ENERGI

Tar vare på kraftverkene

Anders J. Steensen
17. aug. 2005 - 11:23
Vis mer

Vedlikeholdsstrategien i Statkraft skal understøtte konsernets forretningsidé, som er å skape verdier for eier, kunder og samfunn i et langsiktig perspektiv. Systemer og komponenter i våre produksjons-anlegg har ulik viktighet og kritikalitet og må derfor også vurderes ulikt i forhold til vedlikeholdsinnsats.

Statkraft Energi styrer vedlikeholdet til områder der behovet er størst. Hensynet til sikkerhet for mennesker og miljø veier alltid tyngst. Vedlikeholdsstyringen skal også hindre brudd på sikkerhetsforskrifter og bidra til å overholde aktuelle myndighetskrav. Innenfor disse rammene skal vedlikeholdet være forretning og hindre skader på utstyr og komponenter, som igjen kan gi høye utilgjengelighetskostnader og mulige produksjonstap.God tilgjengelighet

Vedlikeholdsprogrammet gir kontroll og forutsigbarhet. Selv med gradvis redusert bemanning er tilgjengeligheten på Statkrafts produksjonsanlegg tilfredsstillende. Dette oppnås gjennom effektiv vedlikeholdsstyring der målet er å utføre riktig vedlikehold til riktig tid med optimal ressursbruk.

I takt med en aldrende utstyrspark har kostnadene til rehabilitering og utskiftinger økt, mens kostnadene til løpende daglig vedlikehold er noe redusert.Daglig vedlikehold

Årlig vedlikeholdes produksjonsanleggene for inntil 1 milliard kroner. Halvparten av dette er løpende daglig vedlikehold, resten er større vedlikeholdsoppgaver som organiseres som prosjekt. Prosjektene er større aktiviteter som overhaling av aggregater, rehabilitering i vannvei og utskifting av større komponenter i kraftanleggene.

Løpende daglig vedlikehold er også av forebyggende karakter. Statkraft utfører tilstandskontroller, overhalinger og utskiftinger, løpende drifts- og optimaliseringsoppgaver i tillegg til korrigerende vedlikehold etter feil og avvik.Grundige analyser

Daglig vedlikehold identifiseres via RCM-analyser (risc cirticality maintenance) der formålet er å skille mellom kritiske og ukritiske komponenter, der de kritiske komponentene underlegges et tilpasset forebyggende vedlikehold.

Dette gjøres vha. risikoanalyse der hver potensielle feil vurderes mot hvilken risiko denne gir i forhold til personsikkerhet, eventuelle miljøbrudd, brudd på myndighetskrav og forskrifter og mulige utilgjengelighetskostnader og produksjonstap.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Resultater fra risikoanalysen fastsetter våre vedlikeholdsaksjoner, som i sin tur settes sammen til fornuftige jobbpakker. Jobbpakkene utgjør grunnlaget for Statkrafts totale vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen er løpende og jobbene forfaller etter fastlagte intervaller. Beskrivelsen av hver enkelt jobb vurderes jevnlig, slik at vedlikeholdet utføres mest mulig effektivt og slik at vi alltid tar tilstrekkelig hensyn til mennesker og miljø.

Vedlikeholdsprosjekter

Hvert år identifiserer Statkraft over 100 større vedlikeholdsprosjekter. Prosjektene blir vurdert i forhold til en rekke faktorer, der risiko og lønnsomhet er sentrale begreper. Det gjøres også her inngående vurderinger i forhold til mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, virkninger på ytre miljø, og mulige konsekvenser for konsernets samlede omdømme.Noen viktige vurderingselementer er:  • Sikkerhet

Vurderer fare for brudd og andre hendelser ved dammer og reguleringsanlegg, vassdragsanlegg og tilhørende konstruksjoner, samt eksplosjon eller brann i produksjonsanlegg med mulige konsekvenser for 3. person og samfunnet generelt.  • HMS

Vurderer konsekvenser med tanke på personsikkerhet, helseforhold og generelt arbeidsmiljø.  • Ytre miljø

Tar omsyn til konsekvenser for vassdrag, hydrologiske forhold, naturmiljøet, plante- og dyreliv og kulturminner, arealbruk, infrastruktur, friluftsliv og andre samfunnsmessige forhold.  • Omdømme

Sentralt står konsekvenser for Statkraft-konsernets generelle omdømme, publisitet og eksterne relasjoner.Dersom risikoen er uakseptabel ved minimum ett av de nevnte konsekvensområdene, igangsettes prosjektet. Ved risikovurderingene benyttes vedtatte kriterier for bedømmelse av sannsynlighet og påfølgende konsekvens. Kriteriene er felles for løpende daglig vedlikehold og vedlikeholdsprosjekter, samt for øvrig risikovurdering i Statkraft. Lønnsomme prosjekter rangeres etter netto nåverdi der gjennomføring sammenlignes med et 0-alternativ, det vil si at vi ikke gjør noe i det hele tatt.Vedlikeholdskoordinering står sentralt

Statkraft legger avgjørende vekt på at vedlikeholdet skjer når det totalt sett er mest fornuftig. Derfor er det et tett og sømløst samspill mellom markedsmiljøet og vedlikeholdsmiljøet. Konsernet investerer mye i god planlegging og koordinering av produksjon og vedlikehold. På den måten kan forholdet mellom inntekter og kostnader optimaliseres, uten at det går på bekostning av sikkerhet, miljø og tilgjengelighet.Måleverktøy for forbedring

Vi har etablert et måleverktøy (balanced scorecard), der alle typer avvik blir fulgt opp med relevante korrigerende tiltak. Her følges vedlikeholdskostnader, verdiskapning ved fleksibilitet (der situasjonen i markedet endres), utilgjengelighetskostnader, avvik fra vedlikeholdsplaner og uforutsett vedlikehold.I tillegg har vi et sterkt fokus på feil- og tilstandsvurderinger. Det er etablert feil-, avviks-, og tilstandsregister i vedlikeholdssystemet, noe som gir god kontroll på rapporterte hendelser og tilstandsvurderinger. Dette benyttes som beslutningsunderlag for å optimalisere våre rutiner og planer slik at vi stadig forbedrer vårt vedlikehold.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.