Sterkere lut mot miljøgift

Sterkere lut mot miljøgift
Miljøheimevernet vil ha strengere tiltak mot bromerte flammehemmere. TU-foto Bilde: TU

Etter å ha lest et utkast til norsk handlingsplan om bromerte flammehemmere (BFH), går Miljøheimevernet sterkt ut for å få miljøvernminister Børge Brende til å skjerpe tiltakene vesentlig.

Rådgiver Jon Bjartnes i Miljøheimevernet ba allerede i en rapport i 2001 myndighetene om full utfasing av alle bromerte flammehemmere og at alt avfall som inneholder BFH ble definert som spesialavfall for å sikre forsvarlig destruksjon.

Miljøheimevernet minner om at mange typer dioksiner er meget giftige og brytes langsomt ned. Ferske undersøkelser fra Universitetet i Umeå (TU 10) gir grunn til alarm. De viser at mengden av dioksiner og dioksin-liknende stoffer mangedobles når bromerte flammehemmere forbrennes i tillegg til alminnelige klorkilder som PVC og koksalt. Ekstra skummelt er det at dioksintypene som da dannes, ikke måles med vanlig testing av forbrenningsgassene. De detekterer kun klorerte dioksiner.

Flere tiltak

Jon Bjartnes viser til tiltak som Grønn hverdag, Miljøheimevernet, anbefaler tatt med i den norske handlingspplanen:

Forbud mot import av samtlige BHF-er som råvare og halvfabrikata

Pålegg til alle offentlige innkjøpere om å unngå produkter med BHF så langt som mulig

Identifisering, innsamling og forsvarlig lagring av alt avfall som inneholder BFH

Forbud mot å legge slikt avfall i fylling

Midlertidig stans i all forbrenning av slikt avfall, i påvente av forskning på optimal destruksjon

Dessuten mener Bjartnes at handlingsplanen må på høring til berørte instanser før den vedtas. Endringene i avfallsbehandlingen bør vedtas snarest og senest innen den store informasjonskampanjen om farlig avfall som kommer i vår.

Nytt forslag

Seksjonssjef i SFT for kjemikalier og kjemisk industri, Anne-Grethe Kolstad, er kjent med resultatene fra Universiteret i Umeå. Hun venter flere tester som kan vise hvordan dannelsen av dioksiner skjer i praksis der det forbrennes klorholdige stoffer sammen med bromerte flammehemmere.

Innen utgangen av april vil Miljøverndepartementet få et nytt forslag fra SFT. Dersom det skal oppgraderes til forskrift, vil de gå ut på høring. I så fall finner hun det naturlig å ha nær kontakt med bransjene som er aktører i dette markedet for å kunne trekke veksler på deres kunnskap.

Alternativer

Miljøheimevernet viser til at myndighetene i Nederland, Danmark og Sverige stort sett mener det er trygt å fase ut flammehemmere og benytte alternativer. Räddningsverket i Sverige sier ja. I Nederland blir bruk av en flammehemmer med betegnelsen TBBPA forbudt.

Når et EU-medlem kan gi et slikt forbud, bør et EØS-medlemsland som Norge kunne gå minst like hardt ut, mener rådgiver Jon Bjartnes.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.