Tidligere Mesta-direktør dømt for grov illojalitet

Tidligere Mesta-direktør dømt for grov illojalitet

I april 2008 sluttet flere sentralt ansatte i Mestas tunnelavdeling og gikk over til Mestas daværende samarbeidspartner Hæhre. I etterkant har Mesta blitt kjent med at flere tidligere Mesta-ansatte bisto Hæhre i den målrettede rekrutteringen, deriblant den tidligere anleggsdirektøren som på det tidspunktet fortsatt var ansatt i Mesta.Påført elskapet stor skade

Disse handlingene har påført Mesta stor skade og Mesta har derfor stevnet Hæhre, den tidligere anleggsdirektøren med flere, i en omfattende erstatningssak som skal opp for Asker og Bærum tingrett i mars, hvor Mesta har fremmet et krav på 407 millioner kroner. I det samme sakskomplekset, har Økokrim tiltalt Hæhre for industrispionasje mot Mesta i en sak som kommer opp for Oslo tingrett i februar.

I tillegg krevde Mesta at den tidligere anleggsdirektøren måtte tilbakebetale etterlønnen han fikk da han sluttet i Mesta i 2008. Spørsmålet om tilbakebetaling av etterlønn var oppe til behandling i Drammen tingrett i november.Må betale tilbake etterlønn på 2,2 mill

Dommen som nå foreligger gir Mesta fullt medhold. Retten fester ingen lit til den saksøktes vitner, men slutter seg fullt ut til den virkelighetsoppfatningen Mesta legger til grunn, og som er underbygget av et omfattende skriftlig bevismateriale. I dommen fastslår retten at den tidligere anleggsdirektøren har opptrådt grovt illojalt og brutt inngåtte avtaler. Videre fremholder retten at den tidligere anleggsdirektørens handlinger klart kan danne grunnlag for et erstatningsansvar, noe som vil bli et tema i rettsaken i mars.

Dette er andre gangen rettssystemet behandler saker som berører hovedtvisten mot Hæhre, som skal opp for retten i mars. Den første saken gjaldt innsyn i tidligere ansattes epost-kasser og ble behandlet av Asker og Bærum tingrett høsten 2009. I begge sakene har Mesta fått fullt medhold og i begge sakene har retten fremholdt at Mesta har blitt utsatt for illojale handlinger i flere sammenhenger.

I tillegg til tilbakebetaling av etterlønn på 2,2 millioner kroner, er den tidligere anleggsdirektøren også dømt til å betale Mestas saksomkostninger på 750 000 kroner.

Les mer om: