KRAFT

Solheims store klimagrep

Bilde: Sigurdsøn, Bjørn


I forslaget til statsbudsjett har Solheim økt klimasastsingen med 4 milliarder kroner i forhold til i år.

For å komme opp i såpass solide tall, tas blant annet deler av jernbanesatsingen med i tallene.

Favner vidt

– Det blir sterk satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk, fangst og lagring av CO2, forskning på fornybar energi, tiltak mot avskoging i fattige land samt klimainformasjon og overvåking, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Regjeringen satser offensivt for å få ned klimagassutslippene. Klimasatsingen er svært merkbar på flere departementers budsjetter, ifølge Solheim.Hovedtall for klimasatsing:  • Tiltak mot avskoging: Økning på 1,1 milliarder til 1,5 milliarder kroner. Tilsagnsfullmakt 1,5 milliarder, slik at samlet satsing blir tre milliarder.
  • Miljøverndepartementets klimatiltak: Økning på 129 millioner til 157 millioner kroner
  • Jernbane: Økning på 1,27 milliarder til 7,07 milliarder kroner
  • Kollektivtransport: Tilskudd til kollektivtransport i storbyene øker med 155,7 millioner til 323,4 millioner kroner.
  • Karbonfangst- og lagring: Økning på 800 millioner kroner til 1,925 milliarder kroner.
  • Forskning på fornybar energi og karbonfangst- og lagring: Økning på 300 millioner kroner
  • Transnova: Det settes av 50 millioner kroner til å etablere et prøveprosjekt for mer miljøvennlig transport
  • Fornybar energi offshore: 150 millioner til langsiktig styrking av ordninger for demonstrasjon av nye fornybare energiteknologier offshore.


Bevarer regnskogRegjeringen foreslår å bruke tre milliarder kroner til tiltak mot avskoging i fattige land på bistandsbudsjettet i Utenriksdepartementet. 1,5 milliarder kroner er satt av til konkrete prosjekter, heter det i en pressemelding.Overvåking

Miljøverndepartementet bruker 157 millioner kroner til klimatiltak i 2009, en økning på hele 129 millioner. Pengene går blant annet til overvåking, forskning, klimainformasjon, miljøsamarbeidet Framtidens byer og de internasjonale klimaforhandlingene.Regjeringen vil bruke 22 millioner kroner til et nytt kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.Toppmøte

Norge skal ha en ledende rolle fram mot klimatoppmøtet i København i 2009. Statens forurensningstilsyn får økte bevilgninger til arbeidet med klimakonvensjonen og videreutvikling av nasjonal virkemiddelbruk.

Jernbane og kollektivtransport

Satsingen på jernbane og kollektivtransport følges opp på Samferdselsdepartementets budsjett. Utgiftene til investeringer, vedlikehold og drift i jernbanenettet foreslås økt med 1,27 milliarder kroner til 7,07 milliarder, blant annet til videre utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen.

Energi

Regjeringen foreslår å bruke mer enn 1,9 milliarder kroner til CO2-håndtering over Olje- og energidepartementets budsjett, en økning på 800 millioner. Disse pengene går blant annet til arbeidet med nasjonale prosjekter for karbonfangst og -lagring, forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi og drift av statsforetaket Gassnova SF.Regjeringen følger opp klimaforliket med 300 millioner kroner til forskning på fornybar energi og karbonfangst og -lagring. Satsingen vil blant annet gå til å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi og til en rekke forskningsprogrammer i Norges forskningsråd.Offshore miljø

Som oppfølging av klimaforliket vil etablerte ordninger for demonstrasjon av nye fornybare energiteknologier offshore bli langsiktig styrket med 150 millioner kroner.Regjeringen vil om kort tid etablere et forum for strategisk samarbeid for klimaforskning – Klima 21 – etter samme modell som har vært for energi- og for olje- og gass-sektoren.Regjeringen legger fram en handlingsplan for det internasjonale arbeidet for karbonfangst og -lagring som klimatiltak. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett til arbeidet med oppfølging av handlingsplan for å fremme utvikling og bruk av CO2-håndtering internasjonalt.Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering blir tilført nye 10 milliarder kroner i 2009 slik at fondet blir på 20 milliarder kroner. Det gir en langsiktig styrking av arbeidet. Energifondet som forvaltes av Enova blir i 2009 tilført mer enn 1,4 milliarder kroner. I tillegg foreslås det 40 millioner kroner til energisparing i husholdninger og 30 millioner kroner til etablering av infrastruktur for naturgass. Enovas budsjett øker totalt med 21 millioner kroner.Kvoter og avgifter

Det foreslås å bruke 715 millioner kroner til kjøp av klimakvoter over Finansdepartementets budsjett. Det utgjør en økning på 210 millioner kroner. Det gis også en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av utslippskvoter utover dette for inntil 6,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 milliarder. Til kjøp av klimakvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly blir det foreslått 8,4 millioner kroner og en fullmakt på inntil 10,5 millioner kroner utover dette.Regjeringen fortsetter å legge om engangsavgiften for biler i miljøvennlig retning. Dette gjøres ved å justere CO2-komponenten i engangsavgiften for å fremme kjøp av biler med utslipp under 120 gram CO2 per kilometer. Biler med høyere CO2-utslipp enn 250 gram per kilometer får økt avgift. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden får lavere utslipp enn i dag.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.