NYHETER

Valg 2005 Vegløfter til å stole på?

Jarle Skoglund
12. aug. 2005 - 13:07

Spørsmålene vi stilte og som vi har fått svar på fra fem av de største stortingspartene er følgende:

1. Hva er de tre viktigste sakene som partiet ønsker å prioritere innen samferdselspolitikken på Stortinget i den kommende valgperioden?

2. Bør bruken av bompenger økes eller reduseres de kommende år?

3. Mener partiet at de samlede vegbevilgninger bør redusere, opprettholdes på dagens nivå eller økes i årene som kommer?

Arbeiderpartiet

1

a) Arbeiderpartiet ønsker å snu samferdselsbevilgningenes andel av Statsbudsjettet. Gjennom mange år har andelen vært nedadgående. Ap mener at troverdigheten til NTP er viktig. Derfor kommer Ap i en ny regjering etter valget sørge for at vårt forslag - som ble vedtatt i Stortinget - på å bruke 22 milliarder kroner mer på samferdsel i perioden 2006-2015 blir gjennomført.

b) Sørge for at norsk jernbanes infrastruktur som i dag er nedslitt blir utbedrett. Arbeiderpartiet skal flytte jernbanen fra sanering som er dagens regjerings linje til det som blir kalt satsnings alternativet.

c) Styrking av drift og vedlikehold av vegnettet er viktig, samt å sørge for en total gjennomgang av de endringene som er gjort rundt trafikkstasjonene.2. Uten en totalgjennomgang av dagens bompengesystem og hva som eventuelt kunne gjøres på annen måte er det for tidelig å bombastisk slå fast om bompenger skal økes eller reduseres i kommende år. Noe som er sikkert er at vi er meget nær grensen for hvor mange bompengestasjoner som skal være i Norge.3. I forbindelse med behandlingen av NTP foreslo Arbeiderpartiet 22 milliarder kroner mer til samferdsel en regjeringen foreslo. Av dette skal 11 milliarder brukes til veg og 10 milliarder til jernbane.Fremskrittspartiet

1.

a) Fremskrittspartiet vil prioritere:  

- en kraftig utbygging av riks- og stamvegnettet i Norge.

- større grad enn i dag skal satses på rassikring og viltsikring av vegnettet

- at riksvegene oppgraderes med hensyn til krabbefelt og forbikjøringsmuligheter.

- at fylkesvegene overtas av staten eller kommunene.

- bedre renhold av gater, tilrettelegge for bruk av el- og hybrid biler og fornyelse av bilparken, samt bedre parkeringsmuligheter i byer

b) Nedbetale gjelden på bompengefinansierte veger og fjerne bomstasjonene

c) Kraftig reduksjon i avgifter på bil og bilbruk2. se svar 1b

3. Fremskrittspartiet mener at vegbevilgningene i årene som kommer må øke kraftig. For et land som Norge med lange avstander og spredt bosetting, vil et godt utbygd vegnett med høy standard være avgjørende for at næringsliv skal kunne fungere på en effektiv måte. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å prioritere investeringer og vedlikehold av vegnettet høyest.

Høyre

1.

a) Høyre vil ha et sikkert og moderne vegnett over hele landet, og har programfestet en betraktelig økning i bevilgningene til bygging, vedlikehold og sikring av veg.

b) Høyre vil ha en fortsatt sterk satsing på kollektivtransport, særlig i og rundt de store byene hvor kollektivtransporten er mest effektiv.

c) Høyre vil redusere bilavgiftene.2. Høyre vil øke bevilgningene til veg betraktelig, noe som vil redusere behovet for bompenger. Høyre er restriktiv til bruk av bompenger. Høyre i Regjering og Storting vil ikke ta initiativ til nye bompengeprosjekter, men vil vurdere støtte til bompengeprosjekter når de er basert på initiativ fra lokale myndigheter.3. Høyre har programfestet at vi skal øke bevilgningene til bygging, vedlikehold og sikring av vei betraktelig.Kristelig Folkeparti

1.

a) Trafikksikkerhet: KrFs hovedmål med transportpolitikken er å utvikle et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem. Viktigst av alt er trafikksikkerheten. KrFs visjon er at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken.

b) Miljø: Norge bør bli et foregangsland innen miljøvennlig samferdsel. Vi må få redusert forurensende utslipp fra transportsektoren.

c) Bedre veger: Både i et sikkerhets- og i et miljøperspektiv, i tillegg til befolkningens og næringslivets behov, er gode veger av avgjørende betyding. KrF har derfor programfestet at vi vil arbeide for utbygging av et bedre vegnett.2. Der bompenger muliggjør igangsetting og realisering av gode, nødvendige samferdselsprosjekter, er ikke KrF prinsipielt imot det. Vi vil imidlertid presisere at lokale initiativ og vedtak er nødvendig som grunnlag for stortingsvedtak om bompengeprosjekter. Men vi mener det er behov for en kritisk gjennomgang og innskjerping av prinsippene for bompengefinansiering.3. Myndighetene må fortsette å øke de samlede vegbevilgningene og gjennomføre en sterk og konsentrert satsing på utbygging av stamvegnettet, for økt trafikksikkerhet og framkommelighet.

Senterpartiet

1) Senterpartiet vil prioritere:

a) gode veger i hele landet

b) sikre gode kollektive løsninger i både by og bygd

c) kjempe for sikre posttjenester og bredbånd til alle deler av landet.2) Senterpartiet mener det skal være statens ansvar å sørge for et godt utbygget og velfungerende vegnett i hele landet. Bruken av et offentlig fellesgode skal i prinsippet være gratis.3) Senterpartiet mener at den samlede bevilgningen til veg må økes med om lag 2 mrd årlig i årene som kommer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.