BYGG

Sverige bygger vei døgnet rundt

Her, mellom Gøteborg og Trollhättan bygger svenske BanaVäg i Väst totalt 150 kilometer firefeltsveg og jernbane på samme tid som Vegvesenet skal bygge drøyt 80 kilometer mellom Gardermoen og Kolomoen.
Her, mellom Gøteborg og Trollhättan bygger svenske BanaVäg i Väst totalt 150 kilometer firefeltsveg og jernbane på samme tid som Vegvesenet skal bygge drøyt 80 kilometer mellom Gardermoen og Kolomoen. Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
23. aug. 2011 - 10:30

BanaVäg i Väst

 • Total investering: 13,6 milliarder SEK, ikke bompengefinansiert.
 • Lengden er 75 kilometer, både firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane.
 • Byggetid: Åtte år.
 • På slutten av 1980-tallet begynte svenske veimyndigheter å diskutere planene om utbygging av E45 og jernbane mellom Göteborg og Trollhättan. Begrunnelsen var at strekningen er en sentral samferdselsåre i vestsvensk gods- og persontrafikk, og at E45 på store deler av strekningen holdt en alt for lav standard. En mer moderne jernbanestrekning mellom de to byene var også nødvendig på grunn av økende godstransport.
 • Prosjektet har 16 parseller. Noen er allerede åpnet for trafikk. I mai 2010 ble ca 40 prosent av dobbeltsporet til jernbanen tatt i bruk. Mindre etapper av E45 ble også åpnet for trafikk.
 • BanaVäg i Väst–prosjektet inneholder mer enn en moderne firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane. Nye lokalveier bygges for å binde sammen lokalsamfunn i Göta älvdalen, det bygges gang- og sykkelstier, og det ryddes opp i forurenset mark ved gamle industriområder. Göta-elven får også et bedre rensesystem.

Kilde: Trafikverket.

E6 Gardermoen-Kolomoen (en del av Gardermoen-Biri-prosjektet)

 • Total investering: 11,1 milliarder kroner, finansiert med bompenger. Lengden er 66 kilometer firefelts motorvei, en 17 kilometer lang dobbeltsporet jernbane skal bygges langs Mjøsa.
 • Byggetid: Åtte år.
 • Før byggestart i desember 2007 var prosjektet diskutert av myndighetene i årevis. Men planene ble trenert av lokale myndigheter i mange år før utbyggingen ble en realitet.
 • Prosjektet har seks parseller. Parsellene i sør og nord er åpnet.
 • Nye E6 skal være ferdig høsten 2014. Jernbanestrekningen langs Mjøsa skal være ferdig høsten 2015.


Kilde: Statens vegvesen.

Prosjektet kan sammenlignes med den 66 kilometer lange E6-utbyggingen mellom Gardermoen og Kolomoen, som også inneholder 17 kilometer toglinje med dobbeltspor langs Mjøsa.

Døgnjobbing

Den store forskjellen er at svenskene bygger en snau mil lenger – både firefelts motorvei og jernbane med dobbeltspor parallelt fra start til mål på like lang tid, åtte år.

Altså 75 kilometer vei og 75 kilometer bane, grovt regnet. Dette er mulig fordi entreprenørene får lov til å jobbe hele døgnet.

E6-prosjektet hadde byggestart i 2007 med to parseller i nord og sør. Høsten 2014 skal hele veistrekningen fra Gardermoen (ved Jessheim) til Kolomoen i Hedmark være ferdig.

Høsten 2015 skal den nye jernbanestrekningen langs Mjøsa stå ferdig – åtte år etter at prosjektet ble påbegynt.PÅ GOD VEI: Prosjektsjef for BanaVäg i Väst, Bo Larsson (t.h.), diskuterer fremdriften på E45 mellom Göteborg og Trollhättan med den norske anleggsingeniøren Jon Harald Rømteland. Truls Tunmo

– Best mulig samfunnsnytte

Teknisk Ukeblad møter Trafikverket i Nol mellom Trollhättan og Göteborg. Her er det hektisk anleggsvirksomhet både med jernbane og vei.

Vi treffer prosjektsjefen for BanaVäg i Väst, Bo Larsson. Han er krystallklar på hvorfor Sverige investerer stort på vei og jernbane.

– Vi jobber ut i fra hva samfunnet er best tjent med både når det gjelder transportøkonomi og hva investeringene gir av generell samfunnsutvikling. Ambisjonene våre er å få en best mulig samfunnsnytte i forbindelse med alt som vei- og jernbaneutbygging medfører, sier Bo Larsson.

Les også:

Ingen norske veier bygges frostsikre

Kulturlandskapet viktigst i Norge

Han ser betydelige forskjeller på hvordan det tenkes samferdselsutvikling i Sverige og Norge.

