SAMFERDSEL

Utreder ny skipsled til Bergen

Tidsperspektivet for utarbeidelse av fullt forprosjekt er ett til to år.

Hensikten er at departementet skal kunne ta en endelig avgjørelse i saken om alternativ innseilingsled i løpet av et par år. Det er særlig hensynet til cruiseskipstrafikken som gjør det aktuelt med alternativ led inn til byen

Da hovedplanen for Askøybroen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1986, var forutsetningen å etablere en alternativ led over Herdlaflaket og gjennom Det Naue. Alternativet viste seg å kollidere med verneinteresser. Statens vegvesen Hordaland utredet derfor grunnlaget for en alternativ led via Skjelangersundet.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen mener det er behov for tilleggsutredninger for å ha et godt nok grunnlag i saken. Kystverket skal også gjennomgå ulike kostnadskalkyler for å se om det er mulig å finne en rimeligere løsning enn den opprinnelig foreslåtte.