Statnett i tariffstrid med NVE

Statnett i tariffstrid med NVE
STOR KUNDE: Prosesseringsanlegget til Ormen Lange på Nyhamna er Statnetts største petroleumsrelaterte enkeltkunde. At dette anlegget, som bidrar til den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge, skal få rabatt på sentralnettstariffen med fleksibilitet som begrunnelse, er vanskelig å få aksept for blant folk flest, tror Statnett. Bilde: Shell

Den kraftintensive industrien i Norge får rabatt på sentralnettstariffen fordi den er mer fleksibel enn annet forbruk.

Også petroleumsrelatert industri har fått unntak, så lenge uttak i topplast var over 15 MW og brukstiden var minst 7000 av årets 8760 timer.

Men i 2009 besluttet Statnett at petroleumsrelatert virksomhet ikke lenger skulle få rabatt på sentralnettstariffen, fordi den ikke er fleksibel nok.Viktig fleksibilitet

Blant annet var Statnett misfornøyd med at petroleumsindustrien ikke deltar i Statnetts markeder for kortsiktig fleksibilitet, slik for eksempel smelteverkene og papirprodusentene gjør.

Denne fleksibiliteten gjør at det samlede maksforbruket i nettet blir mindre, slik at Statnett slipper å bygge så mange nye linjer som de ellers ville gjort.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) uenig med Statnett, og hevder at petroleumsindustrien både har et jevnt stort kraftforbruk og en fleksibilitet som skulle tilsi at den blir avregnet som kraftintensiv industri.

OLF klaget derfor Statnetts beslutning inn for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og fikk medhold av direktoratet i mars i fjor. NVE mener Statnett ikke har dokumentert petroleumsindustriens påståtte manglende fleksibilitet godt nok.Fortsatte som før

Statnett klaget NVEs vedtak inn for Olje – og energidepartementet (OED), og har fortsatt sin tarifferingspraksis mens de har ventet på avgjørelsen.

Men i juli i år sendte NVE brev til Statnett om at vedtaket ikke er gitt utsatt virkning, og at de mener Statnett må rette seg etter vedtaket i påvente av OEDs klagebehandling.

Samtidig ba NVE Statnett om å legge fram dokumentasjon på at petroleumsrelatert virksomhet som oppfyller kravene til å bli avregnet som kraftintensiv industri, også er avregnet som denne kundegruppen i 2010 og så langt i 2011.Prinsippsak

Men det nekter Statnett å gjøre.

«Statnett anser beslutningen om å ta petroleumsrelatert virksomhet ut fra forbruksgruppen kraftintensiv industri (KII) som en viktig prinsipiell avgjørelse og vi avventer OEDs klagebehandling av saken», skriver Statnett i et brev til OED 19. august.

Å tilbakebetale tariff for 2010 og hittil i 2011 nå, kan anses å være en forskuttering av ankebehandlingen, mener Statnett.Rotete

Dessuten vil hyppige midlertidige tariffendringer med tilbakevirkende kraft før saken er endelig avgjort, kunne oppfattes som rotete og uoversiktlig, mener det statlige nettselskapet.

Derfor ber Statnett om at OED avgjør klagen så raskt som mulig, og at NVEs vedtak gis utsatt virkning.

Departementet opplyser til Teknisk Ukeblad at saken ligger til behandling og at de derfor ikke kan kommentere den.

Les mer om: