Tvilsom CO2-rensing på Mongstad

  • forum

Den mest aktuelle teknologien for fangst av CO 2 er aminabsorpsjon, som vil gi betydelige utslipp av amin (en nitrogenforbindelse) til luft og vann, samt enda større utslipp av ammoniakk. FNs klimapanel utga senest i 2005 en rapport som viste at miljø- og helsefarlige NOx-utslipp vil øke med opptil 20 prosent dersom man installerer CO 2-renseutstyr på ett gasskraftverk.

Ved CO 2-håndtering senkes også virkningsgraden med mellom 15 og 20 prosent, noe som medfører større utslipp per produsert kWh av samtlige utslippskomponenter. Amerikanske miljømyndigheter klassifiserer aminer som kjemikalier med høyt skadepotensial i akvatiske omgivelser.

De økte utslippene av nitrogenforbindelser må selvsagt måles opp mot mulig reduksjon i utslipp av klimagassen CO 2. Men det er slett ikke sikkert at effekten av å rense ut CO 2 og bruke denne til trykkstøtte for å presse mer olje ut av Nordsjøen på sikt gir en positiv effekt.

Erfaringer fra USA tilsier en ekstra oljeutvinning på mellom 7 og 15 prosent av de opprinnelige tilstedeværende oljemengdene dersom CO 2 blir brukt som trykkstøtte, sammenlignet med hva vanninjeksjon kan gi. Ut fra dette kan det enkelt beregnes at de ekstra oljemengdene som presses opp i sin tur vil generere CO 2-utslipp i minimum samme mengde som den gassen som blir injisert.

De teknologiske risikoene knyttet til CO 2-rensing og lagring er så langt dårlig utredet. På Ekofisk-feltet frykter man eksempelvis for at CO 2 vil svekke kalksteinen i reservoaret og føre til brønnkollaps.

Mange havforskere har også uttrykt frykt for de økologiske konsekvensene som kan oppstå dersom CO 2 lekker ut av reservoarene. Totalt sett er det i dag så mange usikkerhetsmomenter knyttet til miljøkonsekvensene av teknologien at det trolig kreves mange års forskning og utprøving før den kan tas i bruk.

Kravet om CO 2-håndtering på kraftvarmeverket på Mongstad er derfor et både umulig og urimelig krav som medfører økt forurensingsbelastning og med tvilsom klimaeffekt.

Åge Simonsen

Saksbehandler

Miljøvernforbundet

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå