KRAFT

SSB svarer:
Subsidiering gir dyrere klimamål

  • Skrevet av: Torstein Bye, Cathrine Hagem og Knut Einar Rosendahl, alle SSB

Tennbakk og Thema Consulting Group angriper forskere i SSB for å bruke forenklede forutsetninger når de fastslår at støtte til fornybare energikilder ikke vil lede til lavere utslipp av klimagasser, ettersom vi har et kvotemarked som regulerer utslippene.

TILLITSPROBLEM: Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå kan ikke skjønne hvorfor Nord Pool Spot ikke leverer ut detaljerte data til uavhengige forskere.
for å bruke forenklede forutsetninger når de fastslår at støtte til fornybare energikilder ikke vil lede til lavere utslipp av klimagasser, ettersom vi har et kvotemarked som regulerer utslippene. SVARER PÅ KRITIKKEN: Torstein Bye. Øyvind Lie

Gitt forutsetning om fast kvotemarked sier hun seg enig i vurderingene våre, men hun mener at perspektivet må utvides til også å ta med eventuelle endringer i politiske rammebetingelser.

For eksempel kan det være enklere for politikerne å stramme til kvotemarkedet når prisen i dette markedet faller ved økt produksjon ved fornybare energikilder. I flere artikler av undertegnede har vi nevnt dette som en mulighet.

Argumentasjonsrekken er imidlertid ikke så entydig som Tennbakk synes å mene.

– Spekulasjonsaktig

For det første blir det spekulasjonsaktig å påstå dette så lenge man ikke kan vise til teoretisk eller empirisk belegg for at så vil skje.

For det andre er det mekanismer som også kan trekke i motsatt retning av hva Tennbakk påstår:

  • når prisene i kvotemarkedet faller, vil det bli mindre lønnsomt å forske på alternative teknologier til de forurensende, noe som bidrar til økte kostnader ved fremtidige støtteordninger
  • hvordan økt støtte til fornybare teknologier vil påvirke FOU på disse teknologier er uklart da de jo uansett får dekket forskjellen mellom kostnad og markedspris gjennom støtteordninger
  • løsningen av klimakrisen blir dyrere enn om man bruker mer målrettede virkemidler, altså vil den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å redusere utslipp øke selv om prisen i kvotemarkedet blir mindre

Man kan gjerne spekulere i mange andre effekter også.

Dyrere, ikke billigere

The bottom line er likevel følgende: Subsidiering av fornybar energi gjør det dyrere, ikke billigere, å nå et klimamål.

Hvis politikerne bare ser på kvoteprisen lar de seg lure (av seg selv). Hvis de også tar hensyn til kostnadene ved subsidieringen, ser de at kostnadene ved å nå klimamålet øker.

Det kan bety at de kan velge å gjøre mindre innsats for klima i neste periode.

Det er også uheldig å subsidiere fornybar energi siden vi antar at de aller fleste energiformer enten er begrensede eller har negative miljøvirkninger.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.