Trenger strengere miljøkrav til vindkraft

Trenger strengere miljøkrav til vindkraft
KAN REDUSERES: - Fugledøden ved vindkraftanlegg kan reduseres betydelig med riktig plassering av turbinene. Det krever kunnskap, sier seniorforsker Kjetil Bevanger ved NINA. Bilde: Colourbox.com

Både Norge og resten av Europa står foran omfattende utbygging av klimavennlig vindkraft. Men målet om reduserte utslipp av klimagasser kan komme i konflikt med andre miljøhensyn, som naturmangfold og fugleliv.

Seniorforsker Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker strengere konsesjonskrav til forundersøkelser for nye vindkraftanlegg, for å redusere konfliktene.

Kunnskap må til

– Fugledøden ved vindkraftanlegg kan reduseres betydelig med riktig plassering av turbinene. Det krever kunnskap. Krav om skikkelige konsekvensanalyser må inn i konsesjonsvilkårene for nye vindkraftanlegg, sier han.

– Vi har lovverket som trengs. Det er opp til myndighetene å stille krav til hvilke forundersøkelser en utbygger må gjøre før de får konsesjon. I dag møter Statkraft strengere krav til en vindkraftutbygging i Tyskland enn de gjør i Norge.

Statkraft: Vil ikke stanse vindmøller

Havørn og rype

Bevanger har ledet forskningsprosjektet BirdWind, om konflikten mellom fugl og vindkraft på Smøla. Resultatene fra prosjektet blir lagt fram på en internasjonal forskningskonferanse i Trondheim denne uka. Nesten 300 forskere fra over 30 land deltar på konferansen.

Vindparken på øya Smøla på Nordmøre er en av Norges første og største, med 68 vindturbiner.

Siden 2006 har over 40 havørn og nesten 50 smølaliryper mistet livet i kollisjoner med vindmøllene. Det høye antallet kom overraskende både på forskerne og på Statkraft, som eier vindparken.

Smølalirype er en stedegen art som bare finnes i dette området. Det høye tapstallet av havørn vakte oppsikt også internasjonalt.

Tapet kunne vært betydelig redusert med en annen plassering av turbinene, mener Bevanger.

– Det ble ikke gjort gode nok forundersøkelser. Med grundigere studier i felt kunne vi skjermet noen områder og dermed redusert faren for fuglekollisjoner.

Midlertidig stans

Forskningsprosjektet avdekket også at de fleste fuglekollisjonene skjedde om våren, og at enkelte vindturbiner var atskillig verre enn andre.

– Fugledøden kan ytterligere reduseres ved å identifisere de verste turbinene og stenge dem i perioder. Statkraft har stilt seg nølende til det. Men om vi kan forutsi hvilke perioder som er mest fatale for fuglene, blir det snakk om korte stans og dermed minimalt tap i kraftproduksjon, sier Bevanger.

EU-krav

Det er planlagt en rekke nye vindkraftprosjekter langs hele norskekysten. Også EU satser stort på ny vindkraft, for å nå målet om minst 20 prosent fornybar kraft innen 2020.

For å unngå konflikter mellom vindkraft og naturmangfold har EU innført klare krav til forundersøkelser og godkjenning av nye prosjekter i følsomme områder, sa Michael O'Brian fra EUs miljødirektorat på konferansen i Trondheim.

Kravene innebærer blant annet at en planlagt utbygging kan stoppes på et tidlig stadium dersom forundersøkelser viser store konflikter med fugleliv og naturmangfold.

Les mer om: