NYHETER

-Sterk satsning på veg

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er godt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Spesielt trekker han fram oppstart av mange nye vegprosjekter og fortsatt sterk og målrettet innsats mot trafikkulykkene. 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Bilde: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2012 - 10:03

Regjeringen foreslår å bruke over 21 milliarder kroner på riksvegformål neste år. Med sitt forslag økes innsatsen med omlag 1,6 milliarder kroner eller nesten ti prosent sammenlignet med årets budsjett.

- Vi får en pen økning både på investeringer og til drift og vedlikehold av vegnettet. En rekke nye vegprosjekter vil bli startet opp, og alle påbegynte prosjekter får god framdrift. På drifts- og vedlikeholdsområdet gir forslaget oss mulighet til å opprettholde dagens standard. Innsatsen mot trafikkulykkene og en aktiv tilrettelegging for syklende og gående er spesielt tilgodesett i budsjettforslaget, sier han.

Med dette budsjettet har regjeringen oppfylt første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

 

Mange riksvegprosjekter starter opp

Med 11 milliarder til riksvegene blir det startet opp en rekke nye prosjekter. Bevilgningen til investeringspostene øker med i overkant av en milliard eller 12,3 prosent i forhold til årets budsjett. Forslaget legger også opp til 9,5 milliarder i ekstern finansiering, som i hovedsak kommer fra bompenger.

- Jeg gleder meg over regjeringens klare ambisjoner for vegbyggingen i Norge, sier vegdirektøren.

Rassikring er fortsatt et innsatsområde – med om lag halvannen milliard kroner fordelt med 966 millioner til riksvegene og 550 millioner til fylkesvegnettet. Forslaget legger også opp til kjøp av riksvegferjetjenester for 525 millioner kroner.

 

Fortsatt sterk innsats for trafikksikkerhet

Vegdirektøren er også godt fornøyd med at regjeringen foreslår mye penger til trafikksikkerhetsarbeidet. Budsjettet tilsier at også dette blir oppfylt med god margin i fireårsperioden.

- Midlene skal settes inn for å hindre de mest alvorlige ulykkene på norske veger, sier Gustavsen.

I 2013 bygges midtrekkverk på 19 kilometer riksveg med to eller tre felt. På veger som er for smale for midtrekkverk vil 12 kilometer veg få forsterket midtoppmerking. Ved utgangen av 2013 vil det være 768 kilometer møtefri veg, samt ytterligere 297 kilometer med forsterket midtoppmerking. I tillegg fortsetter arbeidet med trafikksikkerhetskampanjer, bilbeltekontroller, automatisk trafikkontroll og andre tiltak som bidrar til bedre sikkerhet på vegene.

 

 

Bedre tilrettelegging for gåing og sykling

Regjeringen øker satsingen på gang- og sykkelveger i budsjettforslaget. Forslaget betyr at det vil bli bygd 56 kilometer gang- og sykkelveger i 2013, der 11 kilometer er del av et sammenhengende hovednett for sykkel i utvalgte byer og tettsteder.  

– Mer midler gjør at vi kan øke arbeidet med sammenhengene sykkelnett og skolevegsatsing. Tilrettelegging er nødvendig for å få flere til å gå og sykle, sier Gustavsen.

 

Mer til drift og vedlikehold

Budsjettforslaget legger opp til at dagens standard på vegdekkene kan opprettholdes i 2013. Noe av budsjettøkningen går med til å kompensere for kostnadsveksten på driften av vegnettet, asfaltering og ekstraordinære kostnader knyttet til vær og klima.

- Forslaget legger opp til å bruke 6,5 milliarder til drift og vedlikehold av riksvegnettet. Vi er glad for økningen, men ser fortsatt et stort behov framover når det gjelder vedlikehold av vegnettet, sier Gustavsen.

 

 

Momsfritaket på veg oppheves fra 2013

Regjeringen foreslår å endre momsreglene for vegbygging neste år. Dette vil forenkle administrasjonen hos Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og næringslivet. Statens vegvesen får økte bevilgninger som kompensasjon for at momsen på innkjøp blir høyere når fritak for moms forsvinner. Det gis kompensasjon slik at det ikke skjer endringer i bompengebetalingen.

- En opphevelse av momsfritaket på veg ser jeg på som en stor forbedring. Mindre byråkrati vil være ressursbesparende og fritaket vil stimulere innovasjonsarbeidet i bransjen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.