– Kulturlandskapet er viktig for Norge, og dere legger vekt på å beholde dette i størst mulig grad. I Sverige tenker vi annerledes. Her krever vi en infrastruktur som gjør at industrien vår, for eksempel Volvo, kan være konkurransedyktig med andre bilmerker på kontinentet. For at Sverige skal kunne overleve må vi ha en optimal infrastruktur både for vei og bane. Vi må være lydhøre hva samfunnet faktisk krever, sier Larsson.PÅ GOD VEI: Prosjektsjef for BanaVäg i Väst, Bo Larsson (t.h.), diskuterer fremdriften på E45 mellom Göteborg og Trollhättan med den norske anleggsingeniøren Jon Harald Rømteland. BanaVäg

Bindende utbyggingsplaner

I Sverige er det Næringsdepartementet som har ansvaret for en nasjonal fremtidsplan på bakgrunn av forslag fra Trafikverket. Fremtidsplanen er bindende og den etableres for en tiårsperiode.

I Norge har Samferdselsdepartementet ansvaret for Nasjonal Transportplan (NTP), men planen er ikke bindende.

– Vi må tenke hva som er best samfunnsøkonomisk og transportøkonomisk. Det er det utbygging av vei og jernbane handler om for oss, sier Larsson.

Store forbedringer

Utbyggingen av E45 og dobbeltsporet jernbane mellom Göteborg og Trollhättan gir rom for større pendlertrafikk, flere hurtigtog og bedre kapasitet for godstogtrafikken.

Reisetiden mellom de to byene beregnes å bli 30-35 minutter både med bil og tog. Godstrafikken på jernbanen kan fordobles, og trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E45 vil forbedres radikalt, ifølge Trafikverket.

– BanaVäg i Väst er et av Sveriges største infrastrukturprosjekter. I tillegg til motorveien bygger vi dobbeltspor jernbane med syv pendlerstasjoner og 15 planfrie krysninger. Fremdriften om sommeren beregnes til 18 millioner kroner per dag på hele strekningen. Foreløpig er to mil av jernbanestrekningen ferdig, og ca 10 kilometer av motorveien. Totalinvesteringene for prosjektet er 13,6 milliarder kroner, sier Larsson.BREDERE VEISKULDRE: I Sverige brukes veiskuldre (veiaksel) på minimum to meters bredde til motorveier for at vann under veibanen skal kunne dreneres vekk best mulig. I Norge er minimumsbredden 1,5 meter på motorveier med totalbredde på 19 meter, ifølge Vegdirektoratet. Illustrasjon

Ikke bompenger

BanaVäg i Väst er et statlig prosjekt som ikke er finansiert med bompenger. Det er heller ikke tilgodesett med EU-midler.

– Nei, alle større veiprosjekter i Sverige bygges med statlige midler, sier Larsson.

Foruten Skanska, Veidekke, NCC og Peab, er både danske og tyske entreprenører med på utbyggingen. Prosjektet startet i 2004 og skal være ferdig utbygd i 2012. Alt bygges innenfor en tidsramme som er identisk med det norske E6-prosjektet og den 17 kilometer lange jernbaneutbyggingen langs Mjøsa. Men fordi jernbaneutbyggingen langs E45 strekker seg i full lengde fra Göteborg til Trollhättan, er det om lag dobbelt så mye arbeid på det svenske prosjektet. Det betyr at det bygges dobbelt så kjapt i Sverige som i Norge.

– Jeg kan ikke si så mye om hvordan samferdselsutbygging prioriteres i Norge. Men vi er nødt til å prioritere slik vi gjør. En optimal transportøkonomi er viktig for den totale samfunnsøkonomien, og vi må prioritere deretter, sier Bo Larsson.

Les også: Vil kreve bompenger for å lage veiplaner

1000 km ny asfalt i 2011

– Tenkes mer helhetlig i Sverige LANG ERFARING: Jon Harald Rømteland har lang erfaring med vei- og jernbanebygging i Sverige. - Svenskene er mye flinkere til å bygge lengre strekninger og bli fortere ferdig med jobben, sier han. Truls Tunmo

– Tenkes mer helhetlig i Sverige

I Sverige er samferdsel mer gjennomtenkt enn i Norge, mener den norske anleggsingeniøren Jon Harald Rømteland.

Han jobber for Veidekke på BanaVäg i Väst-prosjektet.

– Jeg er med på å bygge en jernbanetunnel på 1,8 kilometer. Parsellen skal være ferdig i høst, sier Rømteland.

Fire skift

Etter snart fem års jobb for Trafikverket i Sverige, ser anleggsingeniøren med hovedansvar for drift og stikning vesentlige forskjeller på samferdselspolitikken i Sverige og Norge.

– I dette prosjektet jobbes det hele døgnet med anleggsvirksomhet. Det er to dagskift og to nattskift. Dette er et viktig element for å få gjennomført utbyggingen så raskt som mulig. Det er også en mer helhetlig planlegging for vei- og jernbaneutbygging i Sverige enn hos oss. Prosjektene går over større avstander, og det blir tatt større hensyn til hva som er god transportøkonomi enn i Norge. Samferdselsutbygging er mer gjennomtenkt i Sverige, sier Rømteland.

Les også: Ønsker døgnjobbing også i Norge

Les mer om: