SAMFUNN

Statsbudsjett: Forskningsløfter fra Grete

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen presenterte et budsjettforslag som innebærer en vekst i midler til forskning og utvikling (FoU) på nærmere 20 prosent. Men det gjelder bare innen hennens departement.

Det største løftet er innføring av Hervik-utvalgets forslag om direkte støtte til godkjente FoU-prosjekter. Bedrifter som kjøper tjenester av forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler vil få betalt opp til 25 prosent av det offentlige. Prosjektstørrelsen skal begrenses til fire millioner kroner, støtten blir da én million kroner.

Da Hervik-utvalget la frem sin innstilling ble dette forslaget godt mottatt, men kritikken var til dels sterk for begrensingen på fire millioner kroner.

– En bedrift kan jo være involvert i flere forskningsprosjekter, sier Grete Knudsen til Teknisk Ukeblad.

Mer i nord

For bedrifter i Nordland, Troms og Finmark blir støtten 30 prosent. Ordningen skal først tre i kraft fra annet halvår og vil da gi 200 millioner kroner, som vil initiere forskning for til sammen 800 millioner.

Næringsdepartementet regner med at dette hovedsakelig blir ny forskning, og ikke betaling av FoU-prosjekter som likevel ville blitt gjennomført. Norges forskningsråd og Næringsdepartementet skal sammen utarbeide et regelsett for hvilke prosjekter som faller inn under den nye ordningen.

Regjeringen vil prioritere fire områder innen næringsrettet forskning. Det er marin sektor, bioteknologi, miljøteknologi og IKT-sektoren. For marin sektor er det lagt inn en ekstrapott på 90 millioner kroner som en del av en distriktspakke på 250 millioner kroner fordelt mellom Kommunaldepartementet, Næringsdepartementet og Fiskeridepartementet. FoU-avgiften kommer i tillegg, så de 90 millionene er en reell ekstrapott, understreker Knudsen.

EU-trøbbel

Et problem for norsk havbruk er at fiskerisektoren ikke er en del av EØS-avtalen.

– Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med EU, men vi er ikke møtt med velvilje, sier Knudsen. Hun peker på at dette er et voksende problem for norsk fiskerinæring. I dag er Polen et betydelig marked for norsk fisk. Om Polen blir EU-medlem, blir da denne fisken pålagt betydelig toll.

For de andre tre områdene, IKT, bioteknologi og miljø blir det etablert strategiske programmer for til sammen 20 millioner kroner. E-handel får 40 millioner kroner gjennom et samarbeid mellom kommunaldepartementet og næringsdepartementet. Det er videreføring av et forprosjekt initiert av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, som mottok seks millioner kroner i inneværende år.

Les mer om: