Stor interesse for g/s-veg langs Mosseveien

Stor interesse for g/s-veg langs Mosseveien
Ikke særlig hyggelig å gå langs denne vegen. Asfalten inviterer heller ikke til å bruke den smale sykkelbanen ved siden av. Implenia ligger an til å få jobben med å bedre forholdene. Bilde: Anders Haakonsen

Bak lederen er det jevnt. PA Entreprenør er nr. to med et anbud på 16,189 mill., fulgt av HAB Construction 16,210 mill.) og Østlandske Vei og Betong (16,858 mill.).

Fra nr. fire er det et sprang til Oslo Vei (18,703 mill.), Skanska (19.006 mill.) og Mesta (19,746 mill.).

Anlegg Øst og Hæhre Entreprenør er sjanseløse med anbud på henholdsvis 23,6 mill. og 32,953 mill.

Byggeleder Johnny Ingier i Statens vegvesen er naturlig nok veldig fornøyd med den store oppslutningen om anbudskonkurransen, men til tross for de mange deltagerne ligger ikke prisnivået lavere enn det byggherren hadde regnet med.

I dag er et bedrøvelig tilbud til gående og syklende på den aktuelle strekningen. Langs vestsiden av vegen går det et fortau med en bredde som varierer mellom for smalt og veldig smalt. Ved siden av går det en enda smalere sykkelbane med til dels svært dårlig asfaltekke.

Fortauet og sykkelbanen skal erstattes med en tre meter bred gang/sykkelveg som blir skilt fra kjørebanen med et betongrekkverk. Arealet som trengs til utvidelsen får man ved å flytte kjørebanen. Skulderen på østsiden av vegen er mye bredere enn nødvendig på det meste av strekningen.

Ved å snevre inn den brede skulderen til et minimum får man tilstrekkelig areal til gang/sykkelvegen. Bare på en vel 300 meter lang strekning blir det nødvendig å utvide det totale vegarealet. Det blir gjort ved å støpe en utkraging på støttemuren langs vestsiden av vegen.

Den som får kontrakten må fullføre jobben innen 14. desember neste år.

Les mer om: