store utbygginger. Vi har plass til vindparker i Norge, men plasseringen må skje med omhu og etter gode, demokratiske prosesser.

7. V vil satse på kollektivtrafikken, spesielt i og rundt det store byene. Det vil lette framkommeligheten også på veiene, der V vil prioritere prosjekter som gir styrket trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi viser ellers til regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

8. V står bak regjeringens kunnskapsløft og vil benytte 3 milliarder kroner på kompetanseheving av lærerne i løpet av kommende stortingsperiode - særlig innen realfag. V vil legge bedre til rette for å tiltrekke universitetsutdannede realister og teknologer til skolen både gjennom differensiering av lønn og støtte til pedagogikkutdanning for denne gruppen.

15. V ønsker generelle lettelser i norsk bedriftsbeskatning, og vil samtidig føre en målrettet politikk for å hjelpe frem gründere og kunnskapsbasert næringsliv. De offentlige midlene skal rettes inn mot deler av systemet der det private kapitalmarkedet ikke kan fungere. Det er naturlig at det satses på områder der Norge har gode fortrinn, og på kunnskapsbasert næringsliv.

16. Ikke for enhver pris. Det må satses mer på fornyelse og nyskaping enn å bevare en næringsstruktur som ikke kan bære et norsk kostnadsnivå. Norge må ligge i forkant som kunnskapsnasjon for å sikre verdiskaping og velferdssamfunnet.

17. V støtter en streng bioteknologilov som bl.a. innebærer forbud mot forskning på befruktede egg. I enkelte helt spesielle tilfeller må det imidlertid være mulighet for å gjøre unntak fra loven. Slike unntak må vurderes av en uavhengig nemnd.Høyre:

1. Høyre-statsråd Morten Meyer står bak denne satsingen, og Høyre vil selvsagt følge den opp. Vi arbeider for et enklere Norge!

2. H mener utbyggingen av bredbånd og annen digital infrastruktur primært skal være markedsdrevet. Det gir det beste grunnlaget for beslutninger om utbyggingshastighet, spredning og teknologivalg. En markedsdrevet utbygging gir forbrukerne lavere priser. Stat og kommune skal først og fremst stimulere til utbygging der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

3. Offentlig sektor skal i større grad bruke sin innkjøpsmakt og konkurranse som virkemiddel for å få bedre programvare til lavere priser, både til eget bruk og til beste for alle forbrukere.

4. H går inn for petroleumsvirksomhet i nord-områdene, inklusive i havområdene utenfor Nordland.

5. H vil at Norge skal være i fremste rekke i utviklingen av ny teknologi for CO 2-håndtering. Satsingen på forskning og utvikling må derfor videreføres.

6. H vil satse på vindkraft. Høyre mener at satsing på nye fornybare energikilder bør være teknologinøytral og markedsorientert, slik at vi får mest mulig ny fornybar energi for hver krone som investeres. Det skal ikke være fritt frem for vindturbiner alle steder.

7. H vil øke bevilgningene til vei betraktelig og opprettholde den sterke satsingen på kollektivtrafikk, særlig i tettbygde strøk hvor kollektivtrafikken er mest effektiv. Høyre vil ha friest mulig etableringsrett for ekspressbusser, og vil la flere selskap drive togtrafikk.

8. Vi viser til tiltakene i handlingsplanen "Realfag, naturligvis!" og skolereformen "Kunnskapsløftet". H vil ha et mer fleksibelt lønnsystem med mer individuell avlønning av lærere med spesiell kompetanse. Videre viser vi til forslag om at realfag skal telle mer ved opptak til studier og større stipendandel ved realfagsstudier.

10. H vil føre en politikk som gir gode rammebetingelser for hele næringslivet. Høyre mener det særlig må legges til rette for vekst i næringene hvor Norge har et fortrinn. (Energi, maritime næringer, marine næringer og bioteknologi.) Høyre er særlig opptatt av å fremme det kunnskapsbaserte næringslivet, og har blant annet lansert ordningen Skattefunn.

16. H er opptatt av at verdiskapingen i Norge må bli mer kunnskapsbasert for at vi fortsatt skal være konkurransedyktige. Det kan være vanskelig å se for seg at det skal foregå uten at Norge også opprettholder en høy grad av produksjon.

17. H ønsker å videreføre den føre var-holdning som ligger til grunn for dagens lov om bioteknologi.

Fremskrittspartiet

1. FrP støtter målsettingen om at teknologibruk skal gi en enklere hverdag for bedrifter og befolkning. Fremskrittspartiet er opptatt av at Norge skal følge opp den europeiske handlingsplanen for IT-politikk eEurope.

2. FrP mener det er et offentlig ansvar at det legges til rette for bredbåndsinfrastruktur over hele landet og ønsker en langt raskere bredbåndsutbygging enn det legges opp til i dag.

3. FrP mener man i større grad skal benytte seg av åpne standarder, men ikke nødvendigvis åpen kildekode.

4. FrP er for miljøvennlig oljeutvinning i nordområdene. En eventuell aktivitet må selvsagt utføres på en mest mulig skånsom måte, men vi anser dette for å være et relativt robust område. Norsk petroleumsnæring er blant verdens beste og mest miljøvennlige.

5. Nei. FrP ønsker å bruke en større andel av norsk naturgass til innenlandsk verdiskapning. FrP vil arbeide for etablering av gasskraftverk der dette gir best mulig avkastning i form av energi og økonomi. FrP er positive til å støtte forskning på energiteknologier, og har flere ganger fremmet forslag om et energi- og petroleumsforskningsfond, uten å få støtte på Stortinget.

6. Kostnaden til vindkraftprosjekter er i mange tilfeller meget høye, kraftmengden er marginal, og vindturbinene skaper betydelige konflikter i mange lokalmiljøer. FrP er positive til at man fortsetter å utvikle teknologien, men stiller seg avventende til at Staten skal bidra med store investeringer.

7. FrP vil at det skal foretas en kraftig utbygging av riks- og stamveinettet i Norge, samt at det i langt større grad enn i dag skal satses på rassikring og viltsikring av veinettet. Vi vil også at staten skal nedbetale gjelden på boompengefinansierte veier og fjerne bomstasjonene. Blant kollektivsatsingene er dobbeltspor fra Ski til Oslo.

8. FrP er positive til ytterligere økning i timetallet for realfagsundervisningen. I tillegg er det helt nødvendig å bedre opplæringen i realfagene i lærerutdanningen, slik at fremtidige lærere har et godt grunnlag for å undervise i realfagene.

9. FrP mener det bør satses på de næringene og næringsklyngene vi har gode forutsetninger for å lykkes med som olje- og gassvirksomheten, energiproduksjon, industriell utnyttelse av naturgass, prosessindustrien, maritim virksomhet, fisk og sjømat og IKT- næringen.

10. FrP mener det er et mål å gi næringslivet rammebetingelser i verdensklasse for å legge til rette for produksjon i Norge, men vil ikke for enhver pris bevare produksjon i Norge

11. JaLes mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.